education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים באנגלית לכיתה ח' 
דוברי עברית
 

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

 

מיצ"ב תשע"ז

נוסח א' וב'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת מבחן

 

מיצ"ב תשע"ו - א'

שליש אחרון

כיתה ח'

 

ערכת המבחן     

 

 

מיצ"ב תשע"ו -ב

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

 

מבחןWORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ה - א'

שליש אחרון

כיתה ח'

 

ערכת המבחן     

 

 

מיצ"ב תשע"ה -ב

שליש אחרון

כיתה ח'

 

 

מפרט 

 

 

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ד- א'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

מיצ"ב תשע"ד-  ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

מיצ"ב תשע"ד חרדים

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

מיצ"ב תשע"ג-א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"ג-ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

 

מבחן PDF

WORD  מבחן

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2      תמליל

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ב-א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"ב-ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

 

מבחן PDF

WORD  מבחן

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע      תמליל

מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב תשע"א-א'

שליש אחרון כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"א-ב'

שליש אחרון כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע            תמליל

מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב תש"ע-א'

שליש אחרון

כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תש"ע-ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע      תמליל

מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב תשס"ט-א'

שליש אחרון  

כיתה ח'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשס"ט-ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע            תמליל

מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב  תשס"ח-א'

שליש אחרון  

כיתה ח'

ערכת-המבחן

 

מיצ"ב  תשס"ז-א'

שליש אחרון  

כיתה ח'

ערכת-המבחן

 

מיצ"ב תשס"ו-א'

שליש ראשון 

כיתה ח'

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע: 
קובץ שמע           תמליל 

מחוון

% משיבים

 

מיצ"ב תשס"ו-ב'

שליש ראשון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע: 
קובץ שמע          תמליל 

מחוון

% משיבים

 

מיצ"ב תשס"ה-א'

שליש ראשון 

כיתה ח'

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע: 
קובץ שמע          תמליל

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה-ב'

שליש ראשון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע: 
קובץ שמע          תמליל

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד

שליש ראשון 

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג-א'

שליש אחרון 

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג-ב'

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ב

שליש אחרון

כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/05/2017    

עדכוני rss