education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים באנגלית לכיתה ח' 
 

לדוברי ערבית

 

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

 

מיצ"ב  תשע"ג-א'

 

שליש אחרון כיתה ח

ערכת המבחן

 

מיצ"ב  תשע"ג-ב'

 

שליש אחרון כיתה ח

מפרט

 

מבחן PDF

WORD מבחן

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

תמליל

מחוון

 

מיצ"ב  תשע"ב-א'

 

שליש אחרון כיתה ח

ערכת המבחן

 

מיצ"ב  תשע"ב-ב'

 

שליש אחרון כיתה ח

מפרט

 

מבחן PDF

WORD מבחן

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע      תמליל

מחוון

מיצ"ב  תש"ע-א'

שליש אחרון כיתה ח

ערכת המבחן

מיצ"ב  תש"ע-ב'

שליש אחרון כיתה ח

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע   תמליל

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב  תשס"ט-א'

שליש אחרון כיתה ח

ערכת המבחן

מיצ"ב  תשס"ט-ב'

שליש אחרון כיתה ח

מפרט

מבחן PDF

מבחןWORD  

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע   תמליל

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב  תשס"ח-א'

שליש אחרון כיתה ח

ערכת-המבחן

מיצ"ב  תשס"ח-ב'

שליש אחרון כיתה ח

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע  

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב  תשס"ז-א'

שליש אחרון כיתה ח

ערכת-המבחן

מיצ"ב  תשס"ז-ב'

שליש אחרון כיתה ח

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע   תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ו -א'

שליש ראשון כיתה ח

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע:
קובץ שמע     תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ו -ב'

שליש ראשון כיתה ח

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע:
 קובץ שמע     תמליל

 מחוון

מיצ"ב תשס"ה-א'

שליש ראשון כיתה ח

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע:
 קובץ שמע   תמליל

 מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה-ב'

שליש ראשון כיתה ח

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע:
 קובץ שמע    תמליל

 מחוון   

מיצ"ב תשס"ד

שליש ראשון כיתה ח'

מפרט

מבחן

מחוון

מיצ"ב תשס"ג-א'

שליש אחרון כיתה ח'

 

מבחן

מחוון

מיצ"ב תשס"ג-ב'

שליש אחרון כיתה ח'

 

מבחן

מחוון

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/09/2013    

עדכוני rss