education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים באנגלית לכיתה ה'
 
 

 

 

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

 

מיצ"ב תשע"ד טור א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

 

מפרט 

 

 

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

קישור למיצבית כיתתית

קישור למיצבית שכבתית

 

 

מיצ"ב תשע"ד טור ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

 

מפרט 

 

 

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

קישור למיצבית כיתתית

קישור למיצבית שכבתית

 

 

 

מיצ"ב תשע"ד חרדים

שליש אחרון

כיתה ה'

 

מפרט 

 

 

 

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע

 

יפורסמו בהמשך

 

 

מחוון

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

קישור למיצבית כיתתית

קישור למיצבית שכבתית

 

יפורסמו בהמשך

 

מיצ"ב תשע"ג – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 ערכת המבחן 

 

 

 

מיצ"ב תשע"ג – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

 מפרט

 

 

 

 

 

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2     

תמליל

 מחוון

 

מיצ"ב תשע"ב – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"ב – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

 מפרט

 

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע      תמליל

 מחוון

 

מיצ"ב תש"ע – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תש"ע – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

 

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע     תמליל

מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב תשס"ט – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשס"ט – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע     תמליל

מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב  תשס"ח -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 ערכת המבחן

 

מיצ"ב  תשס"ח -ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחןWORD  

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע     תמליל

מחוון

רמות קושי

 

 

מיצ"ב  תשס"ז -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 ערכת-המבחן

 

מיצ"ב  תשס"ז -ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע     תמליל

מחוון

נתונים ארציים

 

מיצ"ב תשס"ו - א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

פרק הבנת נשמע:  
קובץ שמע       תמליל

מחוון

% משיבים

 

מיצ"ב תשס"ו -ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

פרק הבנת נשמע:
קובץ שמע       תמליל

מחוון

% משיבים

 

מיצ"ב תשס"ה -א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע       תמליל

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה -ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

פרק הבנת נשמע:
קובץ שמע      תמליל

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג -ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ב

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/06/2014    

עדכוני rss