education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים באנגלית לכיתה ה' 
 

  

דוברי ערבית

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן:

כל הנדרש להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

מיצ"ב תשע"ז  - נוסח א' וב'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ו  - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ו – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

 

מפרט  

 

מבחן PDF

מבחןWORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

מיצ"ב תשע"ה  - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ה – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

 

מפרט 

 

 

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

מיצ"ב תשע"ד-א'

שליש אחרון

כיתה ה

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

מיצ"ב תשע"ד-ב'

שליש אחרון

כיתה ה

מפרט

מבחן PDF

 

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

מיצ"ב תשע"ג-א'

שליש אחרון כיתה ה

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ג-ב'

שליש אחרון כיתה ה

מפרט

 

מבחן PDF

 WORD מבחן

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2      תמליל

 מחוון

מיצ"ב תשע"ב-א'

שליש אחרון כיתה ה

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ב -ב'

שליש אחרון כיתה ה

מפרט

 

מבחן PDF

 WORD מבחן

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע      תמליל

 מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב תשע"א-א'

שליש אחרון

כיתה ה

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"א-ב'

שליש אחרון

כיתה ה

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע    תמליל

מחוון

רמות קושי 

מיצ"ב תש"ע-א'

שליש אחרון כיתה ה

ערכת המבחן

מיצ"ב תש"ע-ב'

שליש אחרון כיתה ה

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע      תמליל

מחוון

רמות קושי 

 

 

 

 

 

 

מיצ"ב תשס"ט-א'

שליש אחרון כיתה ה

ערכת המבחן

מיצ"ב תשס"ט-ב'

שליש אחרון כיתה ה

מפרט

 

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע      תמליל

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב 

תשס"ח-א'

שליש אחרון כיתה ה

ערכת-המבחן

מיצ"ב 

תשס"ז-א'

שליש אחרון כיתה ה

ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ו-א'

שליש ראשון כיתה ה

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע    תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ו-ב'

שליש ראשון כיתה ה

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע     תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ה-א'

שליש ראשון כיתה ה

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע:

קובץ שמע     תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ה-ב'

שליש ראשון כיתה ה

מפרט

מבחן

פרק הבנת הנשמע: 
קובץ שמע     תמליל

מחוון

מיצ"ב תשס"ד

שליש ראשון כיתה ה

מפרט

מבחן

מחוון

מיצ"ב תשס"ג -א'

שליש אחרון כיתה ה

מפרט

מבחן

מחוון

מיצ"ב תשס"ג -ב'

שליש אחרון כיתה ה

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/05/2017    

עדכוני rss