education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים באנגלית לכיתה ה'
 
 

 

 

 

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

 

מיצ"ב תשע"ד טור א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

 

מפרט 

 

 

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

קישור למיצבית כיתתית

קישור למיצבית שכבתית

 

 

מיצ"ב תשע"ד טור ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

 

 

מפרט 

 

 

מבחן PDF

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

 

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

קישור למיצבית כיתתית

קישור למיצבית שכבתית

 

 

 

מיצ"ב תשע"ד חרדים

שליש אחרון

כיתה ה'

 

מפרט 

 

 

 

מבחן PDF

מבחן WORD

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

קישור למיצבית כיתתית

קישור למיצבית שכבתית

 

מיצ"ב תשע"ג – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 ערכת המבחן 

 

 

 

מיצ"ב תשע"ג – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

 מפרט

 

 

 

 

 

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע משימה 1

קובץ שמע משימה 2     

תמליל

 מחוון

 

מיצ"ב תשע"ב – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"ב – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

 מפרט

 

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע      תמליל

 מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב תשע"א – א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"א – ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

 

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע      תמליל

מחוון

רמות קושי  

 

מיצ"ב תש"ע – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תש"ע – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

 

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע     תמליל

מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב תשס"ט – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשס"ט – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע     תמליל

מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב  תשס"ח -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 ערכת המבחן

 

מיצ"ב  תשס"ח -ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחןWORD  

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע     תמליל

מחוון

רמות קושי

 

 

מיצ"ב  תשס"ז -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

 ערכת-המבחן

 

מיצ"ב  תשס"ז -ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע     תמליל

מחוון

נתונים ארציים

 

מיצ"ב תשס"ו - א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

פרק הבנת נשמע:  
קובץ שמע       תמליל

מחוון

% משיבים

 

מיצ"ב תשס"ו -ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

פרק הבנת נשמע:
קובץ שמע       תמליל

מחוון

% משיבים

 

מיצ"ב תשס"ה -א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

פרק הבנת נשמע:

קובץ שמע       תמליל

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה -ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

פרק הבנת נשמע:
קובץ שמע      תמליל

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג -א'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג -ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ב

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/03/2015    

עדכוני rss