education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' 
לדוברי עברית
 

 

 

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

מיצ"ב תשע"ג -א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ג -ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ב -א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"ב -ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב תש"ע -א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת מבחן

מיצ"ב תש"ע -ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD 

 

מחוון 

רמות קושי

מיצ"ב תשס"ט -א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת-מבחן

מיצ"ב תשס"ט -ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשס"ח -א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת-מבחן

מיצ"ב תשס"ח -ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

רמות קושי 

 

מיצ"ב תשס"ז -א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת-מבחן

מיצ"ב תשס"ז -ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

נתונים ארציים

מיצ"ב תשס"ו - א'

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

%משיבים

מיצ"ב תשס"ו -ב'

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

%משיבים

מיצ"ב תשס"ה -א'

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה -ב'

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד -א'

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד -ב'

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג -א'

שליש אחרון כיתה ה'

 

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג -ב'

שליש אחרון כיתה ה'

 

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ב

שליש אחרון כיתה ה'

מבחן

מחוון

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/09/2013    

עדכוני rss