education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מתמטיקה לכיתה ה'
 

לדוברי עברית

 

 

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

מיצ"ב תשע"ד טור א'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

קישור למיצבית כיתתית

קישור למיצבית שכבתית

 

 

מיצ"ב תשע"ד טור ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

 

קישור למיצבית כיתתית

קישור למיצבית שכבתית

 

מיצ"ב תשע"ד חרדים

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

קישור למיצבית כיתתית

קישור למיצבית שכבתית

 

 

 

מיצ"ב תשע"ג – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ג – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ג – א' - חרדים 

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ג – ב' - חרדים

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ב – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ב – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשע"ב – א' - חרדים 

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ב – ב' - חרדים

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב תשע"א - ב'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"א - א'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 רמות קושי

מיצ"ב תש"ע - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תש"ע - ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחןWORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשס"ט - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ט - ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשס"ח - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ח - ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחןPDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב תשס"ז - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ז - ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחןWORD

מחוון

נתונים ארציים

מיצ"ב תשס"ו - א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

מידע פדגוגי

%משיבים

מיצ"ב תשס"ו -ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

%משיבים

 

מידע פדגוגי

מיצ"ב תשס"ה -א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה -ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד-א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד-ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד-ג'*

שליש ראשון

כיתה ה'

 

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג

שליש אחרון

כיתה ה'

 

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג

שליש אחרון

כיתה ה'

 

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ב

שליש אחרון

כיתה ה'

 

מבחן

מחוון

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/02/2015    

עדכוני rss