education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מתמטיקה לכיתה ה'
 

דוברי עברית

שימו לב! המיצביות מותאמות לנוסח א' של המבחן. ניתן למצוא אותן בערכות המבחן.

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

מיצב תשע"ט

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת מבחן

מיצב תשע"ט

חרדים

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת מבחן

מיצב תשע"ח

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת מבחן

מיצב תשע"ח חרדים

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת מבחן

מיצב תשע"ז

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצב תשע"ז חרדים

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצב תשע"ו א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצב תשע"ו ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

מיצב תשע"ו א' חרדים

שליש אחרון כיתה ה'

 

 

ערכת המבחן

 

 

מיצב תשע"ו ב' חרדים

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

מיצב תשע"ה א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצב תשע"ה ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרטשימו לב! המיצביות מותאמות לנוסח א' של המבחן. ניתן למצוא אותן בערכות המבחן 

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצב תשע"ה א' חרדים

שליש אחרון כיתה ה'

 

 

ערכת המבחן 

 

 

מיצב תשע"ה ב' חרדים

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ד טור א'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

מיצ"ב תשע"ד טור ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

מיצ"ב תשע"ד חרדים

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

מיצבית כיתתית

מיצבית שכבתית

 

מיצ"ב תשע"ג – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ג – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ג – א' - חרדים 

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ג – ב' - חרדים

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ב – א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ב – ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשע"ב – א' - חרדים 

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ב – ב' - חרדים

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב תשע"א - ב'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"א - א'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 רמות קושי

מיצ"ב תש"ע - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תש"ע - ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחןWORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשס"ט - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ט - ב'

שליש אחרון

כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשס"ח - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ז - א'

שליש אחרון

כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ו - א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

מידע פדגוגי

%משיבים

מיצ"ב תשס"ו -ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

%משיבים

 

מידע פדגוגי

מיצ"ב תשס"ה -א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה -ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד-א'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד-ב'

שליש ראשון

כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד-ג'

שליש ראשון

כיתה ה'

 

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג

שליש אחרון

כיתה ה'

 

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג

שליש אחרון

כיתה ה'

 

מבחן

מחוון 

 

 

 

 

מיצ"ב תשס"ב

שליש אחרון

כיתה ה'

 

מבחן

מחוון

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/06/2019    

עדכוני rss