education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
חמ"ד - תורה (ספר דברים) לכיתה ו'
 

שנת המבחן 

תורה (ספר דברים) לכיתה ו' 

 

 ערכת-מבחן: כל הנדרש להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

תשע"ט

 

חדש!   מפרט

 

 

תשע"ח

 

מפרט 

מבחן חלק א'

מבחן חלקים ב', ג'

מחוון

כלי עזר לחישוב הציונים

 

תשע"ז

מפרט

מבחן חלק א'

מבחן חלקים ב', ג'

מחוון

כלי עזר לחישוב הציונים

 

תשע"ו

 

מפרט

מבחן חלק א'    

מבחן חלקים ב', ג'

מחוון 

כלי עזר לחישוב הציונים

 

 

תשע"ה

 

מפרט

מבחן חלק א'    

מבחן חלקים ב', ג'

מחוון 

כלי עזר לחישוב הציונים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/10/2018    

עדכוני rss