education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים בעברית לכיתה ה'
 
 
 

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

מיצ"ב  תשע"ג –א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב  תשע"ג –ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ג– ג'*

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב  תשע"ג - ד'*

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב  תשע"ב –א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב  תשע"ב –ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ב– ג'*

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב  תשע"ב - ד'*

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

 

מיצ"ב  תש"ע –א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב  תש"ע –ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחןPDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תש"ע– ג'*

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב  תש"ע–ד'*

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מחוון

 

מיצ"ב  תשס"ט-א'

שליש אחרון כיתה ה'

 ערכת-המבחן

מיצ"ב  תשס"ט–ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשס"ט–ג'*

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשס"ט- ד'*

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן PDF

מחוון

 

מיצ"ב  תשס"ח –א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב  תשס"ח –ב'

שליש אחרון כיתה ה'

 מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב  תשס"ח–ג'*

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ח–ד'*

שליש אחרון כיתה ה'

 מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב  תשס"ז -א'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב  תשס"ז –ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מבחן WORD

מחוון  

נתונים ארציים

מיצ"ב  תשס"ז -ג*'

שליש אחרון כיתה ה'

ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ז –ד*'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

נתונים ארציים

מיצ"ב תשס"ו - א'

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

% משיבים

מיצ"ב תשס"ו - ב'

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

% משיבים

מיצ"ב תשס"ו – ג*'

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ו –ד*'

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה -א'

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה -ב'

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה –ג1

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ה –ג2

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד -א'

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד -ב'

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ד –ג*'

שליש ראשון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג -א'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ג -ב'

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ב

שליש אחרון כיתה ה'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

 

*   בגרסה זו נבחנו תלמידים מהמגזר החרדי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/12/2013    

עדכוני rss