education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים בעברית לכיתה א' / כיתה ב'   
 

מקור שנה ונוסח המבחן

עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן: כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

מיצ"ב תשע"ד

שליש אחרון כיתה ב'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

רשימת מקורות של טקסטים  

 

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

קישור למיצבית כיתתית

קישור למיצבית שכבתית 

מיצ"ב תשע"ד - חרדים

שליש אחרון כיתה ב'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

רשימת מקורות של טקסטים

מחוון

מיפוי המבחן

גיליון לחישוב ציונים

המלצות להעברה

קישור למיצבית כיתתית

קישור למיצבית שכבתית

מיצ"ב תשע"ג

משולב (פנימי)

שליש אחרון כיתה ב'

 

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"ג – א

כולל סיפור

שליש אחרון כיתה ב'

מפרט

מבחן PDF

מבחןword

מחוון

 

מיצ"ב תשע"ג – ב

כולל טקסט מידע

שליש אחרון כיתה ב'

מפרט

מבחן PDF

מבחן word 

מחוון

מיצ"ב תשע"ג - חרדי

משולב (פנימי)

שליש אחרון כיתה ב'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ג – ג*

כולל סיפור

שליש אחרון כיתה ב'

 מפרט

מבחן PDF מבחן WORD

מחוון

מיצ"ב תשע"ג – ד*

כולל טקסט מידע

שליש אחרון כיתה ב'

מפרט

מבחן  PDF

מבחן word

מחוון

מיצ"ב תשע"ב

משולב (פנימי)

שליש אחרון כיתה ב'

 

ערכת המבחן

 

מיצ"ב תשע"ב – א

כולל טקסט מידע

שליש אחרון כיתה ב'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשע"ב – ב

כולל סיפור

שליש אחרון כיתה ב'

מפרט

 

מבחן PDF

מבחן WORD

 

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשע"ב - חרדי

משולב (פנימי)

שליש אחרון כיתה ב'

ערכת המבחן

מיצ"ב תשע"ב – ג*

כולל טקסט מידע

שליש אחרון כיתה ב'

 מפרט

מבחן PDF

מבחן word

מחוון

מיצ"ב תשע"ב – ד*

כולל סיפור

שליש אחרון כיתה ב'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

מיצ"ב תשע"א – משולב (פנימי)

שליש אחרון כיתה ב'

ערכת מבחן

מיצ"ב תשע"א - א

כולל סיפור

שליש אחרון כיתה ב'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

 

מיצ"ב תשע"א - ב

כולל טקסט מידע

שליש אחרון כיתה ב'

מפרט 

מבחן PDF

מבחן WORD 

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב תשע"א – ג' חרדים

שליש אחרון כיתה ב'

ערכת המבחן

מיצ"ב תש"ע

משולב (פנימי)

 

שליש אחרון כיתה ב'

 

 

ערכת המבחן

מיצ"ב תש"ע – א

כולל טקסט מידע

שליש אחרון כיתה ב'

מפרט

מבחןPDF מבחןWORD

מחוון     

רמות קושי

מיצ"ב תש"ע – ב

כולל סיפור

שליש אחרון כיתה ב'

מפרט

מבחן  PDF

מבחן WORD

מחוון  

רמות קושי

מיצ"ב תשס"ט - א

כולל סיפור

 

שליש אחרון כיתה ב'

 

 

ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ט – ב

כולל טקסט מידע

שליש אחרון כיתה ב'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון     

רמות קושי

מיצ"ב תשס"ח – א1

נוסח מקוצר הכולל סיפור

שליש אחרון כיתה ב'

 

מפרט

 

 

מבחן

מחוון

מיצ"ב תשס"ח - א2

נוסח מקוצר הכולל טקסט מידעי

שליש אחרון כיתה ב'

מפרט

מבחן

מחוון

מיצ"ב  תשס"ח - א'

שליש אחרון כיתה ב'

ערכת-המבחן

מיצ"ב  תשס"ח - ב'

שליש אחרון כיתה ב'

מפרט

מבחן PDF

מבחן WORD

מחוון

רמות קושי

מיצ"ב  תשס"ז - א'

שליש אחרון כיתה ב'

ערכת-המבחן

מיצ"ב תשס"ו - א'

שליש אחרון כיתה א'/

שליש ראשון כיתה ב'

מפרט

מבחן

מחוון

 

מיצ"ב תשס"ו - ב'

שליש אחרון כיתה א'/

שליש ראשון כיתה ב'

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/11/2014    

עדכוני rss