education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
שפה דבורה באנגלית בכיתות ח'-ט': הערכה ארצית מדגמית
 

 מפרט המבחן - שפה דבורה באנגלית

יכולת ההבעה בעל-פה (שפה דבורה) ויכולת הבנת הנשמע הן שתי מיומנויות המשמשות להבעה עצמית, להעברה ולרכישה של מידע וליצירת אינטראקציה בין-אישית.

שתי אופנויות אלה מהוות את הבסיס שעליו מתפתחות השפה הכתובה והקריאה. במסגרת לימודי האנגלית בבית הספר התלמידים מתנסים בשימוש בשפה דבורה ובהבנת הנשמע.

מטרת ההערכה היא ללמוד על רמת השליטה באנגלית במיומנויות השפה הדבורה והבנת הנשמע בהתאם לתוכניות הלימודים ולמדיניות של משרד החינוך בתחום הדעת ועל אופן ההתנהלות של לימודי האנגלית בבתי הספר.

בשנת הלימודים התש"ף תיערך הערכה ארצית מדגמית בשפה דבורה באנגלית בכיתות ח'-ט' במהלך חודש ינואר 2020.

ההערכה תכלול:

·         מבחן ממוחשב לתלמידים: מבחן המעריך מיומנויות שפתיות באנגלית בתחום הדיבור והבנת הנשמע שהתלמידים אמורים לרכוש במסגרת לימודי האנגלית בחטיבת הביניים, בהתאם לתוכנית הלימודים. המבחן יועבר באמצעות מחשבים שבוחנים חיצוניים יביאו עימם ביום המבחן.

·         שאלון לתלמיד: השאלון יכלול שאלות על אודות עמדותיו ועל תפיסותיו של  התלמיד כלפי תחום הדעת אנגלית ולמידתו בדגש על הוראת השפה הדבורה. השאלון יועבר באמצעות מחשב בסמיכות למבחן.

·         שאלון מתוקשב למנהל בית הספר ולמורה לאנגלית: שאלון זה מיועד למנהלים ולמורים המלמדים אנגלית בכיתות חטיבת הביניים בבתי הספר שיידגמו. השאלון יעסוק בתפיסות ובעמדות של המנהל והמורה כלפי תחום הדעת אנגלית והוראתו ועוד. השאלון יועבר באמצעות האינטרנט.

בהערכה ישתתף מדגם אקראי של כ-170 בתי ספר, ובכל בית ספר שיעלה במדגם יידגמו באופן אקראי 22 תלמידים משכבת כיתות ח' ו- 22 תלמידים משכבת כיתות ט'. לא תהיה אפשרות להחליף תלמיד שנדגם בתלמיד אחר. המנהלים והמורים המלמדים אנגלית בכיתות חטיבת הביניים בבתי ספר שבמדגם יתבקשו להשיב על שאלון שיועבר באמצעות האינטרנט.

המפרט בשפה דבורה באנגלית בכיתות ח'-ט' יפורסם באתר ויכלול את התכנים ואת המיומנויות שיוערכו במסגרתו. דוגמאות של משימות מבחן יישלחו לקראת ההשתתפות בהערכה לבתי הספר שיידגמו.

בתי הספר שיידגמו במסגרת ההערכה יקבלו הודעה על כך במהלך חודש נובמבר-דצמבר 2019. המועד המדויק לקיום ההערכה יתואם ישירות עם כל בית ספר.

מועדי ההעברה של הערכה ארצית מדגמית בשפה דבורה באנגלית בכיתות ח'-ט'

 

מועד

ההערכה

אוכלוסיית ההערכה

אופן

ההעברה

 

מבחן ההישגים והשאלון לתלמידים

במהלך חודש ינואר 2020, טבת-שבט התש"ף

22 תלמידים משכבה ח' ו- 22 תלמידים משכבה ט'

מבחן ממוחשב ואחריו שאלון ממוחשב המועברים בכיתה

 

השאלון למנהלים ולמורים לאנגלית

במהלך חודש ינואר 2020, טבת-שבט התש"ף

כל המנהלים והמורים לאנגלית בכיתות חטיבת הביניים בכל בית ספר שיעלה במדגם

שאלון אינטרנטי

 

דגשים הנוגעים להערכה:

·         ההשתתפות בהערכה היא חובה לכל בתי הספר שיעלו במדגם. לא תהיה אפשרות להחליף בית ספר או תלמידים שנדגמו.

·        התלמידים שעלו במדגם ישתתפו בהערכה.

·         כל המנהלים והמורים בית הספר המלמדים אנגלית בכיתות חטיבת הביניים בכל בתי הספר שיעלו במדגם ישתתפו בהערכה. מנהלים ומורים אלו יתבקשו להשיב על שאלון שיועבר באמצעות האינטרנט.

·         המבחן והשאלון לתלמידים יעברו באותו יום, במועד שייקבע עם בית הספר במסגרת חלון הזמנים המופיע בטבלה לעיל.

·         המבחן אינו מיועד להערכת תלמידים בתי ספר מסוימים. לפיכך יפורסם דוח המתאר את הממצאים ברמה הארצית ולא ברמה הבית-ספרית.

·         קישור אינטרנטי לדוגמאות של משימות המבחן יישלח לבתי הספר שיעלו במדגם לקראת המועד לביצוע ההערכה בבית הספר.

·         במבחנים אלה לא ייפתחו כיתות מותאמות ולא תתאפשר הקראה לתלמידים.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/12/2019    

עדכוני rss