education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
עברית כשפה שניה לתלמידים דוברי ערבית - מחקר מדגמי
 

 קישור לדוחות המחקר (תשע"ד-תשע"ז)  

 

רקע ומטרות

עבור החברה דוברת הערבית בארץ, השפה העברית היא במעמד של שפה שניה, דהיינו, שפה שאליה נחשפים בסביבה הרחבה מחוץ לכותלי בית הספר או היישוב ובהקשרים מגוונים של החיים.

השליטה בשפה העברית בהקשר המקומי חשובה ומאפשרת השתלבות קלה יותר בחברה הישראלית, בחיי היום יום, במוסדות ההשכלה הגבוהה ובשוק העבודה בארץ. לפיכך, חשוב שכל אזרחי המדינה ישלטו היטב בעברית וירכשו מיומנויות אורייניות כגון קרוא וכתוב, הבנת הנשמע ויכולת לדבר ולתקשר בעברית. בשל ההכרה בחשיבות השליטה בעברית בקרב האוכלוסיות דוברות הערבית בארץ, מקצוע העברית הוא מקצוע חובה בבתי ספר דוברי ערבית והוראה מתחילה בשלב מוקדם של בית הספר היסודי.

מטרת המחקר היא לעקוב לאורך זמן אחר היבטים שונים הקשורים בהוראת מקצוע העברית בבתי הספר היסודיים דוברי הערבית. המחקר מתמקד בשני היבטים עיקריים – הישגים לימודיים וההקשר שבו מתקיימת הלמידה בבתי הספר.

המחקר נערך לראשונה בשנת הלימודים תשע"ד ומאז הוא מתקיים מדי שנה באופן שמאפשר לבחון ברמה הארצית והמגזרית בלבד (ולא ברמה הבית ספרית) אם קיימות מגמות של השתנות בתחום דעת זה, ואם כן - מה כיוון השינויים ומה גודלם.

כלי המחקר

1. מבחן הישגים - מבחן ההישגים מועבר למדגם של תלמידים הלומדים בכיתות ו' במדגם של בתי ספר דוברי ערבית. הוא נבנה בכל שנה בהלימה לתכנית הלימודים וליעדי התחום כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך. במבחן משימות מגוונות משלוש אופנויות השפה - האזנה, הבעה בכתב וקריאה. המבחן מאפשר לבדוק מיומנויות שונות של הבנת הנשמע, הבנת הנקרא, ידע לשוני, איכות הבעה בכתב, דיוק בקריאה ועוד. יש לשים לב כי חלק מן המבחן מושמע מתקליטור וכי לא יינתנו התאמות של הקראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים.

2. שאלונים לתלמידי כיתות ו' ולמורים המלמדים את תחום הדעת בבית הספר. השאלונים עוסקים בחשיפה לשפה העברית מחוץ לבית הספר, בתחושות מסוגלות עצמית של התלמידים, דרכי ההוראה בכיתה ועוד.

המדגם המשתתף

מדגם קטן יחסית ומייצג של תלמידי כיתות ו' ממספר קטן יחסית של בתי ספר, מתוך האוכלוסיות דוברות השפה הערבית בארץ. המדגם לוקח בחשבון משתנים כמו מגזר, סוג יישוב (מעורב, לא מעורב) וכד'.

המחקר בשנה"ל תשע"ח

בשנת הלימודים תשע"ח המחקר ייערך במדגם ארצי מייצג של בתי ספר, ובכל בית ספר תידגם באופן אקראי כיתה ו' אחת או שתיים. בתי ספר שבהם יידגמו כיתה/כיתות יקבלו על כך הודעה במהלך חודש דצמבר 2017. לא תהיה אפשרות להחליף בית ספר או כיתות שנדגמו בכיתות אחרות. יש לשים לב לכך שמדגם זה אינו קשור לקבוצות המיצ"ב.  

להלן פירוט מועדי העברת המחקר בבתי הספר בשנה"ל תשע"ח:

 

 

מועד

 

 

דרגות כיתה

 

הערות

 

מבחן ההישגים

והשאלון לתלמידים

 

יום רביעי, ו' באדר תשע"ח,

21 בפברואר 2018

בשעה 10:00

 

 

ו'

 

כיתה ו' אחת או שתיים בכל בית ספר דובר ערבית שיעלה במדגם הארצי

 

הסקרים למורי העברית

 

מרץ 2018 – מאי 2018

 

א' – ו'

 

כל מורי העברית בבתי הספר שיעלו במדגם הארצי

 

 
 
 
מפרט המבחן תשע"ח
 
 
 
 

דוגמאות לפריטי הערכה משנים קודמות

קישור לדוגמאות לפריטי הערכה

דוחות המחקר (תשע"ד-תשע"ז)

 קישור לדוחות 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/06/2018    

עדכוני rss