education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
עברית כשפה שניה לתלמידים דוברי ערבית - מחקר מדגמי
 

 קישור לדוחות המחקר (תשע"ד-תשע"ז)  

עבור החברה דוברת הערבית בארץ, השפה העברית היא במעמד של שפה שניה, דהיינו, שפה שאליה נחשפים בסביבה הרחבה מחוץ לכותלי בית הספר או היישוב ובהקשרים מגוונים של החיים.

השליטה בשפה העברית בהקשר המקומי חשובה ומאפשרת השתלבות קלה יותר בחברה הישראלית, בחיי היום יום, במוסדות ההשכלה הגבוהה ובשוק העבודה בארץ. לפיכך, חשוב שכל אזרחי המדינה ישלטו היטב בעברית וירכשו מיומנויות אורייניות כגון קרוא וכתוב, הבנת הנשמע ויכולת לדבר ולתקשר בעברית. בשל ההכרה בחשיבות השליטה בעברית בקרב האוכלוסיות דוברות הערבית בארץ, מקצוע העברית הוא מקצוע חובה בבתי ספר דוברי ערבית והוראה מתחילה בשלב מוקדם של בית הספר היסודי.

מטרת המחקר היא לעקוב לאורך זמן אחר היבטים שונים הקשורים בהוראת מקצוע העברית בבתי הספר היסודיים דוברי הערבית. המחקר מתמקד בשני היבטים עיקריים – הישגים לימודיים וההקשר שבו מתקיימת הלמידה בבתי הספר.

המחקר נערך לראשונה בשנת הלימודים תשע"ד ומאז הוא מתקיים מדי שנה באופן שמאפשר לבחון ברמה הארצית והמגזרית בלבד (ולא ברמה הבית ספרית) אם קיימות מגמות של השתנות בתחום דעת זה, ואם כן - מה כיוון השינויים ומה גודלם.

כלי המחקר

1. מבחני הישגים הבודקים את שליטתם של התלמידים במיומנויות שפה שונות: קריאה, כתיבה והבנת הנשמע.

2. שאלונים לתלמידים ולמורי העברית בבית הספר: השאלונים עוסקים בעמדות כלפי לימוד השפה ובהיבטים של ההקשר הפדגוגי שבו מתנהלת הוראת תחום הדעת (למשל תהליכי ההוראה הנהוגים בכיתה, פיתוח מקצועי של מורים בתחום ועוד). השאלונים למורים מיועדים לכל המורים המלמדים עברית בבית הספר בכיתות א'-ו'.

המחקר בשנה"ל תשע"ט

דגשים הנוגעים למחקר:

  • ההשתתפות במחקר היא חובה לכל בתי הספר שיעלו במדגם. לא תהיה אפשרות להחליף בית ספר או כיתות שנדגמו. כל תלמידי הכיתה שתעלה במדגם ישתתפו במחקר.

  • כל מורי בית הספר המלמדים עברית בכיתות א'-ו' בכל בית ספר שיעלה במדגם ישתתפו במחקר. מורים אלו יתבקשו להשיב על שאלון המורים שיועבר באמצעות האינטרנט. מבחן ההישגים והשאלון לתלמיד יועברו באותו היום.

  • במהלך המבחן יושמע תקליטור (דיסק) במשימה של הבנת הנשמע, ולכן על בית הספר להעמיד בעוד מועד נגן תקליטורים תקין לרשות כל כיתה שנבחנת ולוודא כי המורה הנוכח בכיתה בקיא באופן הפעלת המכשיר.

  • במבחנים אלה לא תיפתחנה כיתות מותאמות ולא תתאפשר הקראה לתלמידים.

  • המבחן אינו מיועד להערכת הביצועים האישיים של תלמיד, כיתה או בית ספר מסוימים. לפיכך יפורסם דוח המתאר את הממצאים ברמה הארצית ולא ברמה הבית ספרית.

 

 

 

מועד

 

 

דרגת הכיתה המשתתפת במחקר

 

אוכלוסיית המחקר

 

אופן ההעברה

 

מבחן ההישגים

והשאלון לתלמידים

 

יום שלישי,

26 בפברואר 2019,

כ"א באדר א' התשע"ט

 

ו'

 

כיתה ו' אחת או שתיים בכל בית ספר שיעלה במדגם

 

מבחן מודפס ולאחריו שאלון המועברים בכיתה

 

השאלון למורי העברית

 

פברואר 2019,

אדר א' התשע"ט

 

א' – ו'

 

כל מורי העברית בכיתות א'-ו' בכל בית ספר שיעלה במדגם

 

 

שאלון אינטרנטי

 

מפרט המבחן - תשע"ט

 
מפרט המבחן יפורסם במהלך נובמבר 2018 
 
 
 

דוגמאות לפריטי הערכה משנים קודמות

קישור לדוגמאות לפריטי הערכה

דוחות המחקר (תשע"ד-תשע"ז)

 קישור לדוחות 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2018    

עדכוני rss