education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
משוב ארצי מדגמי - פירוט
 

מערכות הערכה מדגמיות כגון אלו נהוגות במספר מדינות בעולם. המערכת המפותחת והידועה ביותר היא מערכת הנהוגה בארה"ב מזה עשרות שנים (להרחבה ראו: NAEP) בכעשרה תחומי דעת. גם בישראל נערך בעבר משוב ארצי בין השנים 1995 - 2001 (בתחומים: שפת-אם, מתמטיקה, אנגלית, מדעים ואזרחות). 

 

כלי המחקר

1. מבחני הישגים בכמה נוסחים שונים.

2. שאלונים לתלמידים, למורים המלמדים את תחום הדעת, ולמנהלי בית הספר.

השאלונים  שונים לכל קבוצת יעד וכוללים כמה נוסחים, אך כמכלול הם מקיפים מגוון היבטים של ההקשר הפדגוגי שבו מתנהל תחום הדעת, הן ברמה הכיתתית והן  ברמה הבית-ספרית: תהליכי הוראה-למידה-הערכה הנהוגים בכיתה, פיתוח מקצועי של מורים בתחום (במסגרת הבית-ספרית ומחוצה לה), מדיניות בית-ספרית לגבי תחום הדעת ועוד.

כלי המחקר מועברים בסביבות ממוחשבות.

 

המדגם המשתתף במשוב הארצי

מדגם קטן יחסית ומייצג של בתי ספר (ובתוכם מדגם של תלמידים או כיתות) שנדגמים לפי שכבות דגימה רלוונטיות כגון מגזרי שפה ומצב סוציו-אקונומי.

 

מערך המחקר

בכל בית ספר שעולה במדגם, מספר מצומצם של תלמידים (כ- 25) מבצעים את מבחן ההישגים. כל תלמיד משיב על נוסח אחד בלבד אולם בכיתה מועברים בו זמנית כמה נוסחים שונים. נוסף על כך, משיבים התלמידים על שאלון קצר. מורי תחום הדעת בבית הספר משיבים על השאלון למורה והמנהל משיב על השאלון למנהל.

 

עיבוד הנתונים והדיווח

עיבוד הנתונים במשוב הארצי מתבצע אך ורק ברמה המערכתית-ארצית ובחתכים לפי קבוצות אוכלוסייה (מגזרים, רקע חברתי-כלכלי וכו') ולא ברמת בית-ספר. הדיווח עוסק בהישגים הלימודיים, כולל פירוט הישגים בתת-נושאים, ובאפיון ההקשר שבו מתנהל תחום הדעת על מרכיביו השונים.

המשוב הארצי נערך בשנה"ל תשע"ד ותחום הדעת שנבחר הוא תחום הגאוגרפיה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2019    

עדכוני rss