education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
עמדות הורים כלפי מערכת החינוך
 

 תקציר: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך שנה"ל תשע"ד

 דוח: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך שנה"ל תשע"ד

 

 תקציר: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך שנה"ל תשע"ד

 דוח: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך שנה"ל תשע"ד

 

 נספחים

 

בשנה"ל תשע"ד בוצע בראמ"ה לראשונה סקר רחב היקף לבדיקת עמדות ההורים כלפי מערכת החינוך והסביבה הלימודית של ילדיהם בבית הספר. משרד החינוך מקדם מדיניות של שותפות בין הורים ומערכת החינוך, וכחלק ממדיניות זו נערך סקר עמדות הורים אשר יאפשר למשרד לבחון היבטים אלו של שותפות ולקדמם במערכת החינוך.

הסקר נועד להציג תמונת מצב מייצגת ובת השוואה בין מגזרים ולאורך זמן, במגוון נושאים, כפי שהם נתפסים בעיני ההורים, במטרה לסייע בקבלת החלטות במערכת החינוך. השאלונים הם פרי עבודה של צוות ראמ"ה, בשיתוף עם ועדה מקצועית שכללה נציגים מהנהלת משרד החינוך, מהאקדמיה ונציגי הורים.  

סקר זה הוא הרחבה והשלמה לסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית הנערכים במסגרת המיצ"ב אחת לשנה, ואשר משקפים תמונת מצב של מערכת החינוך לפי תפיסותיהם של התלמידים, המורים והמנהלים.

סקר ההורים נערך בחודשים אפריל - אוגוסט 2014 בקרב מדגם ארצי מייצג של הורים לתלמידים בכיתות א'-י"ב בבתי ספר בחינוך הרגיל בפיקוח הממלכתי והממלכתי-דתי. הסקר הועבר באמצעות הטלפון ב- 6 שפות (עברית, ערבית, רוסית, אמהרית, צרפתית ואנגלית). עבור רוב השאלות, ההורה התבקש לענות בהתייחס לבית הספר שבו לומד אחד מילדיו (אשר נדגם אקראית). בחלק קטן מהשאלות – התבקשו ההורים להתייחס למערכת בכללותה. סקרי ההורים מתוכננים להיערך אחת לשנתיים. מועד הסיקור הבא: תשע"ו.

הסקר הועבר ל- 2,252 הורים. מתוכם: 833 הורים לתלמידים בכיתות א'-ו', 727 הורים לתלמידים בכיתות ז'-ט' ו- 692 הורים לתלמידים בכיתות י'-י"ב.

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2017    

עדכוני rss