education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מחקר פיזה
PISA - Programme for International Student Assessment
 

פורסם פרק מיומנות פתרון בעיות שיתופי - פיזה 2015

קישור לפרק פתרון בעיות שיתופי

 

 

מחקר פיזה נערך על-ידי ארגון ה- OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ומשתתפות בו מדינות רבות מכל רחבי העולם. המחקר בודק את רמת האוריינות של תלמידים בני 15 בשלושה תחומים שונים: קריאה, מתמטיקה ומדעים. המחקר בוחן באיזו מידה תלמידים הקרובים לסוף חינוך חובה (במרבית המדינות) רכשו כלי חשיבה כלליים והבנה של הנושאים הנבדקים באופן המאפשר התמודדות טובה ויעילה עם סביבתם, ולאו דווקא באיזו מידה רכשו ידע ותכנים ספציפיים המצופים עפ"י תכנית לימודים זו או אחרת. משום כך השאלות הנכללות במחקר בוחנות ידע בגישה מעשית, ידע החיוני ל"עולם המבוגרים", כישורי חיים ויכולת לפתור בעיות מורכבות המצריכות שילוב בין תחומים שונים, תוך דגש על מיומנויות. המחקר נערך במחזוריות של שלוש שנים. אחת לשלוש שנים נבדקים שלושת תחומי האוריינות, אך בכל פעם מושם דגש מיוחד על אחד משלושת התחומים (קריאה, מתמטיקה ומדעים).   

פיזה 2018

בשנת הלימודים התשע"ח ייערך מחקר פיזה 2018. בעבור השתתפות במחקר זה יידגמו כ-200 בתי ספר, ובכל בית ספר יידגמו באופן אקראי כ-46 תלמידים בני 16-15. התלמידים שיידגמו יכולים להיות משכבות גיל שונות ומכיתות-אם שונות בתוך אותן שכבות, והם יידגמו מתוך כלל התלמידים ילידי 2002.

התלמידים שיידגמו, ישיבו על מבחן ושאלון רקע, ומנהל בית הספר שיידגם ישיב על שאלון. מחקר פיזה הוא מחקר ממוחשב במלואו - הן המבחנים והן השאלונים יועברו באופן ממוחשב. מועד המחקר יתואם באופן אישי מול כל בית ספר.

ממצאים ממחקרים קודמים:

שאלות לדוגמה:

לחץ כאן

קישורים נוספים:

ארגון OECD

מחקר PISA באתר OECD

ברושור פיזה מאתר OECD

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/01/2018    

עדכוני rss