education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מחקר פיזה
PISA - Programme for International Student Assessment
 

 

פורסמו נתוני מחקר פיזה 2018

 

קישור לנתוני מחקר פיזה 2018

 

מחקר פיזה נערך על-ידי ארגון ה- OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ומשתתפות בו מדינות רבות מכל רחבי העולם. המחקר בודק את רמת האוריינות של תלמידים בני 15 בשלושה תחומים שונים: קריאה, מתמטיקה ומדעים. המחקר בוחן באיזו מידה תלמידים הקרובים לסוף חינוך חובה (במרבית המדינות) רכשו כלי חשיבה כלליים והבנה של הנושאים הנבדקים באופן המאפשר התמודדות טובה ויעילה עם סביבתם, ולאו דווקא באיזו מידה רכשו ידע ותכנים ספציפיים המצופים עפ"י תכנית לימודים זו או אחרת. משום כך השאלות הנכללות במחקר בוחנות ידע בגישה מעשית, ידע החיוני ל"עולם המבוגרים", כישורי חיים ויכולת לפתור בעיות מורכבות המצריכות שילוב בין תחומים שונים, תוך דגש על מיומנויות. המחקר נערך במחזוריות של שלוש שנים. אחת לשלוש שנים נבדקים שלושת תחומי האוריינות, אך בכל פעם מושם דגש מיוחד על אחד משלושת התחומים (קריאה, מתמטיקה ומדעים).   

 

פיזה 2021

בשנת הלימודים תשפ"א, תשתתף ישראל במחקר פיזה 2021. בתש"פ ייערך מחקר החלוץ המקדים את מחקר פיזה 2021. בעבור מחקר החלוץ של פיזה יידגמו כ-50 בתי ספר, ובכל בית ספר שיידגם ישתתפו כ-50 תלמידים בני 15-16 שיידגמו באופן אקראי (התלמידים שיידגמו יכולים להיות משכבות גיל שונות ומכיתות-אם שונות בתוך אותן שכבות, והם יידגמו מתוך כלל התלמידים ילידי 2003).

התלמידים שיידגמו, ישיבו על מבחן ושאלון רקע, ומנהל בית הספר שיידגם ישיב על שאלון. מחקר פיזה הוא מחקר ממוחשב במלואו - הן המבחנים והן השאלונים יועברו באופן ממוחשב.

פיזה 2021 - מסגרת מושגית של תחום מתמטיקה:

מסגרת מושגית של תחום מתמטיקה - מקור באנגלית

מסגרת מושגית של תחום מתמטיקה - תרגום לעברית

פיזה 2018

בשנת הלימודים התשע"ח נערך מחקר פיזה 2018. במחקר זה נדגמו כ-200 בתי ספר, ובכל בית ספר נדגמו באופן אקראי כ-46 תלמידים בני 16-15. 

קישור לנתוני מחקר פיזה 2018

ממצאים ממחקרים קודמים:

שאלות לדוגמה:

לחץ כאן

קישורים נוספים:

ארגון OECD

מחקר PISA באתר OECD

ברושור פיזה מאתר OECD

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/02/2020    

עדכוני rss