education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
TIMSS
Trends in International Mathematics and Science Study  
 

מחקר TIMSS הוא אחד ממחקרי הארגון הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך ה-IEA. המחקר בוחן את רמת השליטה של תלמידי כיתות ח' בתחומי המתמטיקה והמדעים, תוך התייחסות לתכנית הלימודים המיועדת, המופעלת והמושגת בכל אחת מהמדינות המשתתפות. המחקר מאפשר מעקב אחר מגמות ההתקדמות לאורך זמן בכל מדינה (השוואה בין השנים השונות שבהן מועבר המבחן), וכן השוואה בין המדינות המשתתפות. המחקר הוא מחקר אורך מחזורי הנערך אחת לארבע שנים. ישראל השתתפה בו בשנים 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 ו-2015. מחקר טימס הבא ייערך בשנת 2019.

טימס 2019

בשנת הלימודים התשע"ח ייערך מחקר החלוץ המקדים את מחקר טימס 2019. בעבור השתתפות במחקר החלוץ של טימס יידגמו כ-30 בתי"ס, בכל בי"ס יידגמו באופן אקראי שתי כיתות ח'. התלמידים שיידגמו ישיבו על מבחן ושאלון רקע. מנהלי בתי הספר שיידגמו, מורי המתמטיקה והמדעים בכיתות שיידגמו ישיבו על שאלונים. המבחן והשאלונים יועברו במתכונת ממוחשבת. בתי הספר שיידגמו להשתתף במחקר החלוץ, יקבלו על כך הודעה מראמ"ה בסמוך למועד המחקר.

 

ממצאים ממחקרים קודמים:

 

 

שאלות לדוגמה ממחקרים קודמים:

 

לחץ כאן

קישורים:

IEA ארגון

TIMSS מחקר

TIMSS אנציקלופדיה

 

     

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/08/2017    

עדכוני rss