education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
TIMSS
Trends in International Mathematics and Science Study  
 

מחקר TIMSS הוא אחד ממחקרי הארגון הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך ה-IEA. המחקר בוחן את רמת השליטה של תלמידי כיתות ח' בתחומי המתמטיקה והמדעים, תוך התייחסות לתכנית הלימודים המיועדת, המופעלת והמושגת בכל אחת מהמדינות המשתתפות. המחקר מאפשר מעקב אחר מגמות ההתקדמות לאורך זמן בכל מדינה (השוואה בין השנים השונות שבהן מועבר המבחן), וכן השוואה בין המדינות המשתתפות. המחקר הוא מחקר אורך מחזורי הנערך אחת לארבע שנים. מחקר טימס הבא ייערך בשנת 2019.

טימס 2019

מחקר טימס 2019 יתקיים בישראל במהלך חודש מאי 2019 בשנה"ל התשע"ט. המחקר יהיה במתכונת ממוחשבת ויועבר באמצעות מחשבים במדגם של בתי הספר שישתתפו בו. זהו מחזור המחקר הראשון בו יועבר המבחן במתכונת ממוחשבת. מחקר החלוץ נערך במאי 2018.

עבור המחקר יידגמו כ-170 בתי ספר, ומכל אחד מהם תידגם באופן אקראי כיתה ח' אחת שתיבחן במבחן במתכונת ממוחשבת. בשליש מבתי ספר אלו תידגם כיתה נוספת אשר תיבחן במתכונת מבחן בנייר ובעיפרון (מבחן מודפס). התלמידים שיידגמו ישיבו על מבחן ושאלון רקע. מנהלי בתי הספר ומורי המתמטיקה והמדעים בכיתות שיידגמו ישיבו על שאלונים. בתי הספר שיעלו במדגם יקבלו על כך הודעה מראמ"ה.

מסגרות מושגיות - טימס 2019

קישור למסגרת המושגית של טימס 2019 באתר IEA

 

קישור למסגרת המושגית של טימס 2019 - תרגום לעברית

 

ממצאים ממחקרים קודמים:

 

 

שאלות לדוגמה ממחקרים קודמים:

 

לחץ כאן

קישורים:

IEA ארגון

TIMSS מחקר

TIMSS אנציקלופדיה

 

     

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/11/2018    

עדכוני rss