education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
דוח פיזה 2009: אוריינות תלמידים בני 15 במדעים, בקריאה ובמתמטיקה
 

 פרק 1: מבוא

 פרק 2: מסגרת מושגית של אוריינות קריאה ואופן הערכתה במחקר פיזה 2009

 פרק 3: הביצוע של מחקר פיזה 2009

 פרק 4: הישגים באוריינות קריאה במחקר פיזה 2009

 פרק 5: עמדות תלמידים כלפי קריאה וכלפי הסביבה הלימודית במחקר פיזה 2009 

פרק 6: הישגים באוריינות מתמטיקה במחקר פיזה 2009 

  פרק 7: הישגים באוריינות מדעים במחקר פיזה 2009  

פרק 8: השונות בהישגי התלמידים והקשר בינם לבין רקע חברתי-כלכלי ומדיניות חינוכית

 

  הדוח המלא 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2017    

עדכוני rss