education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
TALIS 2013 בבתי ספר
 
 

מחקר טאליס  (TALIS - Teaching and Learning International Survey)

 

טאליס 2013

המחקר נערך בחודשים מרץ-אפריל 2013, בקרב מדגם מייצג של כ-200 בתי ספר, שבהם לומדים תלמידים בשכבות גיל ז', ח' ו/או ט', ובכלל זה בתי ספר יסודיים א'-ח', חטיבות ביניים וחטיבות עליונות ט'-י"ב. בכל אחד מבתי ספר אלו נדגמו באופן אקראי כ-20 מורים מקרב מורי כיתות ז'-ט' בבית הספר. במסגרת המחקר הועברו השאלונים האלה:

  • שאלון למורה: מיועד למורים המלמדים בשכבות הגיל הרלוונטיות בבתי הספר שנדגמו. השאלון הועבר באמצעות האינטרנט.
  • שאלון למנהל: מיועד למנהלים של בתי הספר שנדגמו. השאלון הועבר באמצעות האינטרנט

פרסומים בישראל:

 דוח     דוח

 תקציר - ממצאים נבחרים

 מצגת

 הודעה לעיתונות

 

המסגרת המושגית של המחקר:

 מסגרת מושגית

 

שאלונים לדוגמה:

 שאלון למנהל - תרגום לעברית

 שאלון למורה - תרגום לעברית

 

פרסומים בינלאומיים:

קישור לדוח הבינלאומי באתר מחקר TALIS ב- OECD

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/06/2019    

עדכוני rss