education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
טיוטת הצעת חוק הרשות הארצית למדידה והערכה, תש"ע - 2010
 

קישור לטיוטת הצעת חוק ראמ"ה

 

קישור לדברי ההסבר של טיוטת הצעת חוק ראמ"ה

 

הצעת חוק זו מוגשת בהתאם להחלטת ממשלה 2314 מיום 23.8.07: "להקים צוות בראשות מנכ"לית הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך, שיגבש עד ליום 31.12.2007 הצעת חקיקה שעיקרה הפיכת הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך, לרשות פנים ממשלתית עצמאית למדידה והערכה בחינוך, אשר תשמש כגוף המוביל והמנחה המקצועי של מערכת החינוך בתחומי המדידה והערכה. שר(ת) החינוך יהיה/תהיה הממונה על הרשות. החקיקה תבטיח את מעמדה העצמאי של ראמ"ה, אי תלותה ואת סמכויותיה...". 

 

לצורך מילוי תפקידיה, החוק המוצע מסמיך את ראמ"ה לאסוף מידע מגורמים שונים במערכת החינוך לרבות מעובדי מוסדות חינוך ותלמידים. הצעת החוק קובעת מיהם הגורמים שמהם רשאית הרשות לאסוף מידע, מהם סוגי המידע שניתן לאסוף מכל גורם, ומהן המגבלות ביחס לאיסוף מידע כאמור.


בפרט קובעת הצעת החוק כי הרשות לא תאסוף כל מידע הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם; מידע על מצב כלכלי; דעותיו הפוליטיות; מידע גנטי; מידע ביומטרי; מידע רפואי וכיוצא בזה.


המידע שנדרש למילוי תפקידי ראמ"ה ייאסף בכלי מדידה מקצועיים, כגון: מבחנים, סקרים ושאלונים. חלק מהשאלונים יועבר באורח בלתי מזוהה ואחרים באורח מזוהה. איסוף המידע המזוהה באמצעות שאלונים, ייעשה תוך הפרדה בין הפרטים המזהים לבין שאר המידע.
איסוף המידע והמחקר המלווה אותו נועדו לסייע למקבלי ההחלטות לנהל את המערכת באופן מושכל ומבוסס נתונים). בהתבסס על מידע זה ניתן לאתר פערים בין קבוצות אוכלוסיה שונות וכן לאתר דפוסים שונים במערכת המחייבים מתן מענים ממוקדים, במטרה לקדם את החינוך בישראל.

 

ראמ"ה תפרסם מדי שנה מידע בנוגע לפעילותה וכן מידע בנוגע לשאלונים שיועברו באותה שנה. ראמ"ה תודיע להורי התלמידים מהם ייאסף מידע במהלך שנת הלימודים, על כוונת הרשות לאסוף מידע מזוהה הנוגע לאקלים ולסביבה הפדגוגית, ותאפשר להורה של תלמיד להודיע כי הוא מסרב שילדו ימסור את המידע המבוקש.
כן קובע החוק המוצע כי המידע יישמר במאגר מידע מאובטח, שיוקם וינוהל על ידי הרשות. הנתונים המזוהים במאגר יישמרו תוך הפרדה בין הפרטים המזהים לבין שאר המידע. החוק קובע כללים לגבי שמירת המידע, ניהולו, מחיקתו והגנתו.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/07/2015    

עדכוני rss