education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מערכת דוחות מיצ"ב למנהלי בתי-ספר (פק"מ)
 

ניתן להוריד את דוחות המיצ"ב הבית-ספריים באמצעות מערכת פרסום קבצים ממודר (פק"מ), כך שרק מנהל בית הספר יוכל לצפות בדוחות של בית ספרו בלבד.

במערכת מעודכנים נתוני מיצ"ב תשע"ט:

  • נתוני בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים (מבחני הישגים ואקלים וסביבה פדגוגית)
  • נתוני סקרי אקלים וסביבה פדגוגית בחטיבות העליונות (שכבות י' ו-י"א). 

כניסה למערכת פק"מ

כניסה למערכת

 

יש להיכנס לפורטל "מוסדות חינוך (שער)" באמצעות קוד המשתמש וסיסמת ההזדהות האישיים.

יש לבחור בדף הראשי את הקישור למערכת פרסום קבצים ממודר (פק"מ) וציוני מיצ"ב (ראו איור).

 

תמיכה טכנית בנושא תפעול המערכת תבוצע באמצעות מינהלת יישומים מתוקשבים (שנותנת תמיכה לבתי הספר בכל מערכות המשרד) בטלפון: 03-6906600.

תמיכה בנושא סיסמאות תבוצע באמצעות מוקד הסיסמאות של המשרד בטלפון: 03-9298888

בשאלות נוספות ניתן לפנות לראמ"ה בדוא"ל: rama@education.gov.il

 

לקישור לנושאים להעמקה בדוח המיצ"ב, שנועדו לסייע בקריאה ובפרשנות של דוח המיצ"ב הבית-ספרי - לחץ כאן 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/01/2020    

עדכוני rss