education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר משימות בתושב"ע בחינוך הממלכתי דתי
לבית הספר היסודי (כיתות ג', ד', ה')
 
 
 

 
 

שכבת גיל ונושא מארגן

נושא שכבתי

משימות לתלמיד

מדריך למורה

כיתה ג'

סימני הסדר – הלכה

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

צדקה – הלכה

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

כשרות – הלכה

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

ביכורים – משנה

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

כיתה ד'

סוכה – משנה

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

אוצרות השבת – הלכה

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

תענית - הלכה

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

קריאת שמע – משנה

 קישור

 קישור

 קישור 

 קישור 

 קריאת שמע לא מדויקת  

 קריאת שמע  מדויקת

כיתה ה'

ברכות – הלכה

 קישור

 קישור 

 קישור

 קישור

גמרא – גמרא

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

ראש השנה – משנה

 קישור

 קישור

 קישור

 קישור

בין אדם לחברו - הלכה

 קישור

 קישור 

 קישור

 קישור

 


 
  

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/07/2017    

עדכוני rss