education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר משימות להערכה בית ספרית - יהדות
בית הספר היסודי (כיתות ד')
 

צוות הפיתוח ומבוא למאגר המשימות

 

(הקבצים בפורמט )

 
 

משימה (למורה ולתלמיד)

 

ספר דברים

שמע ישראל - א'

שמע ישראל - ב' 

חוק העזרה לעניים

ספר יהושע

מינוי יהושע למנהיג

שבט ראובן, שבט גד וחצי שבט מנשה

פרטים מתולדות עם ישראל שהוזכרו על-ידי יהושע  

חידוש הברית

נאומו של יהושע - סיכום 

ספר שופטים

השופט שמגר בן-ענת

המלחמה של דבורה וברק בסיסרא – רקע 

מלחמת סיסרא וברק 

מותו של סיסרא

ספר שופטים - סיפורי שמשון

הפלשתים

הבשורה על לידת שמשון 

נזירות

שמשון יורד תמנתה

שמשון מכה בפלשתים 

שמשון בעזה

שמשון ודלילה               

סופו של שמשון

חיי שמשון - סיכום

מדרש ואגדה

שמשון באגדה

משל התרנגולת

חנוכה

דיני הדלקת נרות חנוכה

הדלקת נרות חנוכה

"לא רוצה להיות שמש"

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/02/2009    

עדכוני rss