education - חינוך לשכת המדען הראשי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מדד הטיפוח
   
 

מדד הטיפוח

 

בסוף שנת הלימודים תשס"ו הקים מנכ"ל משרד החינוך ועדה בראשות המדען הראשי של המשרד (ועדת שטראוס 2006-2007), על מנת לבחון מחדש את מדדי הטיפוח של המשרד ואת שיטת הקצאת שעות התקן בחינוך היסודי. מדדי הטיפוח של המשרד קיימים בנפרד עבור כל שלב חינוך (יסודי, חט"ב, חט"ע) והם מודדים חסך חינוכי בישויות שונות (מוסד, רשות, ישוב, שכונה).

 

לאחר סקירת ספרות מקיפה של השיטות הקיימות בעולם, התייעצות עם אנשי אקדמיה המומחים בתחומים הרלוונטיים ובחינת מודלים רבים, הועדה החליטה שמדד הטיפוח של המשרד יורכב מהרכיבים הבאים:

 

  • השכלת ההורה המשכיל ביותר (40%)
  • רמת ההכנסה לנפש במשפחה (20%)
  • פריפריאליות בית הספר (20%)
  • שילוב של הגירה וארץ מצוקה (20%)

מדד הטיפוח מחושב לכל תלמיד לפי שלב חינוך ועל-ידי כך נוצר "ציון" לכל ילד. ציוני מדד הטיפוח יוצרים רצף שאותו מחלקים לעשר קטגוריות שוות שכיחות (עשירונים), מהנמוכה ביותר (עשירון 1 – אוכלוסייה חזקה שלא זקוקה לטיפוח נוסף) לגבוהה ביותר (עשירון 10 – אוכלוסייה חלשה הזקוקה ביותר לטיפוח נוסף). ערך המדד של בית ספר הוא ממוצע העשירונים של התלמידים הלומדים בו. ערך המדד ברשות, ישוב או שכונה הוא ממוצע העשירונים של התלמידים שגרים שם.

חשוב מאד לציין שלא משתמשים במדד ברמת התלמיד הבודד, שם הדיוק לא מספק, אלא רק בממוצע של המדד בקרב קבוצות של תלמידים.

 

המודל החדש של מדד הטיפוח החדש מחושב לשלב חינוך יסודי החל משנת הלימודים תשס"ח ובשלבי חינוך חט"ב וחט"ע החל משנת תשס"ט.

 

בכל שנה מעודכן מדד הטיפוח לכל התלמידים. בית הספר מקבל לקראת סיום שנת הלימודים את מדד הטיפוח שחושב לגביו לשנת הלימודים הבאה.

 

מדד הטיפוח מהווה מרכיב בחישוב של מדדים אחרים הקיימים במערכת החינוך כגון: סל טיפוח ומדד מורכבות. חשוב לציין שמדדים אלו אינם זהים למדד הטיפוח ואינם בטיפולה ובאחריותה של לשכת המדען הראשי.

 

מדד הטיפוח ניתן למנהלי מוסדות החינוך בלבד ואינו מתפרסם ברבים מהטעם של פגיעה בפרטיות. לשכת המדען הראשי נותנת היתרים לגורמים מחוץ למשרד לקבלת מדד הטיפוח לצורך מחקרי בלבד. ניתן לפנות ללשכת המדען בבקשה מנומקת לקבלת היתר.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/06/2015    

עדכוני rss