education - חינוך לשכת המדען הראשי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עיקרי הנוהל לאיסוף מידע
 

לשכת המדען הראשי אחראית למתן היתרים לאיסוף מידע במערכת החינוך בכלל, ובמוסדות החינוך ובאמצעותם בפרט, ולקבלת נתונים במוסדות החינוך, לצורכי מחקר או לצורך אחר.

כללי

 • גורם חיצוני למשרד החינוך המעוניין לאסוף מידע במוסד חינוכי מתלמידים או אודותם, לצורך עריכת מחקר או לצורך אחר, יגיש בקשה בכתב לרשות המוסמכת במשרד, כמפורט בהמשך.
 • נוהל זה מחייב גם עובדי הוראה ובעלי תפקידים במשרד המבקשים לאסוף מידע שלא במסגרת תפקידם, וכן פרחי הוראה האוספים נתונים שלא במסגרת עבודתם המעשית.
 • מנהל מוסד חינוכי לא יתיר איסוף מידע כלשהו במוסדו ללא אישור מראש ובכתב מטעם הרשות המוסמכת במשרד. איסוף המידע יתבצע בכפיפות לכללים ולעקרונות לשימוש באמצעי אבטחה המופיעים בחוזר מיוחד ח', התשנ"ח, "נוהל אבטחת מידע במערכת מינהל בית ספר ממוחשב".
 • איסוף המידע ייעשה באופן אנונימי, כלומר ללא כל נתון המאפשר לגורם כלשהו, ובכלל זה עורך המחקר עצמו, זיהוי של הפרט שאודותיו ייאסף המידע.

היחידות המורשות לאשר איסוף מידע

היחידות המורשות לאשר איסוף מידע מתלמידים או אודותם הן היחידות המפורטות להלן בלבד, וזאת במקרים ובתנאים המפורטים:
 

לשכת המדען הראשי - בכל אחד משלושת המקרים האלה:

הבקשה מתייחסת למוסדות בשני מחוזות או יותר (גם כשהאיסוף נעשה מטעם מוסד אקדמי בארץ).
איסוף המידע מתנהל מטעם מוסד שאינו אקדמי או מוסד אקדמי בחו"ל.
איסוף המידע ממומן על ידי משרד החינוך התרבות והספורט.
 
 
לשכת הדובר - במקרים שבהם הפונה הוא נציג העיתונות הכתובה או האלקטרונית, והפעולה המבוקשת אמורה להיערך לצורך כתבה או פרסום תקשורתי אחר. אם הפעולה כוללת היבטים מחקריים, יש לפנות להתייעצות בלשכת המדען הראשי.
 
 
אם לפחות אחד מהמוסדות שהבקשה מתייחסת אליהם שייך לפיקוח הממלכתי דתי, תפנה היחידה המאשרת (מבין השתיים המוזכרות לעיל) למינהל החינוך הממלכתי-דתי לצורך קבלת אישורו לאיסוף מידע במוסד.
אם לפחות אחד מהמוסדות שהבקשה מתייחסת אליהם הוא מוכר שאינו רשמי, והפיקוח עליו איננו ממלכתי או ממלכתי-דתי, תפנה היחידה המאשרת שלעיל לחינוך המוכר לצורך קבלת אישורו לאיסוף מידע במוסד.
 
 

פעולה המתבצעת במסגרת הכשרת עובדי הוראה

במקרים שבהם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן פטור תלמיד במוסד להכשרת מורים ועובדי הוראה (סמינר או אוניברסיטה) מקבלת אישור לצורך ביצוע הפעולה:
הפעולה מתבצעת במסגרת העבודה המעשית של פרח ההוראה.
הפעולה זהה במהות לפעולות המתבצעות על ידי מורה הכיתה במהלך יום לימודים רגיל.
העבודה וממצאיה ישמשו לצרכים המתחייבים מהעבודה המעשית של פרח ההוראה בלבד ולא ישמשו או יפורסמו בדרך כלשהי למטרה אחרת.
 •  
בכל מקרה אחר על פרח ההוראה לנהוג על פי הנהלים המפורטים בהוראות אלו.

המסמכים שייכללו בבקשה

תיאור הפעולה שבמסגרתה ייאסף המידע
הרקע לפעולה (יש לכלול רקע תיאורטי וסקירת ספרות, לפי העניין).
מטרות הפעולה.
תוכן הפעולה (במקרה של מחקר יש להציג את המערך בשלמותו).
הגדרה מדויקת של האוכלוסייה הנבדקת לפי מאפיינים רלוונטיים:
אפיון אוכלוסיית התלמידים ומוסרי המידע אודותם (מורים/מנהלים וכו').
1. 
המיקום הגיאוגרפי ו/או המינהלי של הנבדקים (מחוז/ות, סוג המוסד, המגזר, הפיקוח).
2. 
דרגות הכיתה.
3. 
תיאור מדויק של היקף המדגם הנחוץ, ובמידת האפשר ציון שמותיהם של המוסדות.
תיאור של הליך איסוף המידע המתוכנן (וההתערבות, אם יש) ובכלל זה המועד ומשך הזמן המתוכנן לביצוע.
פירוט מדויק של הדרך שתינקט כדי להבטיח את הגנת פרטיותם וזכויותיהם של הנבדקים, כפי שמתחייב על פי החוק ועל פי כללי האתיקה המקובלים.
 
פירוט המידע שייאסף והכלים שייעשה בהם שימוש
הכלים לאיסוף המידע במתכונתם הסופית (מבחנים, שאלונים, טופסי תצפיות וכו') יצורפו לבקשה. במקרה שייאסף מידע שלא באמצעות כלי מובנה (תצפיות, ראיונות לא מובנים וכדומה) יצוינו במדויק הנושאים וסוג המידע שייאסף.
 
מסמכים נוספים, לפי העניין
אישור המנחה תלמיד במוסד אקדמי בארץ (לרבות תלמידים לקראת תואר שני ושלישי) המבקש לאסוף מידע במסגרת לימודיו במוסד זה יצרף לבקשה מכתב אישור מטעם המנחה שהעבודה נעשית בהדרכתו. במכתב יאשר המנחה את ההצעה, את השיטות לאיסוף הנתונים ואת כלי המחקר שייעשה בהם שימוש.
 
אישור משרד הבריאות גורם המבקש לבצע בדיקה גופנית (גם בדיקה לא חודרנית) של תלמידים ימציא אישור לכך ממשרד הבריאות.
 
פרטים על האחראי לפעולה ועל יוזמיה
 • כאשר איסוף הנתונים נערך שלא מטעם מוסד אקדמי בארץ, יצורפו למסמכים שלעיל פרטי המידע שלהלן: הגורם שיזם את איסוף הנתונים, המטרה שלשמה נערך האיסוף והתועלת הצפויה ממנו.
 • קורות חיים של החוקר האחראי על הפעולה המבוקשת.

 

 

נוסח הפנייה להורים/לאפוטרופוס (להלן "ההורים") לקבלת הסכמתם לצורך איסוף נתונים מזהים יש לקבל את הסכמתם מראש ובכתב של ההורים. נוסח הפנייה להורים יצורף לבקשה לאישורה של היחידה המאשרת (הבהרות בנושא ראה להלן בתת-הסעיפים "הסכמת הורים" ו"שיקולים לאישור הבקשה").
 
נוסח הפנייה להורים לבדיקת התנגדותם כאשר איסוף הנתונים מתייחס לנושאים רגישים, יש לאפשר להורים להתנגד לשיתופו של הילד במחקר. נוסח הפנייה להורים יצורף לפנייה לאישורה של היחידה המאשרת (הבהרות בנושא ראה להלן בתת-הסעיפים "התנגדות ההורים" ו"שיקולים לאישור הבקשה").


 

הסכמת ההורים

איסוף מידע המחייב את ציון זהותם של תלמידים קטינים חייב את הסכמת ההורים מראש ובכתב.
במקרים שבהם נדרשת הסכמת ההורים, ישלח החוקר מכתב פנייה להורים, הכולל:
 

 

הסבר על מהות הפעולה ומטרותיה.
1.
פירוט הנושאים וסוגי השאלות, המשימות והטיפולים שהתלמיד ייחשף אליהם במהלך הפעולה.
2.
הבהרה לגבי השימוש בנתונים אודות התלמיד במהלך המחקר ובדיווחים על תוצאותיו.
3.
בנספח למכתב יצורף טופס 'כתב הסכמה' לחתימת ההורים.
4.

התנגדות הורים

בדיקה לגבי התנגדותם של ההורים לשיתוף ילדם במחקר תידרש במקרים שבהם היחידה המאשרת תקבע כי לאור רגישותו של הנושא יש לאפשר להורים להביע התנגדות להשתתפות ילדם במחקר וכי יש להבטיח כי באותם מקרים התלמיד לא ישותף במחקר (להבהרות לגבי נושאים רגישים ראה להלן בסעיף "שיקולים לאישור הבקשה").
ילד שהוריו הביעו התנגדות להשתתפותו במחקר, אין להענישו ואין לפגוע בו בכל דרך שהיא.
במקרים שבהם נדרשת בדיקה לגבי התנגדות ההורים ישלח החוקר מכתב פנייה להורים, הכולל:
הסבר על מהות הפעולה ומטרותיה.
1.
פירוט הנושאים וסוגי השאלות, המשימות והטיפולים שהתלמיד ייחשף אליהם במהלך המחקר, תוך דגש על כל הנושאים, השאלות, המשימות והטיפולים הרגישים שביניהם. 
2.
בנספח למכתב יצורף טופס 'הבעת התנגדות' לחתימת ההורים המתנגדים.
המכתב יישלח להורים בעוד מועד, כדי לאפשר להם פרק זמן סביר לשיקול ולמתן תשובה.
3.

הנחיות לכתיבת מכתב פניה להורים

שיקולים לאישור הבקשה

היחידה המאשרת תפעיל שיקולים מקצועיים, וביניהם שיקולים מתודולוגיים, קוריקולריים, פדגוגיים ופסיכולוגיים כדי להחליט אם איסוף המידע המתוכנן ראוי להתקיים במוסד חינוכי ואין בו כדי לגרום נזק לתלמידים.

השיקול המתודולוגי
במקרים שבהם איסוף המידע נערך מטעם מוסד שאינו אקדמי בארץ, תבחן לשכת המדען הראשי את סבירותו של המחקר גם מהבחינה המתודולוגית.
מבין הבקשות לביצוע מחקר המוגשות מטעם מוסד אקדמי בארץ יעבור מדגם מקרי של פניות בדיקה מתודולוגית. הבדיקה תבוצע על ידי ועדה מקצועית שתמונה ותפעל באחריותה של לשכת המדען הראשי. המלצות הוועדה תוגשנה ללשכת המדען.
 
השיקול הקוריקולרי
במקרים שבהם הבקשה מתייחסת לאיסוף מידע אודות הפעלתה של תכנית לימודים חדשה או לפעולה ניסויית שאינה חלק משגרת הלימודים הקבועה במוסד, יותנה הטיפול בבקשה באישור להפעלה של התכנית/הפעולה מטעם המפמ"ר הרלוונטי (או גורם מוסמך אחר, לפי העניין). התכנית/הפעולה תופעל בבתי הספר בתיאום עם מנהל המחוז.
אם הבקשה מתייחסת להעברת מבחנים במקצועות הכלולים בתכנית הלימודים, תפנה היחידה המאשרת למפמ"ר, והוא יבחן את תקינות המבחן ואת התאמתו לדרגת הכיתה המיועדת ולשונות שבין התלמידים הלומדים בה.
 
השיקול הפדגוגי
השיקולים הפדגוגיים של היחידה המאשרת יתייחסו לשאלות הבאות:
האם מטרות הפעולה ומהותה נוגעות לתחום החינוך או לתחום התפתחות הילד או לתחומי ידע אחרים שהם רלוונטיים לחינוך?
האם יש בפעולה או בכלים שבאמצעותם היא אמורה להתבצע כדי לסתור, בגלוי או במובלע, מטרות חינוך מוסכמות, ערכים או נורמות שמערכת החינוך מושתתת עליהם?
האם הפעולה מערערת או סותרת את האמונה הדתית שעל-פיה המוסד החינוכי נוהג?
האם הפעולה (מבחינת הנושאים, השאלות והמטלות על אופן ניסוחן) מתאימה לשלב ההתפתחותי של כלל אוכלוסיית המטרה בדרגת הכיתה המיועדת, ובכלל זה התלמידים החריגים בכיתות הנבדקות?
 
השיקול הפסיכולוגי
היחידה המאשרת תוודא כי לא קיים חשש סביר שהפעולה המתוכננת תפגע רגשית בתלמיד.
אם יעלה חשש כזה, תישלח הבקשה על ידי היחידה פסיכולוגי-הייעוצי (או לפסיכולוג המחוזי, אם מדובר בפעולה האמורה להתבצע במחוז אחד בלבד) לקבלת המלצה מנומקת לגבי אישור או דחייה של הבקשה.
 

 

 

איסור עריכת בדיקות לגילוי שימוש בסמים

אסור בהחלט לערוך בדיקות גופניות בתלמידים לגילוי של שימוש בסמים (חיפוש בגוף התלמיד, בדיקות מעבדתיות, בדיקות רפואיות וכו'), וזאת גם אם התקבלה הסכמתם של הורי התלמיד לכך.

תהליך האישור/הדחייה

דחיית הבקשה
 • אם היחידה המטפלת בבקשה תגיע למסקנה כי אין להתיר את   איסוף הנתונים המבוקש, היא תשיב לפונה בשלילה כבר בשלב זה.
 • העתק ממכתב הדחייה יישלח למנהלי המחוזות הרלוונטיים.
 
תהליך האישור
 
אישור היועץ המשפטי
בשני המקרים הבאים תועבר בקשה שהיחידה החליטה לגביה החלטה חיובית לאישורו של היועץ המשפטי:
 • איסוף המידע אודות התלמידים אינו אנונימי.
 • איסוף המידע אנונימי, אך הוא מתייחס לנושאים/לשאלות שהוגדרו על ידי שפ"י כ"רגישים". לפנייה ליועץ המשפטי תצורפנה הסתייגויותיהם, התניותיהם והמלצותיהם של היחידה ושל הגופים שהיחידה התייעצה אתם (דרישה להשמטת שאלות מסוימות, מכתב פנייה להורים, דרישה לאנונימיות וכו'). תשובתו של היועץ המשפטי תוחזר ליחידה המאשרת.
 
חתימה על טופס ההתחייבות
אם תשובת משרדנו על כל יחידותיו הרלוונטיות חיובית, יתבקש החוקר, כתנאי למתן האישור, לחתום על התחייבות לנהוג בנתונים שייאספו על פי המתחייב בחוק, על פי כללי האתיקה וכן על פי הנהלים המפורטים בטופס ההתחייבות. 
 
הודעה על האישור לגורמים הרלוונטיים
 • ככלל, מתן אישור מטעם המשרד לביצוע המחקר פירושו הבעת "העדר התנגדות" בלבד. אין באישור כדי להצביע על חסות או על אחריות כלשהי של המשרד על המחקר או על תוצאותיו.
 • היחידה המאשרת תמסור לפונה את החלטת המשרד לרבות התנאים המגבילים, אם נקבעו כאלה. כמו כן יימסרו למבצעי המחקר שמותיהם של בתי הספר שאין לפנות אליהם מפני שהתגלה בהם עומס יתר של פעולות לאיסוף מידע.
 • אם האישור ניתן על ידי לשכת המדען הראשי או על ידי לשכת הדובר, יישלחו למחוזות הרלוונטיים העתקים של האישור, לרבות התנאים המגבילים, לידיעת המפקחים והמנהלים הנוגעים בדבר.

רישום ומעקב במחוזות

מנהל המחוז ינהל רישום של המחקרים הנערכים באותה שנת לימודים במחוז. מטרת הרישום היא לסייע באיזון של פיזור המחקרים בין בתי הספר במחוז ובחלוקה שוויונית ככל האפשר של ההפרעה המתלווה למהלך הלימודים הרגיל בתוך המוסדות.
ברישום ייכלל המידע הרלוונטי כפי שהוא התקבל מהחוקר, למשל: הנושא הנחקר, יוזם המחקר (המשרד לעומת גורם חיצוני), החוקר והמוסד המבצע, זיהוי של בתי הספר, האוכלוסיות הנבדקות או האוכלוסיות המעורבות במסירת המידע (מורים, מנהלים, יועצים, תלמידים לפי דרגות כיתה) והתקופה המשוערת לעריכת המחקר.
במעקב אחר מחקרים הנערכים במחוז ייכללו גם מחקרים שאושרו על ידי לשכת המדען הראשי ולשכת הדובר. על יחידות מאשרות אלה להקפיד להעביר פרטים מדויקים ורלוונטיים כדי לאפשר רישום ומעקב יעילים ומדויקים במחוזות.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/08/2012    

עדכוני rss