education - חינוך לשכת המדען הראשי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תחומי העיסוק של לשכת המדען הראשי במשרד החינוך
 

לשכת המדען הראשי במשרד החינוך הוקמה כחלק מיישום החלטת ממשלה 882 משנת 1969, שאימצה את המלצות הוועדה לבדיקת ארגון המחקר הממשלתי וניהולו ("ועדת קציר", 1968)  להקמת יחידות מדען ראשי במשרדי ממשלה. שלושת תחומי הפעולה העיקריים של היחידה הינם:

 • חממה למחקר (Accelerator). יצירת ידע מחקרי-יישומי חדש ע"י חוקרים ממוסדות להשכלה גבוהה. 
 • ייעוץ מדעי ליחידות המטה של המשרד, באמצעות סינתזה של ידע קיים, לתמיכה בתכנון ובקביעת מדיניות וללמידה ממחקר עדכני. 
 • רגולציה על ביצוע מחקרים במוסדות חינוך ובאמצעותם, בעיקר ע"י חברי סגל באקדמיה וסטודנטים.

בין החלטות הממשלה הנוגעות למדענים ראשיים, הרלוונטית ביותר היא החלטה 2895 (מט/16)  משנת 2001. שני התחומים הראשונים תואמים את המלצות "ועדת יפתח" (1984) ו"ועדת בן ישראל" (2011) ביחס לתפקידי המדען ראשי, בעוד התחום השלישי דומה במהותו לתפקידי רגולציה שממלאת לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות. 

המדען הראשי הוא חבר בהנהלה של משרד החינוך.

בהלימה להחלטת ממשלה מס' 2895 (מט/16)  משנת 2001, ייעוד היחידה הינו לשמש גשר דו-כיווני בין המחקר האקדמי ובין מערכת החינוך: מחד, ביסוס המדיניות על ידע מחקרי עדכני ואיכותי מן הארץ והעולם, ומאידך, עידוד האקדמיה לעסוק בסוגיות רלוונטיות ויישומיות לשדה המקומי . מייעוד זה נגזרים מספר סוגים של משימות : 

 • "חממה" למצויינות במחקר יישומי, הכולל פיתוח ובחינה בשטח של תכניות התערבות ניסיוניות במוסדות החינוך. בפרויקטים אלה, המשרד מגדיר נושא כללי, ולחוקרים מהאקדמיה יש חופש רב יחסית בעיצוב המחקר. 
 • מחקרים מוזמנים, בהם שאלות המחקר מוגדרות בהיוועצות עם יחידות המשרד, והחוקרים נדרשים לתכנן ולבצע מחקר שייתן מענה לשאלות. 
 • משימות ייעוץ מדעי אסטרטגי – בשיתוף האקדמיה הלאומית למדעים, בסוגיות שנבחרו ע"י הנהלת המשרד. 
 • משימות ייעוץ מדעי קצרות טווח – תוצרים בהזמנת יחידות המשרד, טווח ימים עד חודשים . 
 • מגוון פעולות של הפצת ידע מחקרי ומפגשים בין אנשי המטה לאנשי אקדמיה, במטרה לפתח תרבות של "ארגון לומד ממחקר".  
 • התאמת הרגולציה לאתגרי כוח האדם בלשכה ולהתפתחויות במחקר, בחקיקה ובתפיסות בעלי עניין ביחס למחקרים במוסדות חינוך.  

משימות נוספות בהן אנו מטפלים באופן שוטף:

 • הוצאת היתרים לביצוע מחקר במוסדות חינוך ובאמצעותם, לאחר בחינת הבקשות להיתר בהתאם לנוהל בחוזר מנכ"ל.   
 • חישוב שנתי של מדד הטיפוח, המשמש את המשרד, בין השאר, לצורך הקצאה דיפרנציאלית של משאבים ולבחינת הקשר בין הרקע הכלכלי-חברתי ובין הישגים.  
 • הנגשה של ידע מחקרי קיים למנהלים ולמורים – באמצעות מכון סאלד
 • השתתפות בוועדות של המשרד – קליטת עלייה, אוטונומיה בית ספרית ועוד
 • השתתפות שוטפת בפורומים בתוך המשרד בנושאי תכנון ומדדים לתפקוד המערכת
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/01/2017    

עדכוני rss