education - חינוך השאלת ספרי לימוד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר מנכ"ל בנושא היערכות להרחבת התכנית להשאלת ספרי לימוד
 

6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
6.3-19  התכנית להשאלת ספרי לימוד

תוקף ההוראה: החל מ-4 באפריל 2017.

תאריך הפרסום: ח' בניסן התשע"ז, 4 באפריל 2017.

התחולה: בתי הספר הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים, בכל דרגות הגיל ובכל המגזרים, בהתאם למפורט בסעיף קטן 4.2 א. ו-ב.

 

מבוא

משרד החינוך ממשיך במאמץ להקלת נטל התשלומים על ההורים באמצעות הרחבת התכנית להשאלת ספרי הלימוד והחלתה על כלל בתי הספר.  המהלך יבוצע בעיקר באמצעות הרשויות המקומיות והבעלויות על בתי הספר ובסיוע המינהלת להשאלת ספרי לימוד. תפקיד המינהלת יהיה  לספק סיוע לוגיסטי ותמיכה מקצועית לבתי הספר. על בית הספר מוטלת האחריות הכוללת על המהלך.

חוזר זה עוסק בדרך הפעולה הנדרשת ברשויות ובבתי הספר למימוש המהלך ובקביעת לוחות הזמנים לשם כך.

תמצית ההוראה

מטרתה של התכנית להשאלת ספרי הלימוד היא להקל את נטל התשלומים על ההורים בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק השאלת ספרי לימוד התשע"ד 2014. החל משנת הלימודים התשע"ח כל בתי הספר מחויבים להצטרף למהלך, פרט למקרים מיוחדים שאינם עומדים בתבחינים המפורטים לעיל בסעיף קטן 4.2 א' ו-ב'.

התכנית מבוצעת בעיקר באמצעות הרשויות המקומיות והבעלויות על בתי הספר ובסיוע המינהלת להשאלת ספרי לימוד. תפקיד המינהלת לספק סיוע לוגיסטי ותמיכה מקצועית לבתי הספר. על בית הספר מוטלת האחריות הכוללת על המהלך.

הוראה זו מגדירה את מטרות המהלך, התפיסה החינוכית שעומדת בבסיסו וכן עוסקת בפעולות הנדרשות למימוש תכנית ההשאלה, הן ברשויות ובבעלויות, הן בבתי הספר.

מדי שנה מתפרסמים בנפרד (במסגרת הודעה או הוראת שעה) פירוט העלויות ולוחות זמנים מעודכנים לביצוע התכנית.

תמצית השינויים

החל משנת הלימודים התשע"ח כל בתי הספר מחויבים להצטרף לתכנית השאלת הספרים.

אפשר לרכוש אסופות של יצירות מקור בתחומי ספרות ולימודי קודש על-פי תכנית הלימודים, ובלבד שהוסדר נושא זכויות היוצרים כדין. היתר זה תקף לגבי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בלבד.

אין לאסור כתיבה בספרי לימוד או בחוברות שבהם הותרה הכתיבה על-פי סעיף 6.3-17 בחוזר הוראות הקבע עה/9(א), "כתיבה בספרי לימוד". כמו כן אין להשתמש בספרי לימוד או בחוברות שנעשה בהם שימוש קודם לכן באמצעות מחיקת התכנים הכתובים.

אין לדרוש או לאפשר לתלמיד רכישה של ספר לימוד או של חוברת שאינם במסגרת תכנית ההשאלה במטרה לאפשר כתיבה באחד מהם.

משרד החינוך מעניק תמיכה במסגרת תקציב חריג לבתי ספר אשר מקיימים את הוראות החוזר ואינם מצליחים להצטייד בכל חומרי הלימוד הנדרשים במסגרת המשאבים העומדים לרשותם. 

הסטטוס: החלפה.

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת: סעיף 6.3-18 בחוזר הוראות הקבע עו/9(א), "התכנית להשאלת ספרי לימוד" – מבוטל.

הוראות תקפות בנושאים קשורים

- סעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד-2004 – בתוקף

- סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים" – בתוקף

- סעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), "תשלומי הורים" – בתוקף.

 

הגורם האחראי

שם היחידה: המינהל הפדגוגי – היחידה לתכניות משלימות למידה

בעל התפקיד: הממונה על השאלת ספרי הלימוד

מספר הטלפון: 02-5604033

כתובת הדוא"ל: Rachelshe@education.gov.il.


 

 לחוזרי המנכ"ל

6.3-18 התכנית להשאלת ספרי לימוד

 

6.3-1 יישום התכנית להשאלת ספרי לימוד בשנת הלימודים התשע"ח


 

 
 
      תאריך עדכון אחרון:  06/05/2017  

עדכוני rss