education - חינוך השאלת ספרי לימוד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
היערכות להשאלת ספרי לימוד בשנת הלימודים התשע"ה
 
 

משרד החינוך ממשיך במאמץ להקלת נטל התשלומים על ההורים באמצעות הרחבת התכנית להשאלת ספרי לימוד והחלתה על כלל בתיה"ס בתוך שלוש שנים

פרופסור רולידר וקובי אוז הצטרפו לתכנית - ואתם? 

 
 

בשנת הלימודים התשע"ה אושר תיקון 7 לחוק "חובת השאלת ספרי לימוד התשע"ד 2014" ולפיו חלים שינויים בתכנית השאלת ספרי לימוד. החל משנת הלימודים התשע"ה תחייב תכנית ההשאלה את כלל בתיה"ס ולא תהיה מוגדרת עוד כתכנית רשות.

תהליך ההצטרפות של בתיה"ס לתכנית יוחל בהדרגה ויושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשע"ז.סדר ההצטרפות יקבע ע"י משרד החינוך.

הפעלת התכנית בביה"ס על ידי המנהל היא בגדר חובה ואינה תלויה בהסכמת ההורים, אולם הורה שמתנגד יוכל לבחור שלא להשתתף בה. אם יותר מ-40% מההורים מתנגדים להשתתף בתכנית, תותנה הפעלתה בביה"ס באישור מיוחד של משרד החינוך.
                                  
תכנית השאלת ספרי לימוד מתבצעת עי שמירת הספרים המשומשים של התלמידים העמדתם לרשות בית הספר וקניית ספרי לימוד חדשים באופן מרוכז. הקנייה מבוצעת באמצעות גביית אגרת השאלת ספרי לימוד מההורים (עד 280 ₪ לסל ספרים עבור תלמיד בבית ספר היסודי וחטיבת ביניים ועד 320 ₪ עבור סל תלמיד בבית הספר התיכון ). בנוסף, מקבל כל בית ספר שמצטרף לתוכנית תקציב ייעודי מהמשרד, הכולל תקציב רכש - ספרים ותקציב מנהלי לוגיסטי - לטיפול בפרוייקט. החל משנת תשע"ד מתבצע הפרוייקט באמצעות הרשויות המקומיות. בחודש מאי 2014 יתפרסם קול קורא לרשויות לצרף את בתי הספר לתוכנית. 
  
תכנית השאלת הספרים פועלת בהצלחה כיום במאות בתי ספר, כאשר מספר רשויות (חיפה, חולון ובאר שבע, לדוגמא), מפעילות מזה שנים רבות את התכנית ברמה היישובית באופן מוצלח, לשביעות רצון התושבים.


יתרונות התכנית:

  • מתן הזדמנות שווה לכל התלמידים להצטייד בסל ספרים מלא
  • חינוך התלמידים ליחס של כבוד לספר
  • פיתוח תחושת אחריות לרכוש
  • תרומה לאיכות הסביבה
  • הרחבת יחסי הגומלין בין בית הספר לקהילה ובין בית הספר לתלמידים
  • הטמעת ערכים של שוויון ותרומה לקהילה

 

הופץ חוזר מנכ"ל מפורט ומעודכן בנושא זה.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  16/05/2014  

עדכוני rss