education - חינוך השאלת ספרי לימוד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
היערכות להשאלת ספרי לימוד בשנת הלימודים התשע"ז
 
 

משרד החינוך ממשיך במאמץ להקלת נטל התשלומים על ההורים באמצעות הרחבת התכנית להשאלת ספרי לימוד והחלתה על כלל בתיה"ס עד לשנה"ל תשע"ז

פרופסור רולידר וקובי אוז הצטרפו לתכנית - ואתם? 

 
 

בשנת הלימודים התשע"ה אושר תיקון 7 לחוק "חובת השאלת ספרי לימוד התשע"ד 2014" ולפיו חלים שינויים בתכנית השאלת ספרי לימוד. החל משנת הלימודים התשע"ה תחייב תכנית ההשאלה את כלל בתיה"ס ולא תהיה מוגדרת עוד כתכנית רשות.

תהליך ההצטרפות של בתיה"ס לתכנית יוחל בהדרגה ויושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשע"ז.סדר ההצטרפות יקבע ע"י משרד החינוך.

הפעלת התכנית בביה"ס על ידי המנהל היא בגדר חובה ואינה תלויה בהסכמת ההורים, אולם הורה שמתנגד יוכל לבחור שלא להשתתף בה. אם יותר מ-40% מההורים מתנגדים להשתתף בתכנית, תותנה הפעלתה בביה"ס באישור מיוחד של משרד החינוך.
                                  
תכנית השאלת ספרי לימוד מתבצעת עי שמירת הספרים המשומשים של התלמידים העמדתם לרשות בית הספר וקניית ספרי לימוד חדשים באופן מרוכז. הקנייה מבוצעת באמצעות גביית אגרת השאלת ספרי לימוד מההורים (עד 280 ₪ לסל ספרים עבור תלמיד בבית ספר היסודי וחטיבת ביניים ועד 320 ₪ עבור סל תלמיד בבית הספר התיכון ). בנוסף, מקבל כל בית ספר שמצטרף לתוכנית תקציב ייעודי מהמשרד, הכולל תקציב רכש - ספרים ותקציב מנהלי לוגיסטי - לטיפול בפרוייקט. החל משנת תשע"ד מועבר התקציב לפרויקט באמצעות הרשויות המקומיות. בחודש מאי 2015 יתפרסם קול קורא לרשויות לצרף את בתי הספר לתוכנית. 
  
תכנית השאלת הספרים פועלת בהצלחה כיום במאות בתי ספר, כאשר מספר רשויות (חיפה, חולון, נס ציונה, אור יהודה, עכו ובאר שבע, לדוגמא), מפעילות את התכנית ברמה היישובית באופן מוצלח, לשביעות רצון התושבים.


יתרונות התכנית:

  • הקלה משמעותית בנטל הכספי על ההורים
  • יציבות בתוכנית הלימודים
  • חינוך לקיימות ע"י הקטנת הפגיעה בסביבה
  • מתן הזדמנות שווה לכל התלמידים להצטייד בסל ספרים מלא
  • פיתוח תחושת אחריות לרכוש ולסביבה
  • חינוך התלמידים ליחס של כבוד לספר
  • הרחבת יחסי הגומלין בין בתי הספר לקהילה וביו בית הספר לתלמידים
  • הטמעת ערכים של שיוון ותרומה לקהילה

 

הופצו חוזרי מנכ"ל מפורטים ומעודכנים בנושא:

6.3-19 התכנית להשאלת ספרי לימוד

6.3-1 יישום התכנית להשאלת ספרי לימוד בשנת הלימודים התשע"ח

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  10/05/2017  

עדכוני rss