education - חינוך השאלת ספרי לימוד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
היערכות להשאלת ספרי לימוד בשנת הלימודים תשע"ו
הצלחת תכנית חשובה זו תלויה בראש ובראשונה במנהלות ומנהלי בתי הספר, העומדים בחוד החנית בהובלת העשייה החינוכית בבתי הספר.
 

 

בהמשך להחלטת הממשלה לאשר את פרק החינוך של דו"ח טרכטנברג ובעקבות תיקון מספר 7 לחוק השאלת ספרי לימוד, לפיו, החל משנה"ל התשע"ה, תחייב תכנית ההשאלה את כלל בתי הספר ולא תהיה מוגדרת כתכנית רשות. תהליך ההצטרפות לתכנית יוחל בהדרגה ויושלם במהלך שלוש שנים ולא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשע"ז. סדר ההצטרפות יקבע על ידי המשרד.

 

הפעלת התכנית בבית הספר על ידי המנהל, היא בגדר חובה ואינה תלויה בהסכמת ההורים, אולם הורה שמתנגד, יוכל לבחור שלא להשתתף בה. אם יותר מ-40 אחוזים מההורים מתנגדים להשתתף בתכנית, תותנה הפעלתה בבית הספר באישור המשרד.

 

המשרד מייחס חשיבות רבה למהלך זה, הן מבחינה חברתית והן מבחינה חינוכית ובהתאמה עושה כל שביכולתו לסייע בהצלחתו. לצורך כך, ביקש המשרד מהמינהלת שתעמוד לרשות מנהלות ומנהלי בתי הספר ותסייע בניהול התהליך. תפקיד המינהלת הינו ללוות את בתי הספר הדרכה לצורך הטמעת התהליך, הפעלת מוקד שירות שיספק מענה טלפוני ואינטרנטי, עזרה בהגשת דוחות הביצוע, הדרכה בשימוש בתוכנה להזמנת ספרים, הנחיות לעבודה מול ספקי הספרים, הנחיות להתארגנות בית ספרית לקראת פתיחת שנת הלימודים ולחלוקת הספרים. 

  

בחוזר המנכ"ל המוקדש לנושא זה, ניתן ללמוד אודות הסיוע שמעמיד המשרד, הן מההיבט הלוגיסטי - באמצעות תקציב לוגיסטי, והן מההיבט הכלכלי - באמצעות השתתפות ברכישת ספרי לימוד ובהשתתפות בתקצוב הוצאות תפעוליות  עבור בתי הספר שמצטרפים לתוכנית.

 

על מנהלות ומנהלי בתי הספר להיערך מבעוד מועד, על מנת להבטיח הפעלה תקינה של תכנית השאלת ספרי הלימוד. יש לבצע את ההליכים הנדרשים מול וועדי ההורים, ולהקפיד על כך שרשימת ספרי הלימוד של בית הספר לשנת תשע"ה תהיה מוכנה מוקדם מתמיד, כדי להבטיח התארגנות במועד, בהתאם ללו"ז המופיע בחוזר מנכ"ל. בנוסף, יש לוודא כי הרשימה מורכבת מספרים המופיעים בחוזר מנכ"ל בלבד.

 

יתרונות התכנית:

  • מתן הזדמנות שווה לכל התלמידים להצטייד בסל ספרים מלא
  • חינוך התלמידים ליחס של כבוד לספר
  • פיתוח תחושת אחריות לרכוש
  • תרומה לאיכות הסביבה
  • הרחבת יחסי הגומלין בין בית הספר לקהילה ובין בית הספר לתלמידים
  • הטמעת ערכים של שוויון ותרומה לקהילה

 

הצלחת המהלך תלויה בכל השותפים ובראש ובראשונה במנהלות ומנהלי בתי הספר.

 

הופץ חוזר מנכ"ל מפורט ומעודכן בנושא זה.

 
 
      תאריך עדכון אחרון:  08/07/2015  

עדכוני rss