education - חינוך השאלת ספרי לימוד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
היערכות להשאלת ספרי לימוד לשנת הלימודים התשע"ה
משרד החינוך ממשיך במאמץ להקלת נטל התשלומים על ההורים באמצעות הרחבת התכנית להשאלת ספרי לימוד והחלתה על כלל בתיה"ס בתוך שלוש שנים 
 

 

- בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק השאלת ספרי לימוד התשע"ד 2014.
בשנת הלימודים התשע"ה אושר תיקון 7 לחוק "חובת השאלת ספרי לימוד התשע"ד 2014" ולפיו חלים שינויים בתכנית השאלת ספרי לימוד. החל משנת הלימודים התשע"ה תחייב תכנית ההשאלה את כלל בתיה"ס ולא תהיה מוגדרת עוד כתכנית רשות.
תהליך ההצטרפות של בתיה"ס לתכנית יוחל בהדרגה ויושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשע"ז.
סדר ההצטרפות יקבע ע"י משרד החינוך.
הפעלת התכנית בביה"ס על ידי המנהל היא בגדר חובה. ואינה תלויה בהסכמת ההורים, אולם הורה שמתנגד יוכל לבחור שלא להשתתף בה.
 
מובילי מערכת החינוך הישובית הינם שותפים חשובים להצלחת התכנית. הצלחה שתביא עמה בשורה אמיתית לציבור ההורים ולתלמידים, שכורעים כיום תחת נטל התשלומים.
 
כיום, פועלת התכנית במאות בתי ספר, כאשר מספר רשויות (חיפה, חולון, כרמיאל, באר שבע, אור יהודה, עכו, נס ציונה ועוד), מפעילות אותה מזה שנים רבות ברמה היישובית באופן מוצלח, לשביעות רצון התושבים.
 
שותף חשוב נוסף להצלחת המהלך הוא מנהל בית הספר. על מנת לסייע לו בהצלחה בהתמודדות עם האתגר, ביקש המשרד מהמינהלת שתעמוד לרשות מנהלות ומנהלי בתי הספר ותסייע בניהול התהליך. תפקיד המינהלת הינו ללוות את בתי הספר הדרכה לצורך הטמעת התהליך, הפעלת מוקד שירות שיספק מענה טלפוני ואינטרנטי, עזרה בהגשת דוחות הביצוע, הדרכה בשימוש בתוכנה להזמנת ספרים, הנחיות לעבודה מול ספקי הספרים, הנחיות להתארגנות בית ספרית לקראת פתיחת שנת הלימודים ולחלוקת הספרים.


מנהיגי הציבור ומובילי מערכת החינוך הישובית מתבקשים להיערך ברמה היישובית, יחד עם מנהלי בתי הספר, על מנת להבטיח הפעלה תקינה ופריסה רחבה של תכנית השאלת ספרי הלימוד, וזאת לטובת ציבור ההורים.
 
יתרונות התכנית:


• מתן הזדמנות שווה לכל התלמידים להצטייד בסל ספרים מלא
• חינוך התלמידים ליחס של כבוד לספר
• פיתוח תחושת אחריות לרכוש
• תרומה לאיכות הסביבה
• הרחבת יחסי הגומלין בין בית הספר לקהילה ובין בית הספר לתלמידים
• הטמעת ערכים של שוויון ותרומה לקהילה
 
הופץ חוזר מנכ"ל מפורט ומעודכן בנושא זה.

 
 
      תאריך עדכון אחרון:  08/07/2015  

עדכוני rss