education - חינוך השאלת ספרי לימוד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קול קורא לרשויות / בעלויות המעוניינות לבקש תקציב נוסף להפעלת התוכנית להשאלת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט
 
 

מס' הקול קורא:  10103

תוקף הקול קורא: 18/11/2018 עד 02/12/2018


תקנה תקציבית: 20-46-02-35

התקציב לחלוקה במסגרת הבקשות החריגות, מותנה בתקציב קיים בתקנה המיועדת


המשרד יאפשר לרשויות/בעלויות הזקוקות לכך להגיש בקשה לתקציב נוסף לבתי"ס בתכנית השאלת ספרי לימוד, בהתאם לחוק השאלת ספרי לימוד התשס"א – 2000, ובהתאם לאמור בקריטריונים לתקצוב רשויות עבור הפעלת התכנית להשאלת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט ואילך.

 

יובהר כי התקציב הנוסף מיועד למקרים בהם תקציב הרכש אינו נותן מענה לצרכי ביה"ס כגון:

  1. ספרים חדשים שהמשרד מחייב / שינוי תכניות לימודים.
  2. עבור בתיה"ס המשתתפים בתכנית בשנה הרביעית ומעלה וזקוקים לתקציב צמיחה בשל גידול  משמעותי במס' התלמידים.

אישור התקציב מותנה בהגשת בקשה ובהצגת הצורך בהתאם למאזן הבית ספרי – בתי"ס המצויים ביתרה כספית – בקשתם לא תאושר. 

יש לצרף לבקשה את התחייבות הרשות בחתימתם של ראש הרשות וגזבר הרשות(נספח א' המצ"ב)

הדיון בבקשה מותנה באישור של הנציג המוסמך מטעם המחוז (נספח ג' – טופס בקשת חריגים מנומק וחתום ע"י הרשות ומנהל המחוז) ובהגשת דוח ביצוע מלא על כלל הפעילות במסגרת הפרויקט.

יודגש כי לא תאושר בקשת תקציב לכיסוי הוצאות לוגיסטיות חריגות וכן ייתכן כי ייבחנו הכנסות נוספות של ביה"ס ממקורות נוספים.
בכל מקרה לא יאושר תקציב הגבוה מסכום ההוצאה בפועל בניכוי השתתפות הורים.
במידה שהבקשה לא כנדרש באופן מלא, ועד למועד המצוין, הבקשה תידחה ולא תינתן ארכה נוספת.


 

קבצים רלוונטיים:

"קריטריונים לתקצוב רשויות / בעלויות עבור הפעלת התכנית להשאלת ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ט ואילך" - באמצעות מערכת מרכבה 

טפסי חובה במרכבה.

נספח א'- התחייבות הרשות/ הבעלות להפעלת תכנית השאלת ספרי לימוד כחוק.

נספח ב' - דוח ביצוע מלא וחתום ע"י הרשות


 
 
      תאריך עדכון אחרון:  18/11/2018  

עדכוני rss