education - חינוך השאלת ספרי לימוד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קול קורא לרשויות / בעלויות המעוניינות לבקש תקציב נוסף להפעלת התוכנית להשאלת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ח
 
 

מס' הקול קורא: 8709

תוקף הקול קורא: 8/11/2017 עד 27/11/2017


תקנה תקציבית: 46.02.35

 

תקציב לחלוקה במסגרת הבקשות החריגות, מותנה בתקציב קיים בתקנה המיועדת

המשרד יאפשר לרשויות/בעלויות הזקוקות לכך להגיש בקשה לתקציב נוסף לבתי"ס בתכנית השאלת ספרי לימוד, בהתאם לחוק השאלת ספרי לימוד התשס"א – 2000, ובהתאם לאמור בקריטריונים לתקצוב רשויות עבור הפעלת התכנית להשאלת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ח ואילך.

יובהר כי התקציב הנוסף מיועד למקרים בהם תקציב הרכש אינו נותן מענה לצרכי ביה"ס כגון: פערים במעברים במס' תלמידים בשכבות המסיימות (ו' ט' יב'), מס' תלמידים העולה על מס התלמידים שסיים בשכבה  מאשתקד, מגמות חדשות, ספרים חדשים שהמשרד מחייב – שינוי תכניות לימודים  וכדומה. על הבקשה לתקציב נוסף להיות מנומקת ומפורטת ככל הניתן.

יש לצרף לבקשה את התחייבות הרשות בחתימתם של מנהל מחלקת החינוך וגזבר הרשות (נספח א' המצ"ב)


הדיון בבקשה מותנה באישור של הנציג המוסמך מטעם המחוז (נספח ג' - טופס בקשת חריגים מנומק וחתום ע"י הרשות ומנהל המחוז)


ובהגשת דוח ביצוע מלא על כלל הפעילות במסגרת הפרויקט.

יודגש כי לא תאושר בקשת תקציב לכיסוי הוצאות לוגיסטיות חריגות וכן ייתכן כי ייבחנו הכנסות נוספות של ביה"ס ממקורות נוספים.
במידה שהבקשה לא תוגש עפ"י המבוקש באופן מלא, ועד למועד המצוין, הבקשה תידחה, לא תינתן ארכה נוספת.

קבצים רלוונטיים:

קריטריונים לתקצוב רשויות/בעלויות עבור הפעלת התכנית להשאלת ספרי לימוד לשנה"ל התשע"ח ואילך.

 

טפסי חובה במרכבה.

נספח א'- התחייבות הרשות/ הבעלות להפעלת תכנית השאלת ספרי לימוד כחוק.

נספח ב' - דוח ביצוע מלא וחתום ע"י הרשות. 
 
      תאריך עדכון אחרון:  11/11/2017  

עדכוני rss