education - חינוך השאלת ספרי לימוד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קול קורא לרשויות / בעלויות להפעלת התוכנית להשאלת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ח
 
 

נפתח בזה קול קורא לשנה"ל תשע"ח

 

מס' הקול קורא: 7891


תוקף הקול קורא:
 מיום 16.5.17 עד יום 30.6.17


תקנה תקציבית:  20.46.02.35 התכנית להשאלת ספרי לימוד


הסכום המיועד לנושא: כ- 18,900,116 מלש"ח 


המשרד מזמין רשויות/בעלויות להגיש בקשה לתקצוב בתי"ס בתכנית השאלת ספרי לימוד, בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק השאלת ספרי לימוד התשע"ד 2014.

על הרשות להפעיל את התכנית להשאלת ספרי לימוד בהתאם לעקרונות והנחיות שיינתנו לה ע"י המשרד המפורטים בחוזר מנכ"ל ע"ז 8 (א) 6.3.19  לרבות רכישת ספרים אך ורק בהתאם לרשימה המאושרת של משרד החינוך וגביית תשלומי הורים בהתאם להנחיות משרד החינוך וועדת החינוך של הכנסת.


הגשת הבקשה תיעשה בהתאם לקריטריונים המפורטים במסמך הרצו"ב:


 "קריטריונים לתקצוב בעלויות עבור הפעלת התכנית להשאלת ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ח ואילך" - באמצעות מערכת מרכבה 


שלב א' 

מ-  16.5.17 עד יום 30.6.17 - תגיש הרשות את תכנון הפעילות התקציבית הבסיסית והידועה של בתיה"ס (ללא בקשות לחריגים)


שלב ב' 

מ-3.9.17 עד 4.10.17 עם קבלת תמונת מצב ברורה ומדויקת, תגיש הרשות תקציב חריגים . לעניין זה יפורסם קול קורא נפרד במהלך חודש ספטמבר ובהתאם לתקציב שייועד לנושא זה.

 

בשל מגבלות התקציב: הסיוע הלוגיסטי בשנה השניה, בקשות החריגים והמתחדשים יחולקו רק לאחר חלוקת התקציב ביה"ס החדשים.


 יש לצרף לבקשה את התחייבות הרשות בחתימתם של ראש הרשות וגזבר הרשות(נספח א')

במידה שהבקשה לא תוגש עפ"י המבוקש באופן מלא, ועד למועד המצוין, הבקשה תידחה.

 

קבצים רלוונטיים:

קריטריונים לתקצוב רשויות / בעלויות עבור הפעלת התכנית להשאלת ספר לימוד    לשנה"ל - התשע"ח

• נספח א'- בקשת הצטרפות הרשות/ הבעלות לתכנית השאלת ספרי לימוד.
• נספח ב' - פרוט בתיה"ס בהתאם להגשת בקשות התקציב במערכת הממוחשבת

• טפסי חובה במרכבה.

 

 


 

 
 
      תאריך עדכון אחרון:  22/06/2018  

עדכוני rss