education - חינוך שירותי חינוך ורווחה המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
המחלקה למרכזי חינוך וכיתות אתגר
 פרסומים
 

במסגרת המדיניות של המחלקה להנגיש את החומרים , התוכניות, ניירות העמדה והרעיונות הפדגוגיים, החינוכיים והערכיים , מוצאת המחלקה לנכון לפעול לשם כך באמצעי תקשורת זה - האינטרנט.

הרשימה המצורפת באה לסקור את הפרסומים בתחומי תוכניות הלימודים ,חומרי למידה וכן ניירות עמדה מקצועיים בתחומי הדעת  הנוגעות לתוכניות חדשות עבור אוכלוסיית המחלקה

 

רשימת הפרסומים

 

 1. נבון, ח' (תשס"ו), הצעת תוכנית לקידום הישגים לימודיים במרכזי חינוך ובכיתות אתגר במגזר הלא יהודי – משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, אגף שח"ר, המחלקה למרכזי חינוך וכיתות אתגר.
 2. נבון, ח' (תשס"ד), טיפוח מעורבות חינוכית טכנולוגית לבנות במגזר החרדי - משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, אגף שח"ר, המחלקה למרכזי חינוך וכיתות אתגר.
 3. נבון, ח' (תשס"ו), חינוך טכנולוגי בכיתות אתגר ובמרכזי חינוך - משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, אגף שח"ר, המחלקה למרכזי חינוך וכיתות אתגר.
 4. נבון, ח' ואחרים, (תשס"ו), איתן - כפר הנוער האתגרי, הצעת תוכנית להקמת כפר נוער לתלמידים נושרים ובסיכון חינוכי , משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, אגף שח"ר, המחלקה למרכזי חינוך וכיתות אתגר.
 5. נבון, ח' (תשס"ד), האתגר שבסיכוי – תוכניות לנוער בסיכון בחטיבה העליונה של ביה"ס העל יסודי, ירושלים.
 6. נבון, ח' , נפתלי, מ' (תשס"ד), תוכנית אב לפיתוח רשת של מוסדות חינוך יצירתיים יחודיים לבני נוער נושרים.
 7. נבון, ח' , בידרמן, ד' (תשס"ד), תוכנית ישובית אתגרית לטיפול בנוער בסיכון.
 8. נבון, ח' , אלדור, י'  (תשס"ד), מרכז איתור, אבחון וטיפול שובי לטיפול בתלמידים בעלי ליקויי למידה.
 9. נבון, ח' , גבריהו, א' , ד"ר לוי א, (תש"ס) , הוראת האנגלית – במרכזי חינוך, כיתות הכוון ומפתנים.
 10. נבון, ח' (תש"ן-תשנ"א), הטיפוח במערכת החינוך היסודי – העל יסודי, תשמ"ט-תש"ן.
 11. הכנה לשירות בצה"ל - משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, אגף שח"ר, המחלקה למרכזי חינוך, לכיתות הכוון ומפתנים, ירושלים, תשנ"ט.
 12. חינוך לקריירה- במרכזי חינוך, כיתות הכוון ומפתנים, משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, אגף שח"ר, המחלקה למרכזי חינוך, לכיתות הכוון ומפתנים, ירושלים, תש"ס.
 13. חשיבה יזמית, ספר לימוד ביזמות על פי תוכנית ביזמות של משרד החינוך התרבות והספורט, משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי האגף לשירותי חינוך ורווחה, מכון ברנקו וייס לטיפוח וחשיבה, ירושלים, תשנ"ט.
 14. יזמות – בכיתות הכוון, מרכזי חינוך ובמפתנים, משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, אגף שח"ר, המחלקה למרכזי חינוך כיתות הכוון ומפתנים,  ירושלים, תש"ס.
 15. כשירות חברתית, במרכזי חינוך, בכיתות הכוון ובמפתנים, משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, אגף שח"ר, המחלקה למרכזי חינוך ,כיתות הכוון ומפתנים,  ירושלים, תשנ"ט.
 16. לקויות למידה במרכזי חינוך, כיתות הכוון ומפתנים, משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, אגף שח"ר, המחלקה למרכזי חינוך כיתות הכוון ומפתנים,  ירושלים, תש"ס.
 17. לקט תוכניות ויוזמות חינוכיות במרכזי חינוך ובכיתות הכוון, משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, אגף שח"ר, המחלקה לרווחה חינוכית,  ירושלים, תשנ"ז, תשס"א.
 18. מ.ח.ר לאוניברסיטה – פרוייקט הכנה לבתיה"ס העי"ס, משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, אגף שח"ר,מחוז דרום, באר שבע, תשנ"א.
 19. מלב"ם – מעבר לבגרות מודולרית- מודל להפעלת תוכנית מלב"ם, משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, אגף שח"ר, המחלקה למרכזי חינוך ,כיתות הכוון ומפתנים,  ירושלים, תשנ"ט.
 20. מערכת החינוך הגופני במרכזי חינוך ובמפתנים, משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, אגף שח"ר, המחלקה למרכזי חינוך ,כיתות הכוון ומפתנים,  ירושלים, תשנ"ט.
 21. משתלם להשתלם – השתלמויות, ידיעון השתלמויות לעובדי הוראה במרכזי חינוך ובכיתות הכוון- תשנ"ז, משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, אגף שח"ר, המחלקה לרווחה חינוכית,  ירושלים, תשנ"ז,תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א.
 22. סביבת חינוך חדשה, משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, אגף שח"ר, המחלקה למרכזי חינוך ,כיתות הכוון ומפתנים, ג'וינט ישראל, אגף חינוך נוער,  ירושלים, תשנ"ט.
 23. ערכה למנחה , משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי  , אגף שח"ר, המחלקה למרכזי חינוך ,כיתות הכוון ומפתנים,  ירושלים, תשנ"ט.
 24. קובץ אירועים ביזמות, משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי  , אגף שח"ר, המחלקה לרווחה חינוכית, מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה,  ירושלים, תשנ"ז.
 25. קריירה 2000, משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי  , אגף שח"ר,  המחלקה למרכזי חינוך ,כיתות הכוון ומפתנים,  ירושלים, תשנ"ח.
 26. תפנית – תוכנית להוראת המתמטיקה במרכזי חינוך, כיתות הכוון ובמפתנים , משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי  , המחלקה למרכזי חינוך ,כיתות הכוון ומפתנים,  ירושלים, תשנ"ט.
 27. פעימ"ה ומערכות טכנולוגיות, תוכנית עבודה שנתית במרכזי חינוך ,בכיתות הכוון ובמפתנים, משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי  , אגף שח"ר,  המחלקה למרכזי חינוך ,כיתות הכוון ומפתנים,  ירושלים, תשנ"ט.
 28. תוכנית חוגי העשרה לתלמידים מוכשרים, משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי  , אגף שח"ר, המחלקה לרווחה חינוכית, מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה,  ירושלים, תשנ"ז.
 29. סביבת חינוך חדשה, אופק, יחד - משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי  , אגף שח"ר,  המחלקה למרכזי חינוך ,כיתות הכוון ומפתנים,  ג'ויינט ישראל , אגף חינוך ונוער, ירושלים, תש"ס.
 30. רחל בוהדנה, ליליה קוט – מתמטיקה – יחידה אחת לבגרות (2 חלקים), מכון ויצמן למדע, המחלקה להוראת המדעים.
 31. ד"ר האפטמן – ספרות בקונטקסט אורייני צעד ראשון, תוכנית לימודים ותוכנית עבודה להוראת הספרות לבגרות בשילוב הבנה והבעה בכיתות יא'-יב' בחינוך הממלכתי-דתי.
 32. ד"ר שרה האפטמן – ספרות בקונטקסט אורייני צעד שני ושלישי, תוכנית לימודים ותוכנית עבודה להוראת הספרות לבגרות בשילוב הבנה והבעה בכיתות יא'-יב' בחינוך הממלכתי.
 33. ד"ר שרה האפטמן – הוראת הספרות באמצעות קלטת שמע ועבודה יצירתית.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/10/2012