שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
קול קורא בנושא: טיפול בפגיעות מיניות בשרותים הפסיכולוגיים ברשויות לשנת תשע"ח
חשון תשע"ח, נובמבר 2017
 

קול קורא בנושא: טיפול בפגיעות מיניות בשרותים הפסיכולוגיים ברשויות לשנת תשע"ח.
תקנה -    20-46-03-09

תקציב פגיעות מיניות לרשויות יועברו באמצעות פניה של הרשויות המקומיות לקול קורא. (8703)
הגשת הבקשה תעשה דרך פורטל המרכבה עד לתאריך 30.11.2017
על הרשויות לעמוד בקריטריונים המפורסמים במסמך הרצ"ב.

יש לצרף לבקשה את כל מסמכי החובה בצרוף מכתב בקשה המפרט את סכום הבקשה +פרוט שעות טיפול צפוי עד לסוף שנת תשע"ו.
(העתק של מכתב הבקשה יש לשלוח למייל irishelman@gmail.com)
במידה והבקשה לא תוגש עפ"י המבוקש באופן מלא, ועד למועד המצוין, הבקשה תידחה.


ניתן לפנות בכל שאלה לבלה שבתאי בטל: 02-5604139
או במייל bellash@education.gov.il

 

 


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/11/2017