שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מימון אבחונים
נוהל אישור מלגות לאבחון פסיכודידקטי לתלמידים מעוטי יכולת- תשע"ו דצמבר 2015
 

משרד החינוך פועל למתן הזדמנויות שוות למימוש הפוטנציאל לתלמידים עם לקויות למידה נזקקים. במסגרת זו מוקצה מדי שנה תקציב למימון מלא של מלגות אבחון לתלמידים מכתות ט'- י'.

במטרה לבחון את הצרכים ולהיענות לבקשות הרבות למימון אבחון בכל מחוז הוקמו ועדות המסייעות למנהלי/ות המחוז בהטמעת התהליכים לאיתור, קידום וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל ולקבלת החלטות באשר למתן הזכאות למלגת אבחון.


הרכב הועדה המחוזית המאשרת מלגות:
יו"ר הועדה – מפקח כולל מטעם מנהל המחוז
פסיכולוג מחוזי או נציגו
מפקח על הייעוץ או נציגו
מדריך אגף לקויות למידה במחוז

עקרונות מנחים להפעלה


1) הגורמים המאשרים– הגדרות תפקידים

א. באחריות יו"ר הועדה לדאוג ליישום הנוהל.
הפסיכולוג המחוזי או נציגו – אחראי על ביצוע מלגות האבחון. לשם כך עליו לנקוט בפעולות הבאות:
למפות את השירותים הפסיכולוגיים המסוגלים לבצע את האבחונים ואת מספר האבחונים בכל שפ"ח.
ליידע את מנהלי השפ"חים שבהם פועלים מרכזי אבחון לגבי הנהלים לביצוע התשלום. כמו כן עליו להדגיש בפניהם את אחריותם המקצועית והניהולית לביצוע האבחון.
במידה והוא מזהה קושי בביצוע אבחונים ברשות מסוימת יפעל למציאת אלטרנטיבות ברשויות מקומיות שכנות.
ב. היועץ הבכיר או נציגו – אחראי להנחות את יועצות בתי הספר לרכז את הבקשות למלגות אבחון על פי התהליכים החינוכיים המתבקשים
ג. מדריך לקויות למידה במחוז ידאג למימוש התקין של הנוהל ויהווה איש הקשר בין הוועדה לאגף לקויות למידה בשפ"י.

2) הליך הטיפול בבקשות למלגות  האבחון בוועדה המחוזית

א. בית הספר יאתר את התלמידים המתאימים ויפנה אל ההורים כדי לוודא שאלה מסכימים לתהליך האבחון ומחויבים לדאוג שהתלמיד והוריו יתייצבו  לאבחון  במועד ובמקום שיקבע להם. עם קבלת הסכמת ההורים ביה"ס ידאג למלא את  הטפסים. כל הטפסים המלאים יועברו במרוכז ליו"ר הוועדה המחוזית למימון אבחונים באמצעות שאלון מצורף (נספח 1). רשימת יושבי הראש המחוזיים
ב. במועדים שנקבעו מראש יו"ר הועדה יכנס את חבריה ע"מ לדון בבקשות בהתאם לקריטריונים לאישור הבקשה (נספח 2).
ג. יו"ר הוועדה והפסיכולוג יפנו את בקשות התלמידים שאושרה להם מלגת אבחון לשפ"חים. יש לתת עדיפות להפניית תלמיד לשירות הפסיכולוגי חינוכי במקום מגוריו.

ההפניה מהמחוז למנהל השפ"ח תתבצע בעזרת טופס אישור תלמידים למימון אבחונים. (נספח 3).


3) הליך ביצוע אבחונים בשפ"ח

א. מנהל השפ"ח אחראי ליצירת קשר בין הפסיכולוגים המאבחנים לבין בתי הספר, עם קבלת האישורים למלגות אבחון מהועדה המחוזית
ב. טרם ביצוע האבחון יש לשלוח להילי שמיר באגף לקויות למידה והפרעות קשב טופס הזמנת עבודה (נספח 4)  ובו פרטי המאבחן ופרטי התלמידים לאבחון. הפסיכולוג יקבל אישור לביצוע אבחון מאת נועה שרון.
לתשומת לב! יש למלא את כל הפרטים באופן קריא וברור.
ג. מנהל השפ"ח יידע את הפסיכולוג המחוזי או נציגו בוועדה  אודות   תלמידים שאינם מממשים את זכותם למלגת אבחון לכל המאוחר תוך חודשיים ממועד ההתקשרות עמם. מידע זה חיוני על מנת  שניתן יהיה לנצל את התקציב ולהפנותו למען תלמידים נוספים.
ד. לאחר ביצוע האבחון יש לכתוב חוות דעת מקיפה ואינטגרטיבית בהתאם להנחיות אגף פסיכולוגיה.
ה. לאחר ביצוע האבחון, ימלא מנהל השפ"ח את פרטי הפסיכולוג/ים המאבחן/נים על גבי דף ריכוז לדיווח ביצוע אבחונים בשפ"ח (נספח 5).
לתשומת לב! דף הריכוז מהווה תנאי לתשלום עבור עבודת הפסיכולוגים.

את  טופס הזמנת עבודה + טופס דף ריכוז אבחונים יש לשלוח באחד מהאופנים הבאים:

לכתובת: אגף ליקויי למידה והפרעות קשב, שפ"י
משה"ח, בניין לב-רם, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
לפקס: 02-5603375  
למייל: ayeletya@education.gov.il


עם אישור קבלת דיווח ביצוע מאגף ל"ל במשרד החינוך לאוניברסיטת אריאל תפנה אשת הקשר לנושא זה : נועה שרון אל כל פסיכולוג מאבחן על מנת להסדיר את התשלום עבור האבחון.

 

נספחים:

 

 

הילי שמיר
מדריכה מרכזת תחום פדגוגיה ומימון אבחונים

 

דני ז'רנו
מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב
שפ"י
                                                                                                                          

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/04/2017