שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מודלים אקולוגיים של התפתחות אנושית
 

ברונפנברנר, 1997 (עמ' 37-46), תרגמה וסיכמה אסנת בינשטוק.

 

תקציר:

לטענת הכותב, במטרה להבין התפתחות אנושית, עלינו לקחת בחשבון את המערכת האקולוגית השלמה בתוכה מתרחשת הצמיחה.

מערכת זו מורכבת מחמש תת מערכות חברתיות העוזרות לתמוך ולהנחות את הצמיחה האנושית. מערכות אלו נפרשות החל במיקרו-מערכת המתייחסת לקשרים בין אדם מתפתח וסביבתו המיידית (כמו ביה"ס ומשפחה) וכלה במקרו-מערכת המתייחסת לדפוסים מוסדיים של התרבות כמו כלכלה, מנהגים וגופי ידע.

 

 

המודל האקולוגי של ברונפנברנר:

ישנן שתי הנחות בבסיס המודל:

1.      הנחה ראשונה: במיוחד בשלבים המוקדמים ובמידה רבה בהמשך מהלך החיים, התפתחות אנושית מתרחשת באמצעות תהליכים במידה הולכת וגוברת של אינטראקציות המשפיעות ומושפעות בין אורגניזם אנושי אקטיבי והאנשים, האובייקטים והסמלים בסביבה המיידית שלו. כדי שתהיה אפקטיבית, על האינטראקציה להתרחש על בסיס קבוע יחסית לאורך זמן.  

      אינטראקציות מתמשכות אלו בסיבה המיידית נחשבות לתהליכים ראשוניים ובסיסיים. דוגמאות דפוסים מתמשכים של תהליכים בסיסיים כאלו נראה בפעילויות של ילד-הורה וילד-ילד במשחק קבוצתי או יחידני, קריאה, למידת מיומנויות חדשות, למידה בכלל, פעילויות ספורטיביות וביצוע משימות מסובכות.

2.      הנחה שנייה מתייחסת לעובדה שהצורה, העוצמה, התוכן והכיוון של תהליכים בסיסיים אלו משפיעים על ההתפתחות בצורה סיסטמטית כתפקוד משתלב של המאפיינים של התפתחות האדם.

סביבות כקונטקסט התפתחותי:

הסביבה האקולוגית נוצרת כסט של מבנים המרכיבים את הקן או הבנויים כמו בבושקה רוסית זה בתוך זה.

  1. המיקרוסיסטמות: המיקרוסיסטמה הנה דפוס של פעילויות, תפקידים חברתיים ויחסים בינאישיים שחווה האדם המתפתח בסט נתון של פנים מול פנים בעל תווים מיוחדים פיזיים, חברתיים וסימבוליים המזמינים, מאפשרים או מונעים מעורבות באינטראקציה מספקת ומורכבת יותר ופעילות בסביבה המיידית. לדוגמה: סטים של משפחה, ביה"ס, בני גיל ומקום עבודה. בתוך הסביבה המיידית של המיקרוסיסטמה יכולים לדבריו להתקיים התהליכים הבסיסיים לעיל ולפעול ליצירת או מניעת התפתחות, אך כוחם לעשות כן תלוי בתוכן ובמבנה של הסיסטמה. המחקרים עד כה עסקו יותר בסט המשפחתי ופחות בסטים חשובים אחרים כמו הכתה וביה"ס.
  2. המזוסיסטמות: מכילות את החיבורים והתהליכים הקורים בין מספר סטים המרכיבים את התפתחות אדם (לדוגמה: היחסים בין הבית וביה"ס, בין ביה"ס ומקום העבודה וכו..) המזוסיסטמה הנה בעצם מערכת של מיקרוסיסטמות. דוגמה בתחום זה הנה עבודתו של אפשטיין (1983 א' ו 1983 ב') העוסקת בהתפתחות השפעת התקשורת הדו סיטרית ושיתוף הפעולה בקבלת החלטות בין הורים ומורים. ממצאי המחקר מצביעים על כך שבביה"ס היסודי, תלמידים אשר היתה מעורבות כזו בין מורים והורים הראו יותר יוזמה ועצמאות בתיכון והישגיהם הלימודיים היו גבוהים יותר. לדברי ברונפנברנר מסתבר כי השפעות תהליכים במשפחה ובביה"ס היו גדולות יותר מאשר אלו המיוחסות למעמד סוציואקונומי או למוצא.
  3. האקסוסיסטמות: מכילות את הקשרים והתהליכים הקורים בין שניים או יותר סטים ולפחות סט אחד או יותר שאינו מכיל באופן מיידי את האדם המתפתח, אך המאורעות שקורים משפיעים על התהליכים באופן לא ישיר על הסיבה המיידית בה האדם מתפתח (לדוגמה: השפעת היחסים בין הבית ומקום עבודת ההורים על הילד במקרה של אבטלה), או השפעת היחסים בין ביה"ס ובני הגיל על ההורה (ברונ. נותן שלוש דוגמאות למחקר בנושא ראה עמ' 40 סעיף 3.3).
  4. מקרוסיסטמות: מכילות דפוס רחב יותר של המיקרו, מזו ואקסו סיסטמות של תרבות נתונה או תת תרבות עם דגש על מערכות של אמונות, גופי ידע, מקורות חומרים, הרגלים, אופני חיים, מבני הזדמנות, סיכונים  ואופציות למהלכי חיים אשר טמונים בכל אחת מן המערבות הרחבות יותר.
  5. כרונוסיסטמות: זהו פרמטר המרחיב את הסביבה למימד שלישי, המתייחס לזמן העובר לא רק ככרונולוגי לגיל אלא גם כנכס של הסביבה המקיפה לא רק מעבר למהלך החיים אלא כחוצה את הזמן ההיסטורי. הכרונוסיסטמה מקיפה שינוי או יציבות מעבר לזמן לא רק במאפייני האדם אלא גם של הסביבה בתוכה הוא חי.  
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/07/2015