שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
אודות אגף תוכניות סיוע ומניעה
 

מבנה האגף

מנהלת  האגף – הגב' הילה סגל.

 

 

 באגף תכניות סיוע ומניעה פועלות היחידות  הבאות, בראשן עומדים מפקחים שנבחרו במכרז  של המשרד:

 • יחידה למיניות ולמניעת פגיעות מיניות בילדים ונוער- מפקחת ממונה - גב' איריס (מנדה) בן יעקב
 • יחידה למניעת אלימות ופיתוח אקלים - גב' הילה סגל
 • יחידה למניעת שימוש לרעה בסמים, אלכוהול וטבק - מפקחת ממונה - גב' קרן רוט איטח
 • תחום הורים ומשפחה - מפקחת ממונה - גב' בטי ריטבו
 • הטמעת כישורי חיים במערכת - גב' יעל בריל
 • מרכזת אתר שפ"ינט וגלישה בטוחה - גב' יפעת זץ

לצד מנהלי היחידות פועלים באגף רכזים מקצועיים, מדריכים ארציים, פסיכולוגים במקצועם ומדריכים מחוזיים.

 

תחומי אחריות ופעילות

אגף תכניות סיוע ומניעה אחראי על פיתוח והדרכה בתחומי בריאות ורווחה נפשית הכוללים:

 • קידום אקלים חינוכי מיטבי וטיפוח מערכות יחסים מיטביים בתוך מוסדות החינוך.
 • קידום למידה קוגניטיבית, רגשית וחברתית (כישורי חיים) על רצף הגילים.
 • מניעה ראשונית ושניונית של מצבי סיכון.
 • העצמת פרטים וקבוצות בסיכון.
 • קידום שותפות עם ההורים.

 

במסגרת תחומים אלה מציע האגף שירותים למטה, ליועצים ,לפסיכולוגים ולצוותי חינוך בבתי הספר ובמחוזות כדלקמן:

 1. פיתוח תפיסות, מדיניות וידע עדכני.
 2. פיתוח כלים, תכניות ומודלים להתערבות תוך הדגשה על מענה מהיר ורלוונטי לצרכים בשטח, ושילוב כלי מדידה והערכה לאפקטיביות של הפיתוחים השונים.
 3. העמדת מומחים להיוועצות ולתמיכה מקצועית במצבים חריגים בתחומי המומחיות של האגף.
 4. הכשרה, השתלמויות והדרכה תוך תיאום עם אגף ייעוץ ואגף פסיכולוגים.
 5. ניהול מידע מקצועי של אתר האינטרנט של שפ"י  – שפ"ינט.
 6. ייצוג המשרד בועדות משרדיות ובין משרדיות.

פיתוח תוכניות התערבות

 • פיתוח מודלים להתערבות, כלים ותכניות פרואקטיביות ארוכות טווח ומודלים להתערבויות קצרות טווח לפסיכולוגים חינוכיים וליועצים חינוכיים. כל תכנית תכלול ביסוס תיאורטי, קווים מנחים והצעות אופרטיביות לפעולה.
 • ייזום נושא הפיתוח, גיבוש צוות מומחים, ניהול הפיתוח, הבאתו לפרסום וליידוע.
 • הכנת מודולות של הכשרה והדרכה תוך התאמה ייחודית למאפייני הפעילות הפרופסיונאלית של  הפסיכולוגים החינוכיים ולמאפייני הפעילות הפרופסיונאלית של היועצים החינוכיים.
 • בניה של מנגנונים למשוב ולהערכה של אפקטיביות התכנית.
 • זיהוי צרכים בשטח ומגמות עתידיות שיש להיערך לגביהן בפיתוח תכניות התערבות חדשות.

הכשרה והדרכה

 • פיתוח מערך הדרכה מקצועי ועדכונו באופן סדיר.
 • הכשרה והדרכה של אנשי מקצוע בתחומי הרווחה והמניעה בתאום עם אגף פסיכולוגיה ואגף יועצים.
 • הכשרת פסיכולוגים ויועצים חינוכיים לעריכת התערבויות טיפוליות בתיאום עם אגף פסיכולוגיה.
 • הכשרת עובדי הוראה ואנשי מקצוע נוספים.

שותפות בגיבוש מדיניות בנושאי מניעה וניהול תכניות המניעה

 • ניהול ארצי של תוכניות סיוע ומניעה ייחודיות כדוגמת טיפול בתקיפות מיניות, מניעת שימוש בסמים, מניעת אלימות, חינוך מיני וחיי משפחה.
 • פיתוח מענה לאוכלוסיות בסיכון ולאוכלוסיות מיוחדות.
 • קביעת נהלים לבתי הספר בנושאי מניעה ורווחה בשותפות  עם הנהלת שפ"י ועם גופים אחרים בתוך המשרד ומחוצה לו.
 • מתן קונסולטציה לגורמים בתוך המערכת ומחוצה לה על דרכי יישום המדיניות והנהלים.
 • פיתוח גוף ידע בנושאים השונים, מתעדכן ללא הרף ומחובר למגמות העכשוויות של הנושא במחקרים בארץ ובעולם.

הקמת אתר האינטרנט של שפי"נט וניהולו

 • בנייה וניהול מאגר מידע מקצועי ועדכני ליועצים ולפסיכולוגים החינוכיים בתחומים בהם עוסק השירות הפסיכולוגי ייעוצי.
 • איסוף של ידע שפותח על ידי יועצים חינוכיים בבתי הספר ופסיכולוגים חינוכיים בשירותים הפסיכולוגים והפיכתו לזמין לאנשי המקצוע. 

ייצוג המשרד בועדות מקצועיות משרדיות ובין משרדיות – בתחומי המניעה

 • ועדה בינמשרדית למניעת אלימות במשפחה ברשות מנכ"ל משרד הרווחה.
 • ועדה בינמשרדית לבדיקת חוק חובת הדיווח.
 • ועדת היגוי בינמשרדית לנושא טיפול בקורבנות פגיעה מינית (משרדי הבריאות הרווחה, החינוך ואשלים).
 • ועדה מקצועית ליד המרכז לטיפול ומניעה בקטינים פוגעים מינית (משרד הרווחה, משרד החינוך ועל"ם).
 • ועדת מקצועית לנוער בסיכון באשלים.
 • ועדת היגוי לתכנית חברות וזוגיות ללא אלימות (משרד החינוך, משרד הרווחה, ויצו).
 • ועדה למניעת אידס, משרד הבריאות, משרד החינוך וארגונים שונים.
 • מנהלת הרשות למלחמה בסמים.
 • ועדת מניעה ברשות למלחמה בסמים.
 • ועדת טיפול בנוער- ברשות למלחמה בסמים.
 • ועדת היגוי בינמשרדית בנושא חינוך לחירום (משרדי החינוך, הבריאות, משרד ראש הממשלה, צה"ל, פיקוד העורף).
 • ועדה משרדית בנושא בטיחות.
 • ועדה משרדית לקמפיין בנושא מניעת אלימות.
 • ועדה משרדית לקביעת סטנדרטים לאקלים בית ספר.

פיתוחים שיצאו לאור בשנים האחרונות

פיתוחים בשלבי סיום

 • אנשים שונים באמצע הדרך – תכנית לימודים בנושא זהירות בדרכים לכיתות ט' (שיתוף בין תכנית זהירות בדרכים לתכנית כישורי חיים).
 • חברות וזוגיות ללא אלימות – תוכנית משולבת לתלמידי החטיבה העליונה (כיתות י'-יא') (יצא במהדורת ניסוי).
 • למוח אין חלקי חילוף – תוכנית מניעה לכיתות ח'-ט'- (יצא במהדורת ניסוי).
 • ערכה בנושא "מהי דחייה חברתית וכיצד ניתן לסייע לילדים להתמודד עמה?"

פיתוחים בהכנה

 • חוברת הדרכה לבניית תכנית מוגנות בית ספרית.
 • שילוב נושא מניעת שימוש לרעה בסמים אלכוהול וטבק בהוראת מקצועות לימוד בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.
 • כישורי חיים בהתאמה לאוכלוסייה הערבית, לחינוך המיוחד, לבתי הספר בממלכתי-דתי ולחינוך החרדי.
 • כישורי חיים לגיל הרך.
 • כישורי חיים לחטיבה העליונה.
 • כישורי חיים בזירת האינטרנט - יצורף לקלסרים בכישורי חיים.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/11/2019