שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
תכנית שמיד - תכנית לאומית לטיפל בילדים ונוער בסיכון ובמצוקה
 
 

בהחלטת ממשלה הוחלט על יישום המלצות הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ונוער בסיכון ובמצוקהועדת שמיד). נקבע שמשרד הרווחה יהיה מוביל התכנית, באמצעות מנהלת משותפת למשרדי הממשלה: רווחה, חינוך, בריאות, בטחון פנים , קליטה + מרכז השלטון המקומי וג'וינט ישראל .

לאתר התכנית לחץ כאן

 

רקע

ב-16 בנובמבר 2003 החליטה ממשלת ישראל על הקמת ועדה ציבורית, בראשות הפרופ' הלל שמיד, לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה. הועדה עמלה במשך כשנתיים והגישה את הדו"ח הסופי שלה במרץ 2006. בעקבות זאת, ב- 9 בספטמבר 2006 הממשלה החליטה על אימוץ דו"ח שמיד ועל הקמת ועדת מנכ"לים בין - משרדית אשר תהיה אחראית על יישום עיקרי המלצות הועדה הציבורית. בחודש יולי 2007 הוקמה הועדה ובהמשך, הגישה לממשלה תכנית מפורטת ליישום.

 

ליד הועדה הבין- משרדית פעלה ועדת היגוי של "התחלה טובה" שהייתה אחראית למציאת מענים לילדים בגילאי לידה עד שש שנים וכללה גם היא נציגות ממשרדי הממשלה השונים, נציגי הרשויות המקומיות, הג'וינט ונציג הקרנות התורמות.

עם תחילת יישום התכנית, בהתאמה, במחוזות וברשויות המקומיות מוקמים מטות פעולה וועדות המורכבים מנציגי כל הגופים הפועלים ברמה הארצית. בכל רשות השותפה לפרויקט יקים ראש העיר מטה לילדים ונוער בסיכון ובראשו ימנה "ראש מטה לילדים ונוער בסיכון". מטה "התחלה טובה" יהיה חלק מהמטה הארצי, המחוזי והיישובי לילדים ונוער בסיכון ויתנהל עם ועדה מקצועית נפרדת בכל אחת מהרמות הללו.

 

ילדים בסיכון

ועדת שמיד אימצה את ההגדרה של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה כ"ילדים בגילאי לידה עד 18 שנים החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם, וכתוצאה ממצבים אלו נפגעה יכולתם לממש את זכויותיהם עפ"י האמנה לזכויות הילד בתחומים הבאים:

 • קיום פיזי, בריאות והתפתחות
 • השתייכות למשפחה
 • למידה ורכישת מיומנויות
 • רווחה ובריאות רגשית
 • השתייכות והשתתפות חברתית
 • הגנה מפני אחרים ומפני התנהגויות מסכנות שלהם עצמם. 

בהתאם להגדרה זו נבנה "סרגל סיכון" על פיו ניתן יהיה לערוך מיפוי של הילדים הנמצאים בסיכון בכל ישוב.

 

יעדי התכנית

 • הקטנת אחוז הילדים החשופים להתעללות ולהזנחה פיזית ובריאותית.
 • הקטנת אחוז הילדים המפגינים התנהגויות או מצבים המעידים על בעיות קשות בתחום הרגשי.
 • צמצום מספר הפעוטות הנמצאים בסיכון התפתחותי בתחום המוטורי, הרגשי והשפתי.
 • הפחתת אחוז החלשים ביותר במבחני המיצב בכיתות ח'.
 • הקטנת אחוז הילדים / בני הנוער (כיתות ו' - י"ב) שאינם נמצאים במסגרת חינוכית כלשהי או שנמצאים במסגרת והם "נושרים סמויים".
 • ירידה באחוז בני הנוער המפגינים התנהגויות סיכון והתנהגויות לא נורמטיביות.
 • הגדלת מספר הילדים המאותרים שנמצאים במצבי סיכון .
 • הגדלת היקף הילדים / בני נוער בסיכון והוריהם המקבלים שירותים .
 • הגדלת מספר הילדים ובני הנוער המקבלים שירותים שהשירותים מתאימים לצרכיהם.
 • פיתוח מערכת מידע, ניטור, בקרה והערכה.

 

תאור מרכיבים בתהליך

ספר פרויקטים: פר פרויקטים – משרדי הממשלה השותפים הציעו "סל תכניות ופעולות" הרלוונטיים לתחומי החיים ולקבוצות הגיל והאוכלוסייה בהם מבקשת התכנית לטפל. כל רשות מקומית בחרה מסל זה את התכניות המותאמות לילדים בסיכון שאותרו ביישוב.

 

בחירת יישובים: נבחרו יישובים באשכולות  4-1 מעל 20,000 איש (באופן חריג באשכולות 1 ו2- פועלת  התכנית  גם  ביישובים  המונים  מעל 15,000  תושבים). סה"כ פועלים בתכנית 56 יישובים ואגדים.

 

 

מיפוי הילדים בסיכון: זו הפעם הראשונה בה נערך מיפוי משותף לכלל אנשי המקצוע העוסקים בילדים ונוער בסיכון על בסיס הגדרה משותפת ואחידה ובעזרת כלים אחידים וממוחשבים (בסיוע מכון ברוקדייל ותהיל"ה). במסגרת המיפוי אותרו ביישובי התוכנית 151,000 ילדים במצבי סיכון שונים, המהווים 16% מכלל אוכלוסיית הילדים ובני הנוער ביישובים אלה.

מתוך נתוני המיפוי: בחלוקה על פי גיל : 31% בגילאים בין לידה לגיל 5, 38% בגילאי 6-11, 31% גילאי 12-17; בחלוקה על פי קבוצות באוכלוסיה: 29% יהודים וותיקים, 46% ערבים, 10% עולים, 15% חרדים.

 

 

בניית מבנים ארגוניים לניהול התכנית: בניית מודל פעולה :  ועדת היגוי בין משרדית (מטה), ועדת היגוי מחוזית (מחוז) ועדת היגוי יישובית (יישוב). בכל יישוב נעשה מיפוי של הילדים בסיכון, ועדה ביישוב בחרה מסל הפרויקטים תכניות המותאמות למיפוי, התכניות אושרו בועדות מחוזיות. התקצוב ליישובים עובר באמצעות תקציבים שהועברו למשרדי הממשלה על פי התכניות שנבחרו.  הובנה מודל לפיקוח ובקרה על עבודת היישובים.

 

 

הרשויות הנכללות בתכנית

לרשימת הרשויות הנכללות בתכנית לחץ כאן

 

 

 

תכניות שפ"י המופעלות בישובים בהם פועלת תכנית שמיד

רשימה זו כוללת תכניות שפועלות בשכיחות גבוהה בישובים ואינה הרשימה המלאה.

 

שם התכנית

גופים מפעילים

רכז מענה ברמת מטה

מרח"ב – מענה רווחתי חינוכי בריאותי בבית הספר

פסיכולוגים ויועצים

ד"ר שי חן גל
ד"ר מזל מנחם

חדרי שלווה (חם)-מענה רגשי במצבי אלימות, טראומה וסיכון במסגרת ביה"ס

יועצים

מטפלים באומנות

ד"ר שי חן גל
ד"ר מזל מנחם

חיזוק משאבי התמודדות באמצעות טיפול באומנויות

מטפלים באומנות

ד"ר שי חן גל
ד"ר מזל מנחם

איתור והתערבות משקמת של תלמידים בסיכון (תוכנית שפותחה בשיתוף של  אשלים- ג'וינט ישראל עם אגף ייעוץ בשפ"י- משרד החינוך)

יועצים

לימור  אפלבויים

סדנאות להורים לנערים מתבגרים בסיכון

פסיכולוגים

דני  ז'ורנו

טיפול פרטני ומערכתי לטיפוח התנהגויות מסתגלות בביה"ס

פסיכולוגים

 

עוצמה

יועצים

עמותה

עינב  לוק

סיפורי דוסו לילדים – תכנית רגשית התפתחותית

יועצים – גיל הרך

תמי  אומנסקי

לומדים לשמור על עצמנו- תוכנית מניעתית לפי גישת דוסו

יועצים – גיל הרך

תמי  אומנסקי

"מבטים" (מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים

 

יועצים

פסיכולוגים

תמי  אומנסקי
דני  ז'ורנו

 

 

 לסיכום

חשיבותה של התכנית מנקודת הראות של שפ"י היא קודם כל בחיזוק התפיסה שבית הספר הוא המרכז שרואה את הילד גם בתהליך ההתפתחות הקוגניטיבית שלו אך גם בהתפתחות הרגשית חברתית. האפשרות להנגיש שירותים לילדים בסיכון אל בית הספר. איתור מוקדם של הילדים  בסיכון, כבר בגיל הרך,  עשוי בהמשך לתרום להורדת רמות הסיכון. יש חשיבות למעורבות של הצוות החינוכי בתהליך כולו ולהכשרה מתאימה של הצוות לעבודה עם ילדים ונוער בסיכון.

 

התכנית יוצרת הן ברמת המטה הן ברמת המחוז מבנים של עבודה משותפת סביב נוער בסיכון בין המשרדים השונים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013