שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מחקר הערכה - הטמעת תוכנית "כישורי חיים" בבתי הספר
תשס"ט, 2009
 

למסקנות ההערכה לחץ כאן

 

בשנת הלימודים תשס"ח - התחדש תהליך יישום והטמעה של תוכנית "כישורי חיים" בבתי הספר ברחבי הארץ. לשם למידה ארגונית שיטתית, מתוכננת ומעצימה הוחלט במטה שפ"י על ביצוע מחקר-הערכה שילווה את יישום התוכנית בבתי הספר. מטרת מחקר הערכה זה ללמוד מבתי הספר בכלל  ומהיועצים בשטח בפרט, על צעדי היישום הראשונים של התוכנית , ובתוך כך על המנגנונים והדרכים השונות אשר ננקטו לצורך הטמעתה של התוכנית בצורה מיטבית.

פרדיגמת ההערכה

מחקר הערכה זה נערך על פי  עקרונות גישת החקר המוקיר (Appreciative Inquiry). עיקרה של הגישה בזיהוי, מיפוי, איתור והכרת המרכיבים החיוביים המצויים במושא ההערכה ( בין אם מדובר בארגון, הטמעת תוכנית, פיתוח שיטות התערבות וכו'). מטרת החקר המוקיר לקדם תהליכי שינוי במוסדות וארגונים ( מכל סוג) על מנת להעצים את אותם אלמנטים חיוביים בהם טמון פוטנציאל ליצירת השינוי המיוחל לשיפור תפקודו של מושא ההערכה.  לאור זאת, בהערכה מסוג זה אין לחלוטין שיפוט והערכת תפוקות, אין  התמקדות בבעיות, קשיים, כישלונות  ו"חיפוש אשמים". לעומת זאת הגישה מזמינה את חברי הארגון לחפש דווקא מה "נכון", מה "עובד" מה "מצליח", מה "יעיל" על מנת ליצור למידה ארגונית מההצלחות ובמטרה לשחזר בעתיד את אותן הצלחות ולקדם את עשייתו של הארגון (Coghlan, Preskill & Tzavaras-Catsambas, 2003).

מתודולוגיה והערכה

הואיל ובמחקר הערכה זה בקשנו ללמוד על תפיסות, עמדות, אמונות, רגשות וחוויות של המשתתפים, בחרנו במתודולוגיה איכותנית. המחקר האיכותני ככלל רואה את המציאות כסובייקטיבית ומדגיש את חשיבות נקודת מבטו של הפרט-המשתתף. כלומר, הוא שואף לחשוף את המציאות כפי שהיא נתפשת בעיני הפרט בצורה רחבה, רב גונית, רב ממדית והוליסטית.

כלי המחקר

מתוך עקרונות הפרדיגמה האיכותנית נגזרו גם כלי המחקר: ראיונות עומק ותצפיות המאפשרים להגיע לעומקן של התפישות והאמונות של המשתתפים.

מהלך איסוף הנתונים ומשתתפי המחקר

השתתפו במחקר ההערכה 11 בתי ספר בארבעה אזורים שונים בארץ אשר בהם למיטב ידיעתנו תוכנית "כישורי חיים" הוטמעה באופן שיטתי.  לאורך השנה הגיעה לבתי הספר חוקרת מיחידת המחקר והפיתוח של שפ"י וערכה ראיונות עומק עם בעלי תפקידים בבית הספר: יועצת בית הספר, המנהלת או המנהל, ומחנכות המעבירות את התוכנית בכיתתן. מטרת הראיונות הייתה ללמוד באופן תיאורי פתוח  על דרכי יישומה והטמעתה של התוכנית ועל מרכיבים שונים המסייעים לתהליך ההטמעה. בקשנו בראיונות לשמוע על החוויות  האישיות ונקודת המבט של אותן דמויות מרכזיות הפועלות בשטח ושותפות ליישום התוכנית ברמות השונות.

בנוסף לראיונות נערכו תצפיות  בשיעורי כישורי חיים בכיתות שונות בשלבים שונים של העברת התוכנית.

סך הכול נערכו:  33 ראיונות עומק, בהם 11 ראיונות עם יועצות, 10 ראיונות עם מנהלי ומנהלות בתי ספר, ו- 12 ראיונות עם מחנכות. כמו כן, התקיימו 9 תצפיות בכיתות במהלך שיעורי כישורי חיים.

ממצאים ראשוניים

בימים אלה מתבצע שלב עיבוד הממצאים שעלו מתוך הראיונות וכתיבת הדו"ח המסכם של המחקר. תוך מספר שבועות תושלם הכנת הדו"ח על מנת שהממצאים יסייעו בתכנון וההערכות לשנת הלימודים תשס"ט.

בתוך כך באפשרותנו לומר בברור כבר בשלב זה כי מספר היבטים הינם בעלי חשיבות ומסייעים משמעותית להטמעת תוכנית כישורי חיים בבתי הספר. ביניהם ניתן להצביע על:

  • חשיבותו של מנהל בית הספר ואופן מעורבותו בתוכנית
  • קיומן של נורמות עבודה מערכתית בבית הספר
  • קיום מפגשי חדר מורים ומפגשי צוותים המלווים את יישום התוכנית
  • מקומה של היועצת כ"שומר הסף" של התוכנית
  • שיתופי פעולה תוך בית ספריים לקידום התוכנית
  • גמישות והתאמת התוכנית ודרכי העבודה למאפייני בית הספר ולמאפייני כל כיתה

היבטים אלה ונוספים, הקשורים ביישום התוכנית, יתוארו בפרוטרוט בדו"ח המחקר המסכם. בתוך כך תוצג בדו"ח התרומה של התוכנית, כפי שעלה מדברי המחנכות, היועצות, המנהלים והמנהלות.

 

בהזדמנות זו נודה למשתתפי המחקר בבתי הספר השונים על הנכונות הרבה, שיתוף הפעולה והזכות ללמוד מעשייתכם החשובה.

 

פרופ' רחל ארהרד

ראש יחידת המחקר והפיתוח

שפ"י.

 

Coghlan, A.T., Preskill, H., and Tzavaras-Catsambas, T. (2003). An Overview of Appreciative Inquiry in Evaluation. New Directions For Evaluation, 100, 5-22.     

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013