education - חינוך תנאי שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזרי תשע"ט
 

חוזרים

חוזר לבעלויות תשע"ט 1 עדכון שכר מנהלים בעוז לתמורה

חוזר לבעלויות 2 תשע"ט הסכם בעניין הרפורמות במכללות להכשרת עובדי הוראה מתוקן 

הסכם

חוזר לבעלויות תשע"ט /3 עדכון תוספת שקלית 2016 לעובדי הוראה בחטיבה העליונה ובכיתות יג יד ועדכון תוספת 87 , מעבר לרפורמה למנהלים בחטיבה העליונה בעוז לתמורה

חוזר לבעלויות תשע"ט /4 עדכון תוספת שקלית

חוזר לבעלויות תשע"ט /5 ריענון הנחיות בנושא מינוי מנהלים בחטיבה העליונה

חוזר לבעלויות תשע"ט/ 6 תשלום דמי הבראה ומענק יובל לשנת הלימודים תשע"ט

 

נהלים

היערכות לדיווח חונכים ומתמחים בחטיבות העליונות לשנת

סוגיות כח אדם בהוראה בהערכות להטמעת עוז לתמורה תש"פ

 הלימודים תשע"ט

ריענון הנחיות בנושא פעילות פוליטית של עובדי הוראה לקראת הבחירות לכנסה ה-21 ב- 9 לאפריל 2019

דיווח ובקשה מצד עובד הוראה לשמש כחבר כנסת

הנחיות לעניין עובדי הוראה המועמדים להעסקה על ידי בעלויות על מוסדות חינוך לקראת שנת הלימודים תש"פ

נוהל להעסקת עובדי הוראה מעל 100% משרה בהעסקה על פי מבנה שבוע העבודה טרום הרפורמות או במסגרת הסכמי עוז לתמורה ואופק חדש לשנה"ל תש"פ

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/06/2019  

עדכוני rss