education - חינוך תנאי שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר לבעלויות תשע"ב/7:  יישום רפורמת "עוז לתמורה" ביישום חלקי וביישום מלא 
 

 

ירושלים, י' בכסלו תשע"ב
06/12/2011

 

לכבוד הבעלויות על מוסדות החינוך העל-יסודיים

 

בתאריך 14.8.2011 נחתם הסכם ליישום רפורמת עוז לתמורה בחטיבות העליונות  בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות, לבין ארגון המורים העל-יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (להלן: 'ההסכם').

 

ההסכם כולל הוראות בנושא יישום רפורמת "עוז לתמורה" בחטיבות העליונות, וכן הוראות הנוגעות לכלל עובדי ההוראה בחטיבות העליונות.מטרת חוזר זה לפרסם הוראות בנושא יישום רפורמת "עוז לתמורה" הן ביישום מלא והן ביישום חלקי.

 

בשאלות יש לפנות למחלקה לתנאי שירות עובדי הוראה טלפון: 02-5604828 או 02-5604757.

 

בכבוד רב 

מנחם כהן 

סמנכ"ל בכיר למינהל ולכא"ב 

 

 לצפיה בחוזר המלא: יישום רפורמת "עוז לתמורה" ביישום חלקי וביישום מלא

 נספח א' -   טבלאות שבוע עבודה למורות אימהות ביישום מלא של הרפורמה

 נספח א'1-  טבלאות שבוע עבודה למורות אימהות ביישום חלקי של הרפורמה  בשנת הלימודים תשע"ב

 נספח א'2-  טבלאות שבוע עבודה למורות אימהות ביישום חלקי של הרפורמה
  בשנת הלימודים תשע"ג

 נספח א'3-  טבלאות שבוע עבודה למורות אימהות ביישום חלקי של הרפורמה
בשנת הלימודים תשע"ד

 נספח ב'-    טבלאות שבוע עבודה למורים הזכאים להפחתת שעות בשל גיל
   ביישום מלא של הרפורמה

 נספח ב'1-  טבלאות שבוע עבודה למורים הזכאים להפחתת שעות בשל גיל
 ביישום בשל גיל ביישום חלקי של הרפורמה בשנת הלימודים תשע"ב

 נספח ב'2-  טבלאות שבוע עבודה למורים הזכאים להפחתת שעות בשל גיל
  ביישום בשל גיל ביישום חלקי של הרפורמה בשנת הלימודים תשע"ג

 נספח ב'3-  טבלאות שבוע עבודה למורים הזכאים להפחתת שעות בשל גיל
 ביישום בשל גיל ביישום חלקי של הרפורמה בשנת הלימודים תשע"ד

 נספח ג'-    טבלאות שבוע עבודה למורה ביישום מלא של הרפורמה

 נספח ג'1-  טבלאות שבוע עבודה למורים ביישום חלקי של הרפורמה בשנת
הלימודים תשע"ב

 נספח ג'2-  טבלאות שבוע עבודה למורים ביישום חלקי של הרפורמה בשנת
הלימודים תשע"ג

 נספח ג'3-  טבלאות שבוע עבודה למורים ביישום חלקי של הרפורמה בשנת
  הלימודים תשע"ד

 

 טבלת שבוע עבודה לסגן מנהל בעוז לתמורה 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss