education - חינוך תנאי שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר לבעלויות תשע"ה/2
תוכנית היבחנות חדשה בבחינות הבגרות בחטיבה העליונה
 

החל משנה"ל תשע"ה מונהגת תוכנית ההיבחנות החדשה בבחינות הבגרות בחטיבה העליונה. במסגרת תוכנית זו, לכל בחינה חיצונית בתחום דעת (להוציא מתמטיקה ברמה של 4 ו- 5 יח"ל)  מתלוית הערכה בית ספרית (הערכה חלופית) בתחום הדעת.

  1. ככלל, ברוב תחומי הדעת, החלוקה בין חלק ההיבחנות החיצוני לחלק הבית ספרי הינו ביחס של 30%-70%, בהתאמה, כמפורט בחוזר מנכ"ל תשע"ד/9  באופן דומה, גם גמולי הבגרות להם זכאי המורה בגין הכנת התלמידים לבחינות הבגרות נחלקים בהתאם. במקרה בו בחינת הבגרות החיצונית וההערכה הבית ספרית מתקיימות שלא באותה שנת לימודים, תשלום גמול ההכנה לבגרות למקצוע יחולק כך- 70% מגמול ההכנה לבגרות במקצוע (הן בש"ש והן באחוזים) ישולם למורה, בשנת הלימודים בה ניגשת הכיתה לבחינת הבגרות החיצונית ו-30% מגמול ההכנה לבגרות במקצוע (הן בשעות והן באחוזים) ישולם למורה בשנת הלימודים בה נערכת ההערכה הבית ספרית.
    יש לציין כי בתחומי דעת בהם כבר היתה נהוגה הערכה חלופית במסגרת היבחנות לבגרות, נשמרו ההערכה הקיימת, משקלה וכן מטלות המורים המוסדרות.

  2. בתאריך 15.7.2014 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות, לבין ארגון המורים העל-יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (וראה בהרחבה בחוזר לבעלויות תשע"ד/ 9 (קישור לחוזר לעיל). במסגרת הסכם זה, עוגנו ההסכמות עם ארגון המורים באשר לרפורמה ללמידה משמעותית וכן הכללים הנוגעים לגמול ההכנה לבחינות הבגרות, כמצוין בסעיף 1 לעיל.

מטרת חוזר זה הינה לסייע בהבנה ויישום של חלוקת גמול הבגרות, בתחומי הדעת השונים, בין הבחינה החיצונית להערכה הבית ספרית, בהתאם לכללים המצוינים בסעיף 1 לעיל.

מצורפת טבלה המפרטת את הזכאות לגמול בגרות במקצועות השונים בעקבות הרפורמה ללמידה משמעותית.

 

טבלת זכאות לגמול בגרות

הגדרות:

בחינת בגרות חיצונית- הבחינה הממשלתית אשר נערכת על ידי משרד החינוך בכל מקצוע ונבדקת ע"י בודקים מטעמו. בד"כ משקלה של בחינת הבגרות החיצונית הינו 70% מחומר הלימוד במקצוע.

בגרות בית ספרית- נערכת רק במקצוע שיש בו גם בחינת בגרות חיצונית. הבגרות הבית ספרית מבוצעת על ידי בית הספר בדרך ובשיטה שבית הספר בחר להעריך את ידיעותיו של התלמיד ובכלל זה מבחן. בד"כ, משקלה של בחינת הבגרות הבית ספרית הינו 30% מחומר הלימוד במקצוע.
הציון הסופי של התלמיד בבחינת הבגרות הינו שקלול של הציון בבחינת הבגרות החיצונית (הציון בבחינה וציון ההגשה/ מגן) ובבחינת הבגרות הבית ספרית. ציוני מבחני הבגרות מופיעים בחלק העליון של תעודת הבגרות (בעבר הופיעו בצד ימין).

הערכה פנימית- ציון הניתן לתלמיד ע"י בית הספר בדרך ובשיטה שבית הספר בחר להעריך את ידיעותיו ובכלל זה מבחן. הערכה פנימית ניתנת ע"י בית הספר במקצוע שלא מתקיימת בו הערכה חיצונית. ציוני ההערכה הפנימית מופיעים בנפרד בחלקה התחתון של תעודת הבגרות (בעבר הופיעו בצד שמאל של התעודה) ללא אזכור של מס' יחידות הלימוד. הערכה פנימית איננה מזכה את המורה בגמול הכנה לבחינות הבגרות.


הוראות כלליות

א. גמול הבגרות עבור הבגרות החיצונית ניתן בשנה בה ניגשת הכתה לבחינה חיצונית במקצוע. גמול הבגרות עבור הבגרות הבית ספרית ניתן בשנה בה ניגשת הכתה להערכה הבית ספרית במקצוע
ב. הגמול למורה המגיש לבגרות כתה המונה 10 תל' ומעלה הינו עפ"י הטבלה שלהלן (הגמול המלא). הגמול עבור כתה המונה 1-5 תלמידים הינו 25% מהגמול המלא. הגמול עבור כתה המונה 6-9 תלמידים הינו 50% מהגמול המלא.


לשאלות בנוגע לחוזר זה, ניתן לפנות ליחידה לתנאי שירות עובדי הוראה
בטלפונים: 4820 /02-5604828/757
.

 

 


בברכה,

סוניה פרץ
מנהלת אגף בכיר כוח-אדם בהוראה

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/11/2015  

עדכוני rss