education - חינוך תנאי שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר לבעלויות תשע"ד/10: תגמול עובדי הוראה בגין הישגי בית הספר לשנת הלימודים תשע"ד
 

 כה' אב תשע"ד
‏21 אוגוסט 2014

 

בתאריך 14.8.2011 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות, לבין ארגון המורים העל-יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (להלן: 'ההסכם').

ההסכם כולל הוראות בנושא יישום רפורמת עוז לתמורה בחטיבות העליונות  וכן הוראות הנוגעות  לכלל עובדי ההוראה בחטיבות העליונות.

מטרת חוזר זה לפרסם הוראות בדבר תגמול לעובדי הוראה בגין הישגי בית הספר  בשנת הלימודים תשע"ד, לעובדי הוראה אשר הועסקו בשנת הלימודים תשע"ד בבעלויות על החינוך העל יסודי, בחטיבות העליונות ( בהתאם להוראות סעיף 36 להסכם).

 

 1. תחולה

  הוראות  חוזר זה יחולו על כל העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה בחטיבה העליונה, המועסקים על-ידי הבעלויות על החינוך העל יסודי המפוקחות על-ידי משרד החינוך (להלן: "עובדי הוראה"), בהתאם לחלקיות העסקתם בחטיבה העליונה, בין אם הינם מועסקים על-פי רפורמת עוז לתמורה ובין אם טרם הצטרפו לרפורמת עוז לתמורה.

 2. תגמול עובדי הוראה בגין הישגי בית הספר

  (א) התכנית לתגמול של מורים בגין ההישגים (לימודיים, חברתיים וערכיים) בחטיבות העליונות ( כיתות ט' – י"ב / י"ד (בבית ספר ארבע שנתי) או י' – י"ב / י"ד (בבית ספר תלת שנתי או שש שנתי)), מיושמת החל משנה"ל תשע"ג, בהתאם למתכונת ולכללים אשר פורטו במכתבה של מנהלת המינהל הפדגוגי דאז, וכיום מנכ"לית המשרד גב' מיכל כהן, מתאריך 21.10.2012.
  (ב)

  המורים המועסקים בחטיבות העליונות אשר משרד החינוך בדק ומצא כי הישגיהם נמצאו כגבוהים ביותר, זכאים למענק חד-פעמי בהתאם למפורט להלן:

  דירוג בית הספר

  סכום המענק למורה המועסק בהיקף של 100% משרה, מעודכן לחודש מאי 2014*

  10% הגבוהים ביותר
  (דרגה 1)

  8,285.87 ₪

  10% הבאים לאחר מכן
  (דרגה 2)

  6214.40 ₪

  10% הבאים לאחר מכן
  (דרגה 3)

  4142.93 ₪

  10% הבאים לאחר מכן
  (דרגה 4)

  3107.20 ₪

  * סכומי המענקים עודכנו על פי מדד המחירים לצרכן (מאי 2014) ביחס למדד מאי 2013.
  (ג) מורה המועסק במשרה חלקית ו/או בחלק משנת לימודים (לרבות מורה השוהה בחל"ת או בשבתון בחלק משנת הלימודים ולמעט מורה בחופשת לידה, לעניין תקופת חופשת הלידה על-פי חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954 (לא כולל חופשה ללא תשלום או היעדרות שדינה כדין חופשה ללא תשלום, שהיא לאחר תום חופשת הלידה כמשמעותה בחוק האמור)) יהיה זכאי לחלק היחסי של הסכומים המפורטים לעיל, בהתאם לחלקיות משרתו בחטיבה העליונה ו/או לחלק היחסי של התקופה בה הועסק מתוך שנת הלימודים תשע"ד במוסד המצטיין.21.10.2012.
  (ד) למען הסר ספק, לצורך תשלום המענק לא תובא בחשבון העסקה מעבר ל – 100% משרה
  ה) המענקים ישולמו במשכורת חודש אוגוסט 2014 .
  (ו) המענקים האמורים בסעיף זה לא ייכללו בבסיס לחישוב ערך שעה, פיצויי פיטורים או תוספות אחוזיות ולא יבוצעו בגינן הפרשות לקרן השתלמות.
  (ז) בגין המענקים האמורים בסעיף זה יבוצעו הפרשות לקופת גמל לקצבה בשיעורים של 5% - הפרשת מעסיק לתגמולים ו – 5% - ניכוי ממשכורת המורה לתגמולים.
  למען הסר ספק, לצורך תשלום המענק לא תובא בחשבון העסקה מעבר ל – 100% משרה

 3. מצ"ב קישורית מחוזרנו לבעלויות תשע"ג/ 11 ובה פירוט  תוכנית התגמול, וכן רשימת בתי הספר הזוכים:

    פירוט תכנית התגמול

    רשימת בתי הספר הזכאים לגמול בשנה"ל תשע"ד 


 4. שיפוי לבעלויות יינתן במערכת תשלומים בנושא 583 בתשלומי חודש אוגוסט 2014, המועברים לבעלויות בתחילת חודש 9/2014.

 

לשאלות בנוגע לחוזר זה, ניתן לפנות ליחידה לתנאי שירות עובדי הוראה
בטלפונים: 02-5604828/757.

 

בברכה,
איל רם


סמנכ"ל מינהל עובדי הוראה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/08/2014  

עדכוני rss