education - חינוך תנאי שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר תשס"ז/6- תשלום דמי הבראה ומענק יובל לשנת הלימודים תשס"ז
 

 

 

ירושלים, ‏כ"ד סיון תשס"ז

‏10 יוני 2007

 

לכבוד: הבעלויות על מוסדות חינוך

 

 

 

הנדון: תשלום דמי הבראה ומענק יובל לשנת הלימודים תשס"ז

 

 

 

  1. קצובת דמי הבראה:
    א. יש לשלם את קצובת דמי ההבראה במלואה במשכורת חודש יוני 2007.
    ב. התשלום ליום הבראה עומד על סך 355  ליום.
    ג. להלן טבלת ימי ההבראה לפי ותק עובד ההוראה:
       

ותק בהוראה

ימי הבראה

3 שנים ראשונות

7 ימים

4-10 שנים

9 ימים

11-15 שנים

10 ימים

16-19 שנים

11 ימים

20-24 שנים

12 ימים

25 ומעלה

13 ימים


ד. עובד הוראה במשרה חלקית זכאי לקצובה באופן יחסי לחלקיות
    משרתו באותה שנה (1/10 לכל חודש עבודה(.
ה. עובד הוראה המועסק ביותר ממשרה שלמה זכאי לקצובה הניתנת
    למועסק
במשרה שלמה אחת בלבד. 

2 .תשלום מענק יובל:
יש לשלם במשכורת חודש יוני  2007 מענק יובל לזכאים למענק זה. 

מענק  יובל ישולם לעובד הוראה בעל ותק מצטבר בהוראה של 30  שנה  ומעלה כולל ותק שירות צבאי, אצל המעסיקים וה"בעלויות" וכן במוסדות החינוך הפורמאלי.
מענק יובל יהיה בשיעור % 60 מהמשכורת הקובעת לפנסיה ולפיצויי פיטורין,להוציא תשלומים חד-שנתיים, כגון ביגוד והבראה.
מענק היובל ניתן עפ"י הוותק שנקבע לעובד ההוראה בספטמבר בשנה שלפני מתן מענק היובל.

הבהרות:

א. שנת חופשה ללא תשלום אשר נרכשו בעדה זכויות לגמלה
מ
אוצר המדינה או מקופות הפנסיה השונות של עובדי הוראה, תובא בחשבון בחישוב שנות הוותק המזכות במענק יובל.

ב. עובד הוראה שהשלים 30 שנות עבודה בישראל ב- 1 ביוני של  שנה  נדונה (ובכלל זה ותק בגין שירות חובה בצה"ל) יזכה באותה שנה במענק יובל .

ג. מענק היובל ישולם לעובד הוראה בהתאם לחלקיות משרתו באותה  שנה עד למשרה  אחת בלבד, ובהתאם לחלקיות תקופת ההעסקה.   

 

בכבוד רב,

איתי הדר

ממונה  על תנאי שירות עו"ה

 

                                                                                                                                       

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss