education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.28 הפסקת עבודה
 
‏1.28.2 ‏פיטורין
 
1.28.2.2 זכאות לפיצויי פיטורין
 

       עובד מפוטר (16)

       1. (א) מי שעבד שנה אחת ברציפות - ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות -

                           אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחר ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו

                           פיצויי פיטורין. "עונה" לעניין חוק פיצויי פיטורין - 3 חודשים רצופים

                           בשנה שבהם עבד לפחות 60 יום.

           (ב) עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעביד ונתחלפו המעבידים

                במקום העבודה הנוכחי, זכאי לקבל פיצויי פיטורין מהמעביד הקודם בעד

                תקופת עבודתו אצלו או במקום העבודה הקודם כאילו פוטר העובד ביום

                חילופי המעבידים כאמור; קיבל המעביד החדש כאמור על עצמו, על-פי

                      התחייבות בכתב כלפי העובד, את האחריות לפיצויי הפיטורין שהיה העובד

                      זכאי לקבלם מהמעביד  הקודם כאמור, יהיה המעביד הקודם פטור מתשלום

                      הפיצויים ויראו, לעניין חוק פיצויי פיטורין, את תקופת עבודתו של

                       העובד אצל המעביד הקודם או במקום העבודה הקודם כאילו עבד במקום

                       העבודה הנוכחי.

 

       2. לעניין סעיף 1 יראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה מחמת:

        (א) שירות צבאי ושירות חלקי כמשמעותם בחוק החיילים המשוחררים (החזרה

                 לעבודה), תש"ט - 1949, למעט שירות צבאי מלא על-פי התחייבות לשירות

                 קבע שלא נתקיימו בו התנאים הקבועים בסעיף 1(ד) לחוק האמור, וכן שירות

                 מילואים לפי חוק שירות ביטחון, תשי"ט - 1959 (נוסח משולב), ושירות

                 על-פי צו לפי סעיף 26 לחוק האמור.

        (ב) יום המנוחה השבועי או חג שאין עובדים בהם, אם על-פי חוק ואם על-פי נוהג                                         או הסכם, וכן אחד במאי.

        (ג)  חופשה שנתית.

        (ד) חופשה או פגרה בשכר שניתנו לעובד על-פי חוק או בהסכמת המעביד.

        (ה) חופשה או פגרה שלא בשכר שניתנו לעובד על-פי חוק או בהסכמת המעביד.

        (ו)  שביתה או השבתה.

       (ז)  תאונה או מחלה.

       (ח) ימי-אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם העובד.

       (ט) הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עובד ומעביד או הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד

             ומעביד שאינה עולה על 3 חודשים.

       (י) אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז - 1967.

 

       3. פיטורים סמוך לסוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם - אם לא הוכח היפוכו של

          דבר - כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורין ואין

          פיטורין כאלה פוגעים בזכות הפיצויים.

 

          עובד מתפטר שדינו כעובד מפוטר לעניין זכאות לפיצויי פיטורין

                   1.התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי (17)

                      התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו, ולאור הממצאים

                      הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות -

                      רואים לעניין פיצויי פיטורין את התפטרותו כפיטורין.

 

                   לעניין סעיף זה - "בן משפחה" הוא אחד מאלה:

                   (א) בן זוגו של העובד, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו.

                   (ב) ילדו של העובד, לרבות ילד מאומץ או חורג.

                   (ג) הורה של העובד.

                   (ד) נכדו של העובד, סבו או הורה של בן זוגו הגר עם העובד ועיקר כלכלתו

                         עליו.

 

                   2. (א) התפטרות אם (18)

                                                 התפטרה עובדת, תוך 9 חודשים מיום שילדה, על-מנת לטפל בילדה -יראו

                                                          לעניין חוק פיצויי פיטורין, את התפטרותה כפיטורין. והוא הדין

                                                          בעובדת שקיבלה לאימוץ ילד, לבדה או עם בעלה, והתפטרה לפני שמלאו

                                           לו 9 חודשים על-מנת לטפל בו, ובלבד שניתן צו אימוץ, בין לפני

                                           התפטרותה ובין לאחריה.

                                           הוראות אלו יחולו מעתה, בשינויים המתחייבים, גם על עובד שבת זוגו

                                           ילדה או קיבלה ילד לאימוץ, אם התקיים בו אחד מאלה:

                                (1) בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת (גם מחוץ לשירות המדינה) במשך                                   6 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו:  או

                                (2)  הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או

                                       מחלה של בת זוגו.

                           התפטר אחד מבני הזוג כאמור, לא יחולו הוראות סעיף (א)

                                על בן הזוג השני. (18א)

 

                        (ב) עובדת הוראה יולדת, שחזרה לעבודה בתום 12 השבועות שבהם משתלמים לה

                                       דמי לידה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, תישמר זכותה לפיצויים, אם

                                       תתפטר בתום אותה שנת לימודים, אם עברה יותר משנה ופחות משנתיים

                                       מיום הלידה.

                                       הודעת התפטרות ראשונה צריכה להינתן על-ידי העובדת חודש לפני תום

                                       השנה מתאריך הלידה.

 

                                       הודעה שנייה של יולדת, אשר המשיכה בעבודתה מעבר לשנה מיום הלידה

                                       והתפטרה וביקשה פיצויים, חייבת להתקבל בלשכה המחוזית לא יאוחר מתום

                                       שנת הלימודים (30 ביוני).

 

                                       אין כל מניעה חוקית מחד גיסא, ואין כל מחויבות חוקית מאידך גיסא,

                                       להעסקתו של עובד אשר פרש ממשרדנו בנסיבות שזיכו אותו בפיצויי

                                       פיטורין (בין רגילים ובין מוגדלים), לאחר חלוף 3 חודשים מיום

                                       פיטוריו.

 

                3. התפטרוּת לרגל העתקת מקום מגורים (19)

                    לעניין חוק פיצויי פיטורין תיראה כפיטורין - התפטרות של עובד עקב העתקת

                    מקום מגוריו:

                   א. לרגל נישואיו - ליישוב בישראל שבו היה גר בן-זוגו:

                       אם המרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ

                       לפחות, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו

                       הקודם. המרחקים יחושבו לפי המרחק שבין יישובים, כמובא בפרסומי מרחקי

                       הדרך של מחלקת המדידות במשרד העבודה.

                   ב. ליישוב חקלאי מיישוב שאינו חקלאי, או ליישוב באזור פיתוח מיישוב שאינו

                       באזור פיתוח:

                       אם העובד גר לפחות 6 חודשים ביישוב חקלאי או ביישוב באזור פיתוח

                         שאליו העתיק את מגוריו.

                       אם ההתפטרות באה עקב כוונה להתיישב ביישוב חקלאי או באזור פיתוח.

 

                            יישוב באזור פיתוח הוא אחד מהיישובים האלה:

 

אבטליון         הררית            כינרת (המושבה)      מעלה צביה          פרחי אביב

אדר             ורד הגליל        כליל                        מעלות תרשיחה    צורית

אופקים         חורפיש           כמון                        מצפה הושעיה      צפת

אילת            חיספין            כפר ורדים                מצפה נטופה        קורנית

אלון הגליל     חצור              כפר תבור                מצפה רמון           קציר

ארש"ח         חרשים            כרמיאל                   מרכז ספיר           קריית-גת

אשחר          טבריה             מגדל                      מתת                   קריית-מלאכי

בית-שאן       טל-אל             מגדל העמק             נצרת-עילית          קריית-שמונה

בית-שמש     יבניאל             מדרשת שדה בוקר   נתיבות                 ראש פינה

גבעת אבני    יובלים             מורשת                    עדי                     רמת ישי

גבעת אלה    יודפת              מטולה                    עכו                     רקפת

גילון             יסוד המעלה     מכמנים                   עמקה                 שדרות

דימונה         יעד                  מנוף                      עפולה                 שכניה

הילה           יקנעם-עילית     מנחמיה                   עצמון                  שלומי

הר חלוץ       ירוחם              מסד                       ערד                    שרשים

 

ג.  מחמת סיבות אחרות, כמפורט להלן:

     (1) עובד שהעתיק את מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן זוגו המשרת

          בשירות צבאי על-פי התחייבות לשירות קבע והמרחק בין מקום מגוריו

          החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום מגוריו

          החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר ממקום מגוריו הקודם. המרחקים

          יחושבו כמובא בפרסומי מרחקי הדרך של מחלקת המדידות במשרד

          העבודה.

     (2) עובד שהעתיק את מקום מגוריו למקום התנחלות או היאחזות שאישרו

                  לעניין זה שר הביטחון ושר החקלאות, וגר באותו מקום לפחות 6

                  חודשים רצופים.

                  ההתנחלויות וההיאחזויות שאושרו לצורך תקנה זו הן:

 

אגוז              גלגל             כפר דרום          מרום גולן                   פצאל

אדם             גן אור            כפר משה שרת  מרכז כפרי בני יהודה   קדומים

אדורה          גני טל            (שניר)              משואה                      קטיף  

אלמוג           גנים              כפר עציון          מתתיהו                     קליה

אלון מורה     דולב              כפר רות           נווה דקלים                 קצרין 

אלון משה     דותן              כרמי צור           נווה צוף                     קרית ארבע

אלון שבות    דניאל             כרמל               נוקדים                       קרית נטיפים

אלי סיני       הר גילה          מבוא חורון        נילי                           קרני שומרון

אלעזר         ורד יריחו         מגדל עוז          ניסנית                       ראש צורים

אלפי מנשה   חדשה           מורג                 נצר חזני                    רועי

אלקנה         חומש             מחולה              נצרים                       ריחן

אפרתה        חיננית           מישור אדומים    נתיבי הגדוד               רימונים

ארגמן          חמרה           מכורה               סגור                         רפיח-ים

ארז             חרמש           מעון                  סוסיא                       שא נור

בית אבא      חרס אריאל    מעלה אדומים     סלעית                      שבי שומרון

בית אל        יועזר             מעלה אפריים     עומרים                     שדמות מחולה

בית אריה     ייטיב             מעלה לבונה       עטרת                      שילה

בית חורון      יפית             מעלה מכמש      עינב                         שלומציון

ביתר            יקין              מעלה עמוס        למון                         שערי תקווה

בקעות          יקיר             מעלה שומרון      עמנואל                    שקד

ברכה גבעון   יתיר             מצודות יהודה     עפרה                       תומר

גבעת זאב     כדים            מצפה יריחו        עתניאל                     תלם

גדיד             כוכב השחר   מצפה עצמונה    פארים (מסחה)          תפוח

גיתית            כפר אדומים  מצפה שלם        פסגות                      תקוע

 

 

    (3) עובד שהעתיק את מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן זוגו

        המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי-הסוהר, והמרחק בין מקום

        מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק"מ, ומקום

        מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.

         המרחקים לעניין סעיף זה יחושבו כאמור בסעיף קטן (1) לעיל.

 

   (4) עובד שהעתיק את מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוג היוצא לתקופה

       העולה על 6 חודשים לחוץ לארץ בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית

       העולמית, הסוכנות היהודית לארץ-שראל, קרן קימת לישראל או קרן

                  היסוד המגבית המאוחדת לישראל, והמעביד סירב לאשר לעובד חופשה

      שלא בשכר לתקופת השליחות כאמור.

 

    (5) עובד שהתפטר מעבודתו עקב גירושין והעתיק מקום מגוריו ליישוב

              בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שגר

  ביישוב כאמור 6 חודשים לפחות; המרחקים לעניין סעיף זה יחושבו

  כאמור בסעיף קטן (1) לעיל.

 

4. אי-חידוש חוזה עבודה  (20)

       א.היה עובד מועבד על-פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקִצה, רואים

          אותו לעניין חוק פיצויי פיטורין כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד

          לחדש את החוזה; סירב העובד לחדש את החוזה - רואים אותו, לעניין חוק

          פיצויי פיטורין, כאילו התפטר.

       ב.הצעת המעביד לחדש את החוזה כאמור בסעיף קטן (א) צריף שתימסר לעובד

          לפחות 3 חודשים לפני תום תקופת החוזה.

 

5. התפטרות אחרת שדינה כפיטורין  (21)

     א.התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות

        שביחסי עבודה לגבי  אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו,

        רואים את ההתפטרות לעניין חוק פיצויי פיטורין כפיטורין.

     ב.התפטר עובד עונתי לאחר שעבד לפחות 3 עונות רצופות באותו מקום עבודה

              מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה - רואים אותו כאילו

              פוטר.

     ג. התפטר עובד סמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר כמשמעותו בסעיף 1 לחוק

               החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט - 1949, בשל התגייסותו

               כאמור, רואים את ההתפטרות לעניין חוק פיצויי פיטורין כפיטורין.

     ד. עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית

         וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית, רואים את ההתפטרות לעניין

         חוק פיצויי פיטורין כפיטורין; הוראה זו לא תחול אם המעביד הסכים בכתב כלפי                                     העובד כי התקופה שבה יכהן העובד בכהונתו תיחשב כחופשה ללא תשלום.

     ה. התפטרה עובדת לאחר שהגיעה לגיל 60 או התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל 65,

         רואים את ההתפטרות לעניין חוק פיצויי פיטורין כפיטורין; ואולם מותר

          לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורין המגיעים מכוח סעיף קטן זה, או במקומם,

          כל סכום המשתלם לעובדת או לעובד מקופת גמל, כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת

          מס הכנסה, עקב תשלומי המעביד לקופה, ושנועד לשמש כפיצויי פיטורין או

          לבוא במקומם, והוא אף אם לא נתקיימו התנאים האמורים בסעיפים 13 או 19

          בפרק הבא, הדן בשיעור הפיצויים.

 

6. פיצויים למתגייס למשטרה (22)

    המתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי-הסוהר, ובסמוך לפני גיוסו היה עובד

    והתפטר מעבודתו על-מנת להתגייס כאמור, יהיו הוא או שאיריו זכאים לפיצויי

    פיטורין אם התקיימה בו אחת מאלה:

    א. הוא שירת במשטרה או בשירות בתי-הסוהר 6 חודשים לפחות.

    ב. שירותו כאמור נפסק מחמת אחת העילות המזכות בפיצויי פיטורין לפי חוק

        פיצויי פיטורין.

    ג. שירותו כאמור נפסק מחמת שנמצא בלתי מתאים לשירות, ובלבד שלא נפסק

        השירות בנסיבות שלא היו מזכות אותו בפיצויי פרישה מהמשטרה או משירות

        בתי-הסוהר, הכול לפי העניין.

7. מעביד שנפטר (23)

    עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעבידו, ובתאגיד – פירוקו

    או מחיקתו, זכאי לפיצויי פיטורין כאילו פוטר.

8. עובד שנפטר (24)

    א. נפטר עובד, ישלם המעביד לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו.

        "שאירים" לעניין זה - בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור                               

        כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לעניין

        גִמלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח - 1968,

        ובאין בן זוג או ילדים כאמור - ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על

        הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות 12 חודשים לפני

        פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר.

   ב. היו פיצויי פיטורין משתלמים לשאירים שאינם בן זוג או ילד התלוי כאמור,

       יופקדו הפיצויים בבית-הדין האזורי לעבודה ויינתנו לשאירים שיקבע בית-

       הדין האזורי לעבודה ולפי החלוקה שיקבע, בהתחשב במצב הכלכלי ובמידת

       תלותם בעובד שנפטר.

   ג. פיצויים המשתלמים לשאירים של עובד שנפטר לא יראו אותם כחלק מהעיזבון.

 

9. פיצויי פיטורין בעד שירות מעל ל - 35 שנה (58)

 

1 עובד שהשלים 35 שנות שירות בפועל במדינה, במוסד מוכר או כל שירות קודם אחר

      שהוכר לצורך גִמלאות על-פי החוק, זכאי לפיצויי פיטורין בעד עודף השנים העולה על

      35 שנה, אם פרש מן השירות לאחר שהגיע לגיל 60.

 

   בחישוב שנות השירות לא תילקח בחשבון תקופת שירות שהוגדלה.

 

2 בחישוב תקופת השירות המרַבית יובאו בחשבון התקופות הבאות:

    א. שירות כעובד המדינה במעמד קבוע המזכה בגִמלאות.

    ב. תקופות שירות במעמד ארעי או על-פי חוזה מיוחד שנרכשו לצורך גִמלאות.

    ג. שירות אחר מטעם המדינה - שוטר, חבר כנסת, חייל וכדומה.

    ד. תקופת שירות קודמת שהוכרה לצורך גִמלאות ובשיעור שהוכר - כגון: תקופת עבודה

        במוסד מוכר, שירות בצבא הבריטי, נוטרוּת וכדומה.

    ה. תקופת עבודה אצל מעביד אחר שלגביה נחתם הסכם לשמירת רציפות זכויות פנסיה,

        כאשר סך כל השנים עולה על 35 שנות שירות בפועל.

 

3 הפיצויים ישולמו בעד התקופה העודפת על 35 שנות שירות מלאות ולפי השיעור הרגיל

   של 1/12 מן המשכורת המשולבת החודשית בעד כל חודש וחלקי חודש של תקופת שירותו

   העודפת כאמור, ועל בסיס המשכורת הקובעת של העובד ערב פרישתו.

 

4 הפיצויים ישולמו על בסיס המשכורת הקובעת האחרונה והמעודכנת לערב יום הפרישה.

 

5 תחולת פרק זה מיום 1.4.80.

 

 

10. פיטורין שאינם מזכים בתשלום פיצויים

 

         לא יהיה עובד זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, הכול לפי

         העניין, אם פוטר בנסיבות, שעל-פי הסכם קיבוצי, החל על המעביד והעובד - ובאין

         הסכם כזה, על-פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף

        - מצדיקות פיטורין ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד. (41)

 

         הוסכם בין הצדדים כי הנסיבות המפורטות להלן מצדיקות פיטורי עובדי מדינה ללא

         פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד: (42)

       א. עובד קבוע שפוטר לאחר שהורשע בפסק-דין סופי בעבֵרה שדינה 3 שנות מאסר או

            יותר שיש עִמה קלון, הנובעת מתפקידיו בשירות או קשורה אתו, ומי שפיטרו קבע

            כי אין הוא זכאי לפיצויי פיטורין - במלואם או בחלקם - בהתחשב בחומרת העבֵרה.

            וביתר נסיבות העניין.

 

       ב. עובד בתקופת ניסיון או בתקופת עבודה במעמד ארעי שפוטר בגלל אחת מאלה:

             (1) התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר אתו.

             (2) התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה.

             (3) הרשעה בעבֵרה שיש עִמה קלון הנובעת מתפקידו בשירות או קשורה אתו. ומי

                   שפיטרו קבע כי אין הוא זכאי לפיצויי פיטורין, במלואם או בחלקם,

                   בהתחשב בחומרת העבֵרה וביתר נסיבות העניין.

 

       ג. קביעה של מי שמוסמך לפטר עובד כי אין הוא זכאי לפיצויי פיטורין, במלואם או

           בחלקם - כאמור בסעיפים (א) ו-(ב) לעיל, תיעשה לאחר התייעצות עם ועד העובדים

           במשרד ולאחר מתן הזדמנות לעובד להשמיע טענותיו לעניין זה בפני המוסמך לפטרו

           או מי שהוסמך על-ידו לצורך כך.

 

      ד .  מובהר כי הוראות אלה אינן באות לגרוע מן האמור בסעיף 68 לחוק שירות המדינה

            (משמעת), תשכ"ג - 1963.

 

 

 
אסמכתא :

16 חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג - 1963 (להלן - "החוק" ) , סעיפים 1 - 3. תיקון מס' 14, 1981,  

     ותיקון 16, 1985

17 סעיף 6 לחוק ותקנה 11 לתקנות פיצויי פיטורין (חישוב הפיצויים והתפטרות והתפטרות שרואים

     אותה כפיטורין), תשכ"ד 1964      (להלן  - "התקנות")

18 סעיף 7 לחוק וחוזר אגף כוח-אדם בהוראה מיום 1.6.77; חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח   

     - 1988 וחוות דעת היועץ המשפטי מ - 4.11.90

19 סעיף 8 לחוק ותקנה 12 לתקנות

20 סעיף 9 לחוק

21 סעיף 11 לחוק

22 סעיף 11א לחוק

23 סעיף 4 לחוק

24 סעיף 5 לחוק

41 סעיף 16 לחוק

42 הסכם קיבוצי מיום 17.2.81 שפורסם בהודעת נש"מ מא / 91 ..(נספח) ; חוזר מנכ"ל מג / 1,

     עמ' 20  , סעיף 2

58 הודעות נש"מ מא / 89 ומב / 14

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss