education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.28 הפסקת עבודה
 
‏1.28.2 ‏פיטורין
 
1.28.2.1 תהליך הפיטורין
 

דרכי הפרישה של עובד ההוראה הן:

1 התפטרות

2. פיטורין

3 .פרישה לגִמלאות

4 .פטירה.

 

פרק זה מתייחס לדרך השנייה והיא: פיטורין.

נוהלי הפיטורין שונים זה מזה בהתאם לדרג החינוכי. ועל כן:

  באשר לפיטורי גננות - נא ראה בסעיף 2.1.5 לתקנון.

  באשר לפיטורי עובדי הוראה בחינוך היסודי - נא ראה בסעיף 3.5 לתקנון.

  באשר לפיטורי עובדי הוראה בחטיבת-הביניים - נא ראה בסעיף 5.5 לתקנון.

  באשר לפיטורי עובדי הוראה בחינוך העל-יסודי - נא ראה בסעיף 6.5 לתקנון.

  באשר לפיטורי עובדי הוראה בתפקידי ניהול - נא ראה בסעיף 7.3.4 ו -  7.6.4 לתקנון.

 

 

בפרק כללי זה מובא מִקבץ הוראות המשותפות לכלל מערכת החינוך בנושא פיטורין

ופיצויי פיטורין:

 

א. מי מוסמך לפטר

1. מנהל בית-ספר איננו מוסמך לפטר עובד הוראה. הסמכות לפטר עובד נתונה בידי

 הבעלות, דהיינו שר החינוך התרבות והספורט או מי שהוסמך על-ידיו - לעניין

 עובדי הוראה שהם עובדי מדינה במשרד החינוך התרבות והספורט - ובידי המעסיק -

 במקרים אחרים. (1)

 

2. בהתאם להחלטת הממשלה (2) הוסמך שר החינוך התרבות והספורט לאצול מסמכותו לפטר                עובדי חינוך מטעמים פדגוגיים לידי המנהל הכללי של משרד החינוך התרבות

       והספורט.

 

3. בהתאם להחלטת ממשלה הוסמך שר החינוך התרבות והספורט להאציל מסמכותו למְנהל

     מחלקת של"ח לפטר מדריכי גדנ"ע המועסקים על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט.(3)

 

4. בתוקף סמכותו אָצַל שר החינוך התרבות והספורט למְנהל הכללי ולמְנהל האגף לחינוך

 ולתרבות לערבים את הסמכות לפטר עובדי הוראה במערכת החינוך הערבית מטעמים

 פדגוגיים. (4)

 

         סמכות זו כוללת:

         (א) חתימה על מכתבי פיטורין פדגוגיים לעובדי הוראה.

         (ב) חתימה על מכתבי פיטורין פדגוגיים, הגוררים תשלום גִמלה.

         (ג) חתימה על מכתב אזהרה.

         (ד) חתימה על הודעה על הפסקת תהליכים שלאחר האזהרה, עקב הטבה בעבודת  

               עובדההוראה.

            (ה) חתימה על אישור, על דעת השר, של המלצות ועדת הערעורים על-פיטורין

                  פדגוגיים ועל מכתב אזהרה.

 

ב. מועד אחרון למשלוח אזהרות מנכ"ל  (5)

    המועד האחרון למשלוח אזהרת מנכ"ל לעובד הוראה הוא ה - 30 ביוני.

 

ג. מועד אחרון לפיטורין  (6)

   ה - 31 במאי נקבע כמועד אחרון לפיטורי עובדי הוראה בחינוך היסודי ובחינוך העל-    יסודי, למורים בתקופת הניסיון ולמורים קבועים.

 

   הערה: הודעה על הפסקת עבודה של עובד ארעי תינתן בכתב בלבד. (6א)

 

 

ד. ועדות פריטטיות  (7)

1. הוועדות הפריטטיות הן יישום ההתייעצות עם "ועד העובדים", כאמור בתקשי"ר בפסקה

 82.233, לצורכי המורים.

 מודגש ומובהר שהוועדות הפריטטיות אינן הפורום היחיד והבלעדי להידברות עם

 הארגונים היציגים של המורים ואין בהקמתן משום איסור או מניעה לטפל בעניינים

 שוטפים של המורים במחוזות או במשרד הראשי, הכול בהתאם לצרכים.

 

2. ראה מְנהל מחוז צורך להביא להפסקת שירותו של עובד הוראה קבוע, שקיבל אזהרת

   מנכ"ל, או של עובד הוראה קבוע או בניסיון מסיבה דחופה לפי שיקול דעתו, או של

   עובדי הוראה קבועים או בניסיון מסיבות מִנהליות (כגון צמצומים וקיצוצים),

   ייזום הקמת ועדה פריטטית. לצורך זה יפנה במכתב אל המזכיר הכללי של הארגון

   היציג של המורה, יציין את פרטיו האישיים של המורה (ת"ז, גיל, ותק, מקום

   עבודה, האם בניסיון או באזהרת מנכ"ל וכד'), יפרט את הסיבות שבעטיין מוצע

   המורה לפיטורין, יציין את שמות נציגי המחוז לוועדה הפריטטית וכתובתם, ויבקש

   מאת מזכ"ל הארגון למנות בהקדם את נציגיו לוועדה ולהביא לכינוסה. העתק מפנייה

   זו יישלח אל מנהל היחידה לטיפול בפרט באגף כוח-אדם בהוראה.

 

3.הרכב הוועדה יהיה כדלקמן:

      מטעם המשרד: שני נציגים - מְנהל המחוז או סגן מְנהל המחוז - יו"ר ומפקח הממונה

      על המוסד החינוכי בו הועסק המורה או מפקח אחר.

 

      מטעם הארגון היציג של המורה: שני נציגים לפי מינוי מטעם המזכיר הכללי.

 

     המורה נשוא הוועדה יוזמן להשמיע דבריו בפני הוועדה. לאחר השמעת דבריו יתבקש

     לצאת.

 

4.(א) בוועדה יושמעו עמדות הצדדים והמורה, כאמור לעיל. חברי הוועדה רשאים

      לעיין בתיק האישי. יו"ר הוועדה ידאג לרישום פרוטוקול מפורט מדיוני

      הוועדה עם מסקנות והמלצות להנהלת המשרד שינוסחו בלשון חד-משמעית,

      הפרוטוקול ייחתם על-ידי כל חברי הוועדה.

 

 (ב) מְנהל המחוז יעביר את התיק האישי של המורה בצירוף הפרוטוקול והמלצתו

      לגבי המשך הטיפול במורה אל אגף כוח-אדם בהוראה בירושלים. המלצה

      הנוגעת למורה בחינוך הממלכתי-הדתי תיחתם גם על-ידי המחמ"ד.

 

5.דיונים בוועדות פריטטיות שלא יגיעו לכלל סיכום עקב בעיות פרופסיונליות או

   חילוקי דעות המתגלים לאחר ביצוע פיטורין שנעשו עד ה - 31 במאי, יועברו לאגף

   כוח-אדם בהוראה, אשר ייזום ויטפל בהקמה ובניהול של ועדה פריטטית עליונה

   בראשות המנהל הכללי או משנהו או מְנהל האגף. בוועדה זו ישותף חשב המשרד או

   נציגו.

 

6. הסמכות לאשר פיצויים מוגדלים (מעל הקבוע בחוק) נתונה לוועדה מיוחדת ליד

       נציבות שירות המדינה. אין זה מונע מהנציגים בוועדה הפריטטית להמליץ, במכתב

       לוואי להמלצות הוועדה הפריטטית, על התחשבות בסיבות אלה או אחרות הנראות להם

       מצדיקות פנייה לוועדה המוזכרת. (8)

 

ה. נוהל טיפול בערעורים על פיטורין של עובדי הוראה  (9)

1. ערעורים של עובדי הוראה על פיטורין מעבודתם, המתקבלים בלשכת השר, או בלשכת

    המְנהל הכללי, יועברו באמצעות אגף כוח-אדם בהוראה, בצירוף תיקו האישי של

    המערער לוועדת הערעורים.

 

2. המליצה ועדת הערעורים לדחות או לקבל את הערעור - תעביר המלצתה, בכתב,

       באמצעות אגף כוח-אדם בהוראה ללשכת השר או למְנהל הכללי, הכול על-פי הכתובת

       שאליה הופנה הערעור.

 

3. האנשים המוסמכים באגף כוח-אדם בהוראה ידונו בהמלצת ועדת הערעורים ויעבירו את     

    חוות דעתם, בצירוף כל החומר, ללשכת השר או למְנהל הכללי, הכול על-פי הכתובת

    שאליה הופנה הערעור.

 

4. המערער יקבל תשובה לערעור, ממנהל לשכת השר, אם ערער בפני השר, או מהמְנהל

    הכללי, אם ערער בפניו. הודעה זו תועבר למערער באמצעות אגף כוח-אדם בהוראה

    אשר ישלח העתק למְנהל המחוז.

 

ו. הקטנת היקף המשרה

1. עובד הוראה ששובץ בעבודה, במספר שעות קטן ממספר השעות המגיע לו, לדעתו -

    יערער על כך בפני לשכת המחוז בו הוא מועסק, לא יאוחר משבועיים לאחר קבלת

    המשכורת הראשונה במשרה המוקטנת. לא יערער על כך במועד הנ"ל, יהיה זכאי

    להשלמת השעות מיום פנייתו. (10)

 

2. עובד הוראה שהיקף משרתו הוקטן אינו זכאי לפיצויי פיטורין בגין הפחתה זו. אחד      התנאים    

    המזכים בפיצויי פיטורין הוא: ניתוק יחסי עובד-מעביד. במקרה של הקטנת

    היקף המשרה אין ניתוק של יחסי עובד-מעביד. (11)

 

ז. סגירת בית-הספר או צמצום היקף העבודה בו, המחייבים פיטורים (11א)

    בעלות בית-הספר המגיעה למסקנה, שיש לסגור את בית-הספר או לצמצם את היקף העבודה

    בו מכל סיבה שהיא - חייבת לבוא בדברים עם ארגוני המורים סמוך לסיום ההרשמה

    לבית-הספר, היינו ה - 10 באפריל. אין להשהות פנייה לארגוני המורים מעבר לתאריך

    ה - 31 במאי.

 

ח. שיבה לעבודה

1. מורה שפוטר מטעמים פדגוגיים מסקטור אחד של מערכת החינוך לא יוחזר לעבודה

    לסקטור אחר, אלא אם כן קיימות סיבות מיוחדות להחזרתו. (12)

 

2. אין כל מניעה חוקית מחד גיסא, ואין כל מחויבות חוקית מאידך גיסא, להעסקתו של    עובד  

    אשר פרש ממשרדנו בנסיבות שזיכו אותו בפיצויי פיטורין (בין רגילים ובין

     מוגדלים), לאחר חלוף 3 חודשים מיום פיטוריו. (13)

 

     על עובד כזה להגיש בקשה לשוב לעבודה על-גבי הטופס המתאים. הבקשה תועבר למשרד

     הראשי באמצעות מְנהל המחוז, אשר יחווה דעתו עליה ויעיר הערותיו לגבי עצם

     החלטתו על הקיצור. האגף יטפל בפנייה בהתאם. (14)

 

ט. הגבלת פיטורין  (15)

 1. לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת

   שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו,

   בקשר להריון; הוראות סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת

   ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה

   ששה חדשים לפחות; לענין סעיף קטן זה רואים סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה,

   כפיטורים.

 

2. לא יפטר מעביד עובדת בחופשת הלידה, בימי העדרה מעבודה מתום חופשת הלידה

    עד תום 6 חודשים מאותו יום, אם אישר רופא כי מצבה עקב הלידה מחייב זאת

     ובמידה שאישר או במשך תקופה של ארבעים וחמישה ימים לאחר תום חופשת הלידה

    או ימי ההיעדרות כאמור, ולא יתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות.

 

3. לא יפטר מעביד עובד או עובדת בימי העדרם בתקופת הארכת חופשת הלידה למען

    טיפול בתינוק או במשך תקופה של ארבעים וחמישה ימים לאחר תום ההיעדרות

    כאמור, ולא יתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, אלא בהיתר

    מאת שר העבודה והרווחה.

 

4.  לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד

     או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם

     על פי חוק מעבודה או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות

     כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה.

 

5. הסדר מיוחד לפיטורי מורה בהריון בחינוך העל-יסודי - נא ראה בסעיף 6.5 לתקנון.

 

 
אסמכתא :

1   חוזר מנכ"ל לז / 4, עמ' 11, סעיף 153.

2   החלטת ממשלה מס' 720, מיום 11.5.75.

3   מכתבו של שר החינוך מיום 18.2.72.

4   מכתבו של שר החינוך מיום 14.2.71.

5   חוזר מינהל החינוך היסודי, מס' 91, מיום 7.1.70.

6   חוזר האגף למוסדות חינוך, מס' 34, מיום 8.3.72 ומכתבו של מזכ"ל הסתדרות

     המורים, מיום 6.3.72.

6א חוזר מנכ"ל נא / 8, עמ' 33, סעיף 394.

7   חוזר אגף כוח-אדם בהוראה מיום 15.6.81.

8   מכתבו של מנהל אגף כוח-אדם בהוראה מיום 25.3.68.

9   חוזר מינהל החינוך היסודי, מס' 30, מיום 16.7.67 וחוזר אגף כוח-אדם בהוראה

     מיום 13.3.80.

10 חוזר מנכ"ל תש"ל / 1, עמ' 8, סעיף 10.

11 מכתבו של הממונה על שירות עובדי הוראה מיום 14.3.69.

11א חוזר מנכ"ל לב / 8, עמ' 15, סעיף 133.

12  החלטת ועדת הקבע לחינוך היסודי מיום 3.12.68.

13  חוזר אגף כוח-אדם בהוראה מיום 1.7.77 וחוות דעת היועץ המשפטי מ - 4.11.90.

14  חוזר אגף כוח-אדם בהוראה מיום 9.4.80.

15  סעיף 9 לחוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954; תיקון מס' 9 (1990); תיקון

      מס' 15 (1998); תיקון מס' 21 (2001).

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss