education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.25 חופשות והעדרויות מן העבודה
 
1.25.2 חופשת הקיץ
 

1  א. בגני-הילדים ובמוסדות החינוך היסודיים מתחילה חופשת הקיץ ב - 1 ביולי

        ומסתיימת ב - 31 באוגוסט.

 

    ב. במוסדות החינוך העל-יסודיים, במוסדות להכשרת מורים, ובמרכזי נוער מתחילה

        חופשת הקיץ ב - 20 ביוני ומסתיימת ב - 31 באוגוסט.

 

    ג. תשומת לבכם מופנית לחוזרי משרד החינוך התרבות והספורט המתפרסמים מדי שנה

        והמפרטים את ההסדרים החלים על מוסדות החינוך השונים.

 

2  א. עובד הוראה מן המניין או ממלא מקום אשר הועסק לתקופה העולה על 51 ימי עבודה

        רצופים, זכאי בחופשת הקיץ לתשלום משכורתו, בהתאם להיקף משכורתו ולתקופת

        עבודתו במהלך שנת הלימודים, כל זאת בתנאי שלימד לפחות חודשיים ימים במהלך

        השנה. (1)

 

    ב. בחינוך היסודי המִכסה היא 6 ימים לכל חודש עבודה, ובחינוך העל-יסודי המִכסה

        היא 7 ימים לכל חודש עבודה. (1)

 

3  עובד הוראה, למעט מנהל, העובד, באישור המשרד, בתקופת חופשת הקיץ יהא זכאי

    לתשלום נוסף בעבור עבודתו. (2)

 

4  עובד הוראה העובד במשך שנת הלימודים בהיקף העולה על משרה שלמה אחת, יהא זכאי

    לתשלום בחופשת הקיץ גם בעבור עבודתו מעבר לשיעור משרתו המלא. (3)

 

5  עובדת הוראה הנמצאת בחופשת לידה בתקופת פגרת הקיץ תהא זכאית, נוסף על משכורתה

    הרגילה, להשלמת סכום דמי הלידה שהיא מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי עד לסכום השווה

    למשכורתה ב - 2 חודשי עבודה. (4)

 

6  תקופת חופשת לידה שבעדה זכאית עובדת הוראה לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי,

    באיזה שיעור שהוא, תיחשב - לצורך חישוב שכרה בחופשת הקיץ - כתקופת עבודה. (5)

 

6א מורה ששהתה בשנת שבתון מטעם קרן השתלמות וילדה במהלך או בתום שנת השבתון,

    תיחשב לה שנת השבתון כשנת עבודה לכל דבר ועניין. (5א)

 

7  עובד הוראה המשרת במילואים בחופשת הקיץ זכאי לתשלום מקרן ההשוואה, נוסף על

    התשלום המגיע לו בעד חופשת הקיץ. (6)

 

8  תקופת היעדרותו של עובד הוראה שנפגע במהלך טיול או מסע במשך שנת הלימודים,

    נעדר מעבודתו עקב פגיעה זו וקיבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, תיראה -

    לצורך חישוב שכרו בחופשת הקיץ - כתקופת עבודה. (7)

 

9  עובד הוראה שנפגע בתאונת עבודה לפני חופשת הקיץ וממשיך להיות חולה עקב התאונה

    גם בחופשה, זכאי לתשלום בעד החופשה כפי שהיה מגיע לו אילו היה בריא, וכן זכאי

    לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, אם המוסד הכיר בזכותו לקבל דמי פגיעה

    על-סמך חוק הביטוח הלאומי תשי"ד - 1953. (8)

 

10 מורים אשר נדרשים בתוקף תפקידם להימצא בבית-ספרם גם בתקופת הפגרות והחופשים

    ונפגעו במהלך ביצוע תפקידם, זכאים לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי. (9)

 

    עובד הוראה שנפגע בחופשת הקיץ, התאונה אינה נחשבת תאונת עבודה, ועל כן דינו

    כדין מורה שחלה בחופשת הקיץ הממשיך לקבל את שכרו כאילו היה בריא. (8)

 

11 באשר לחופשה לפני ואחרי חופשת הקיץ, ראה נא סעיף 1.25.1, בסעיף "זכאות".

 

 
אסמכתא : 1   מכתביו של האחראי לתקנות שירות מהתאריכים: 28.5.68, 13.6.68     
    30.4.69.
2  מכתבו של העוזר לתנאי שירות ותקנות מיום 29.11.67.
3  מכתבו של האחראי לתנאי שירות, תקנות וגמלאות, מיום 18.10.66.
4  חוזר מנכ"ל מיוחד י', התשל"א, עמ' 12, סעיף י'.
5  סעיף 33.338 של התקשי"ר וסעיף 62 לחוקת העבודה לעובדים ברשויות
     המקומיות . 5א חוזר מנכ"ל נה / 7, עמ' 32, סעיף 280.
‏6  חוזר מנכ"ל כח / 10, עמ' 7, סעיף 106; חוזר מנכ"ל כט / 5, עמ' 3,
     סעיף 73.
7  חוזר מנכ"ל מב / 6, עמ' 10, סעיף 206.
8  חוזר מנכ"ל מז / 5, עמ' 3, סעיף 165.
‏9  ועדה פריטטית עליונה מ - 11.2.86 ואישור חשבות המשרד מ - 16.3.86‏
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss