education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.25 חופשות והעדרויות מן העבודה
 
1.25.7 חופשה ללא שכר
 

חופשה ללא שכר בחינוך הרשמי

1.כללי

   חובה על עובדי הוראה בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים

   ובבתי הספר העל-יסודיים הרשמיים להיות במוסדות החינוך בכל ימי הלימודים

   כפי שהם נקבעים בלוח שנת הלימודים.

   לא תותר היעדרות בשל נסיעות לחוץ-לארץ או בשל אירועים משפחתיים

   וחברתיים בארץ. (2)

   הוראות הסעיפים 14-2 חלות אך ורק על עובדי הוראה קבועים.

 

2.א.אישור חופשה ללא שכר מבטיח לעובד ההוראה, בתום החופשה, החזרה לעבודה במוסד

      חינוך רשמי, הנמנה עם אותו סוג של מוסדות שבו עבד לפני החופשה.

      המשרד אינו חייב להחזיר את עובד ההוראה לתפקיד, או למוסד או למקום היישוב

      שבו עבד לפני החופשה.

 

   ב.עובד הוראה קבוע היוצא בשליחות מטעם המדינה או הסוכנות היהודית לתקופה של

      עד 3 שנים, יהיה זכאי לדרוש שמירת משרתו לתקופת שליחות זו עד להיקף של

      משרה אחת. (3)

 

   ג.הבעלות תוכל לפטר את ממלא מקומו של עובד הוראה היוצא בשליחות כאמור לעיל,

     גם אם מילא את מקומו במשך כל התקופה הנ"ל, או להעבירו למשרה אחרת אם בעת

     העברתו למילוי מקום היה כבר במעמד של עובד קבוע. (3)

 

3.אם יחזור עובד ההוראה לעבודה בתפקיד שיוצע לו בתום מועד החופשה, שמוּרות לו כל

   הזכויות הנובעות מתקופת שירותו עד יום צאתו לחופשה ללא שכר. על עובד ההוראה

   לדאוג אפוא בעוד מועד לסידורים הדרושים, כדי להבטיח שיחזור לעבודה בתפקיד

   שיוצע לו, מיד עם סיום החופשה.

 

4 מתן ההודעה - בתאריך שנקבע באישור החופשה - על רצון העובד לשוב לעבודה

   וכניסתו למקום העבודה שיוצע לו מיד עם תום החופשה, הם תנאי להבטחת הזכויות.

   אם לא הודיע העובד על שובו לעבודה במועד שנקבע באישור, או לא חזר לעבודה

   שהוצעה לו בתום החופשה, ייראה כמי שפרש מן העבודה וויתר על כל הזכויות שרכש

   לו בעבר כעובד הוראה במוסד חינוך רשמי.

 

   אותו דין לגבי עובד הוראה שביקש חופשה ללא שכר או הארכתה ולא נכנס לעבודה

   למרות שבקשתו לא אושרה.

   אם יתקבל עובד כנ"ל לעבודה במועד מאוחר יותר, לאחר פרישתו כנ"ל, ייחשב כעובד

   הוראה חדש לכל דבר, פרט לחישוב תוספת הוותק, אלא אם כן אישר נציב שירות

   המדינה, כי שירותו ייראה כרצוף למרות ההפסקה (בהתאם לחוק שירות המדינה

   (גִמלאות) [נוסח משולב], תש"ל - 1970).

 

5 במשך תקופת החופשה אין העובד זכאי לזכויות המוענקות לעובדי הוראה במוסדות

   חינוך רשמיים (חופשת מחלה, חופשת לידה, חופשת חגים, מענק הבראה, תשלום בעד

   שירות במילואים וכד') ואף אינו רוכש זכויות לעתיד (קִצבה, פיצויי פיטורין,

   חופשות למיניהן וכד').

 

   אולם, רשאי עובד לשלם לאוצר המדינה תשלומים בשיעור שנקבע בתקנות (% 18.5

   מהמשכורות שהיו מגיעות לו אילולא נעדר מהעבודה), על-מנת לרכוש זכויות קִצבה

   ופיצויים לתקופת החופשה, אם הסכים לכך נציב שירות המדינה (בהתאם לחוק שירות

   המדינה (גִמלאות) [נוסח משולב] תש"ל - 1970).

 

   תקופת חופשה ללא תשלום אשר עובד ההוראה שילם עבורה %18.5 ממשכורתו לצורך

   רכישת זכויות תובא בחשבון גם לעניין תשלום תוספת ותק במשכורתו של

   עובד ההוראה האמור.

   הסדר זה הוא החלה של הודעת נש"ם נב/46, מיום י"ד בסיוון התשנ"ב (15.6.92),

   על ציבור עובדי ההוראה המקבלים את משכורתם ממשרדי הממשלה.

  תחולה 15.6.92 (4).

 

6 אם הוגשה בקשה לחופשה ללא שכר, רשאי המשרד להתנות את אישור החופשה בהתחייבות

   מצד עובד ההוראה להמשיך בעבודה במשך תקופה מינימלית מסוימת לאחר שובו

   מהחופשה.

 

7.לא תאושר החופשה ללא שכר במקרה שבו יש יסוד להניח לפי שיקוליו של משרד

   החינוך התרבות והספורט, שהעובד לא יוחזר לעבודה, או לא יוכל לחזור לעבודת

   ההוראה בתום חופשתו.

 

   כמו כן, לא תאושר, בדרך-כלל, חופשה ללא שכר לעובד שלא נתקבלו מסקנות בדיקותיו

   הרפואיות.

 

8.בדרך-כלל, לא תאושר חופשה ללא שכר לתקופה העולה על 6 שנים, והחופשה תסתיים,

   בדרך-כלל, בתום שנת הלימודים.

 

9.אם אושרה חופשה ללא שכר, אין המשרד חייב להחזיר לעבודה את עובד ההוראה לפני

   תום החופשה שאושרה, אולם מפקח המחוז רשאי - לפי בקשת העובד - להעסיקו לפני

   תום החופשה, בהתאם לנסיבות המקרה ולפי שיקול דעתו.

 

10.אם אושרה לעובד ההוראה חופשה ללא שכר לתקופה העולה על חודש ימים, אך לא יותר

   מ - 2 חודשים תמימים ורצופים, ובאותו זמן אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד

   עצמאי, יש לנכות משכרו דמי ביטוח לאומי לתקופה זו בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי

   (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח, תשי"ח - 1957). הוראות בדבר שיעור דמי

   הביטוח מתפרסמות בחוזרי החשב הכללי, ולפיהן יש לנכות את דמי הביטוח מהמשכורת

   האחרונה שהעובד מקבל ערב צאתו לחופשה ללא שכר. אם לא נוכו דמי הביטוח, יבוצעו

   התשלומים למוסד לביטוח לאומי עם שוב עובד ההוראה לעבודתו, וזאת ממשכורתו

   הראשונה.

 

11.אם היה עובד בחופשה ללא שכר תקופה העולה על 2 חודשים, ובאותה תקופה אינו עובד

   אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי, חייב הוא עצמו לשלם את דמי הביטוח, בהתאם

   לתקנות הביטוח הלאומי הנ"ל, בעד תקופה העולה על 2 החודשים.

 

12.מנהל המחוז רשאי לאשר חופשה ללא שכר שאיננה מפרעית לעובדי הוראה מוסמכים שעבדו

   לפחות 2 שנות עבודה במוסד רשמי - במקרים המפורטים להלן ובכפיפות לסייגים

   הנקובים לגבי כל מקרה ומקרה:

   א.נישואין - 4 ימים, לאחר 2 ימי החופשה בשכר.

 

   ב.היריון - לעובדת הוראה על-סמך תעודה רפואית המעידה על היריון.

      יש להבחין בין היעדרה בחודשי ההיריון על-סמך תעודה רפואית מאושרת על-ידי

      לשכת הבריאות המחוזית, המעידה כי מצב בריאות עובדת ההוראה לרגל ההיריון

      מחייב זאת, לבין בקשת העובדת לצאת לחופשה לרגל היריון, מבלי להמציא תעודה

      רפואית המחייבת את ההיעדר; ההיעדר במקרה הראשון, אם חל בששת השבועות

      הקודמים ללידה, ייזקף על חשבון חופשת הלידה או חופשת המחלה בהתאם לרצונה

      של העובדת. עובדת ההוראה זכאית לבקש שתקופת היעדרותה הנ"ל תחשב כתקופת

      חופשה ללא שכר. (1), (5)

 

  ג.לידה - עובדת הוראה זכאית לחופשה ללא שכר מיום תום חופשת הלידה ועד תום שנת

     הלימודים בה יצאה לחופשת לידה.

 

     אם יש בדעת עובדת ההוראה לבקש חופשה ללא שכר נוספת, עליה להגיש בקשה נוספת

     למנהל המחוז במועד שנקבע לכך באישור החופשה. מנהל המחוז יאשר כל בקשה לפי

     הזכויות בהתאם לחוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, ובמקרה שהחוק איננו חל

     עליה, יאשרה לפי שיקול דעתו. אם אושרה הבקשה יפורש באישור, אם זאת חופשת

     לידה נוספת או חופשה ללא שכר רגילה. חופשת לידה ללא שכר נוספת תאושר אך

  ורק אם המורה אינה מסוגלת לחזור לעבודתה מטעמי בריאות שלה, הקשורים בלידה,

  וממציאה תעודה רפואית על אי-יכולתה לחזור לעבודה, שבה תצוין התקופה

  המשוערת על היעדר לרגל מצב בריאותה.

 

 ד.לאחר חופשת מחלה בשכר - אם היה עובד בחופשת מחלה בשכר וביקש לאחר מכן חופשה

    ללא שכר, תאושר לו החופשה, לפי שיקול דעתו של מנהל המחוז. היו הנימוקים

    במקרה זה רפואיים ונתמכו על-ידי ועדה רפואית המאשרת את הצורך לחופשת מחלה

    ללא שכר, יפורש באישור כי החופשה הנה חופשת מחלה ללא שכר. כמו כן יהיה

    בחופשת מחלה ללא שכר, עובד אשר מיצה את זכותו לחופשת מחלה מצטברת או

    חופשת מחלה נוספת, אלא אם כן קבעה ועדה רפואית שיש מקום להפסיק את שירותו

    מטעמי בריאות (חזרה לעבודה לאחר הפסקה של חודשיים ומעלה מטעמי בריאות

    טעונה בכל מקרה אישור לשכת הבריאות המחוזית).

 

ה.התנדבות לשירות צבאי שהוכרז כשירות חלקי - בהתאם לסעיף 1 (ב) של חוק החיילים

   המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט - 1949 (כגון קורס לקציני מילואים), אחרי

   פנייה מתאימה מאת שלטונות הצבא או אישור מטעם שלטונות אלה.

 

ו.עבודה בגן-ילדים שהפך לגן בלתי רשמי - במקרים שלפי תוצאות הרישום אין מקום

  לפתיחת גן-ילדים רשמי, והגננת הביעה רצונה בכתב להמשיך בעבודה במקום זה

  כגננת בלתי רשמית, ולהימנות על העובדים הנמצאים בחופשה ללא שכר.

 

  יש לציין כי הפיכת גן-ילדים רשמי לגן בלתי רשמי הנה בגדר סגירת מוסד

  לימוד רשמי, המחייבת העברת הגננת לעבודה במוסד חינוך רשמי אחר. יש על כן,

  בראש ובראשונה, להציע לגננת עבודה בגן רשמי במקום אחר.

 

ז.הוראה במוסד חינוך שאינו רשמי - גן-ילדים בבעלות פרטית, מוסד מוכר שאינו

  רשמי, בית-ספר על-יסודי, בית-ספר גבוה וכיו"ב, בתנאי שגילה יכולת פדגוגית

  למעלה מבינונית. במקרים אלה, שהעובד מבקש להשתחרר מחלק משעות עבודתו על-

  מנת להקדישן להוראה בבית-ספר על-יסודי או גבוה, רשאי מפקח המחוז לאשר אף

  חופשה חלקית ללא שכר.

 

ח.השתלמות או עבודת מחקר - במקצוע הנלמד בבית-הספר, או שיש בו משום תועלת

   לעבודת ההוראה, בתנאי שעובד ההוראה גילה יכולת פדגוגית למעלה מבינונית,

   והתחייב להורות בתום החופשה שנה אחת לפחות במוסד חינוך רשמי. במקרים אלה

   יודיע עובד ההוראה מראש על תקופת ההשתלמות.

 

                                 

ט.נסיעה לחו"ל בשליחות גופים חינוכיים וציבוריים - שהוכרו לצורך זה על-ידי

   משרד החינוך התרבות והספורט, בתנאי שעובד ההוראה גילה יכולת פדגוגית

   בינונית לפחות. במקרים כאלה ימציא העובד הודעה מהמוסד שהזמינו לעבודה

   חינוכית בחו"ל, ותצוין בה התקופה שברצונו לשהות בחו"ל.

 

י.נסיעה לחו"ל כהצטרפות לבן/בת זוג היוצא/ת בשליחות מטעם מוסדות ממשלתיים או

  מטעם הסוכנות היהודית  (1), (6)

 

(1) עובדת הוראה המצטרפת לבעלה בשליחות המדינה לחו"ל, זכאית לחופשה ללא שכר

     לתקופה שלא תעלה על אורך שירותה הקודם או על 5 שנים - הכול לפי התקופה

     הקצרה משני אלה. על העובדת להמציא אישור מהמוסד השולח את בן הזוג

     ולציין את התקופה שברצונה לשהות בחו"ל.

 

(2) חופשה ללא שכר לעניין זה פירושה - שמירת מקום עבודה בהוראה במחוז שבו

     עבדה המורה לפני היציאה לחופשה ללא שכר. בדרך-כלל, יש להשתדל לסדר מורה

     נשואה בעבודה במקום מגוריה, ובמידת האפשר - בבית-הספר שבו עבדה.

 

(3) מורה שלא חזרה לעבודה במועד בתום חופשתה ללא שכר תיחשב כמתפטרת, ותהא

     זכאית לפיצויים מלאים, בהתאם לכללי התקשי"ר.

 

(4) שמה של מורה שלא חזרה לעבודה, כאמור ב-(3) לעיל, יירשם ברשימה מיוחדת

     של עדיפות לסידור בעבודה, למקרה שתרצה להתקבל אליה מחדש.

 

(5) התקבלה המורה לעבודה מחדש - לפי (4) לעיל מבלי שקיבלה פיצויים לפי (3)

      לעיל - יהיה דינה כדין עובד מדינה המתקבל מחדש לשירות המדינה, אשר

      לגביו הוסמך נציב שירות המדינה, על-פי סעיף 10 (4) לחוק שירות המדינה

      (גִמלאות) (נוסח משולב), תש"ל - 1970, להביא בחשבון את תקופת השירות

      שלפני ההפסקה, בהתמלא ההוראות, שנקבעו לכך בחוק ובכללים.

 

      בהוראות אלה נקבע, בין היתר, כי נציב השירות מוסמך, אם ראה טעמים

      סבירים לכך, לאשר הכרה בשירות הקודם בתנאי שלא חלה הפסקה העולה על 24

      חודשים בין השירות הקודם לשירות החוזר, והעובד הגיש בקשה לכך, באמצעות

      הנהלת משרדו, תוך 12 חודשים מיום ששב לשירות.

(6) ההחלטה אם להכיר בשירות הקודם נתונה, אפוא, לשיקול דעתו של נציב שירות

      המדינה בכל מקרה ומקרה, והוא בוחן לעניין זה, נוסף על קיום התנאים

      דלעיל, אף את נסיבות ההפסקה שחלה בשירות הקודם, ואת המלצת המשרד. לכן

      תעביר המחלקה לכוח-אדם בהוראה להחלטת נציב שירות המדינה כל מקרה של

      מורה החוזרת לעבודה כמתואר בסעיפים (4) ו-(5) לעיל.

 

 יא.מילוי תפקיד אדמיניסטרטיבי חינוכי - כגון במחלקה לחינוך של רשות חינוך

     מקומית, בסוכנות היהודית ובמוסדות ציבוריים אחרים.

 

יב.חופשת מנוחה אחרי תקופת עבודה ממושכת בהוראה - בתנאי שעובד ההוראה גילה

    יכולת פדגוגית בינונית לפחות - לתקופה של שנת לימודים אחת בלבד.

 

    מנהל המחוז לא יאשר בשום מקרה חופשה ללא שכר לשנה שביעית.

 

13 (א)מורה המתכונן לבחינות במוסד להשכלה גבוהה או לבחינות הנערכות מטעם המשרד,

     רשאי לקבל חופשה ללא שכר, שלא תעלה על 6 ימים בשנה. (ראה סעיף 1.25.8).

 

14 בקשות לחופשה ללא שכר שאינן בסמכות מנהל המחוז, כמפורט לעיל, יועברו על-ידיו

     לאגף כוח-אדם בהוראה.

 

15 אגף כוח-אדם בהוראה יטפל בבקשות לחופשה ללא שכר במקרים הבאים:

      א. חופשה ללא שכר מפרעית.

      ב. הארכת חופשה ללא שכר מעל ל - 6 שנים.

 

16 מנהל המחוז רשאי לאשר הפסקה ארעית בשירות, שאיננה מפרעית, לעובדי הוראה לא-

     מוסמכים או לעובדי הוראה מוסמכים שטרם השלימו 2 שנות עבודה במוסד חינוך רשמי,

     לתקופה שלא תעלה על שנת לימודים אחת, במקרים שיפורטו בסעיף זה. אישר מנהל

     המחוז הפסקה ארעית בשירות - יפעל בכפיפות לסייגים הנקובים לגבי כל מקרה ומקרה:

     א.שירות צבאי חלקי - בהתאם לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט –

        1949.

 

     ב.נישואין - 4 ימים לאחר 2 ימי חופשה בשכר.

 

      ג.מחלה - בתום חופשת המחלה בשכר, על-סמך תעודה רפואית מאושרת על-ידי לשכת

        הבריאות המחוזית.

 

     ד.היריון - בהתאם לחוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, הקובע בסעיף 7 כי עובדת

        רשאית להיעדר בחודשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה לרגל ההיריון

        מחייב זאת, במידה שאישר...". תעודה רפואית כזאת חייבת להתאשר על-ידי לשכת

        הבריאות המחוזית.

 

    ה.לידה - בהתאם לחוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954, הקובע בסעיף 6 כי:

 

       (1)עובדת שקרובה ללדת, ייתן לה מעבידה חופשת לידה ולא יעבידנה בתוך

            חופשת הלידה.

 

       (2)חופשת הלידה היא 12 שבועות, מהם 6 שבועות או פחות מזה - כרצון

           העובדת - לפני יום הלידה המשוער, והשאר אחרי יום הלידה.

 

       (3)על אף האמור בסעיף קטן (2) מותר לקצר את חופשת הלידה, בהסכמת העובדת

           ובאישור בכתב מאת רופא, אם הנולד איננו בחיים, ובלבד שהחופשה תכלול

           לפחות 3 שבועות אחרי הלידה.

 

     סעיף קטן (ד) של סעיף 7 של החוק האמור קובע כלהלן: "עובדת שעבדה עד

     תחילת חופשת הלידה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות עשרים

     וארבעה חודשים רצופים, רשאית להיעדר מהעבודה, מראשית השבוע השביעי

     שאחרי הלידה מספר חודשים כרבע ממספר החודשים שבהם עבדה כאמור, אך לא

     יותר משנים-עשר חודשים, וחלק של חודש לא יבוא במנין".

 

     ו.הפלה - בהתאם לחוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954 הקובע בסעיף 7 (א):

 

      "עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, ואם אישר רופא כי מצב

       בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר - הזמן שקבע הרופא, אך לא יותר

       משישה שבועות".

 

       (סעיף 7 (ב) קובע כי ששת השבועות נחשבים כחופשת מחלה).

 

    ז.מְנהל המחוז רשאי לאשר לפי ראות עיניו הפסקה ארעית בשירות לתקופה שאינה עולה

      על 3 חודשים מסיבות שונות מאלה שנִמנו לעיל, בהתחשב בנסיבות של כל מקרה

      ומקרה; בשים לב להוראות פרק זה.

 

17.בקשות חריגות להיתר היעדרות בתקופת לימודים מסיבות של נסיעה לחו"ל בגין אבל

או שמחה אצל קרוב משפחה מדרגה ראשונה תוגשנה על ידי עובד ההוראה בכתב

ובהנמקה, באמצעות מנהל בית-הספר והמפקח הישיר, אל מנהל המחוז.

הממונים הישירים יחוו את דעתם על הבקשה ויעבירוה בכל ההקדם אל מנהל המחוז.

מנהל המחוז ידון בבקשות סמוך ככל האפשר למועד קבלתן וישיב לפונה בעוד מועד,

לפני תאריך ההיעדרות המבוקשת.

אין להיעדר מבית הספר לפני קבלת ההיתר בכתב או תוך הפרת החלטה בדבר סירוב

להיענות לבקשה.

היתרים שיינתנו על ידי מנהל המחוז יובאו לידיעת המנהל הכללי.

הממונים הישירים לא יאשרו היעדרות בדיעבד.

הפרת האמור בסעיף זה היא עברה על פי סעיף 17(2) לחוק שירות המדינה

(משמעת), התשכ"ג- 1963, וסעיף 4(1) להודעה על שינויים בהחלת החוק על

עובדי ההוראה. (2).

 

18 בקשה להפסקה ארעית בשירות, שאיננה בסמכות מְנהל המחוז, כמפורט לעיל, תועבר

     לדיון באגף כוח-אדם בהוראה.

 

19 אם ברצונו של עובד הוראה להאריך את החופשה ללא שכר, או את ההפסקה הארעית

     בשירות, יגיש את בקשתו למְנהל המחוז. לבקשה יצורפו - לפי הצורך - מסמכים

      מתאימים המעידים כי אכן קיים הכרח להארכת החופשה.

 

 

חופשה ללא שכר בחינוך העל-יסודי (7)

 

1 מורה המעוניין לצאת לחופשה ללא שכר חייב להיות בעל רישיון הוראה קבוע או בעל

קביעות בבית-ספר מסוים שעבד בו לפחות 5 שנים רצופות.

 

2 המורה המתעתד לצאת לשנת חופשה ללא תשלום חייב להודיע על כך לכל המאוחר עד ה –

   15 באפריל.

 

3 א.החופשה תינתן לשנה אחת בלבד; הארכתה של חופשה ללא שכר מעבר לתקופה זו טעונה

       אישור הבעלות.

 

   ב.חופשה ללא שכר למורה היוצא בשליחות חינוכית לחוץ-לארץ תוארך משנת לימודים

   אחת לשתי שנות לימוד. הבעלות רשאית לפטר את עובד ההוראה, שהתקבל לעבודה

   כממלא מקומו של המורה השליח גם בתום שנתיים לעבודתו, כאילו היה בשנת

   ניסיון ראשונה.

 

הארכתה של חופשה ללא שכר מעבר לתקופה המפורטת בסעיף קטן ב לעיל, טעונה

אישור של הבעלות.

 

 

4 היציאה לחופשה ללא תשלום חייבת להיות לאחת ממטרות האלה:

 

   א.להשתלמות שתאושר על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט או לשם קידום מקצועי

      מוכר.

 

   ב.לעבודה בהוראה במוסד חינוך על-תיכוני.

 

   ג.לניהול של מוסד חינוך הנמצא בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט.

 

   ד.לעבודה בתחום המִנהל החינוכי.

 

   ה.לעבודה בהדרכה ובפיקוח.

 

   ו.לעבודה במסגרת הטלוויזיה הלימודית.

 

   ז.לשליחות לאומית מוּכרת.

 

  ח.לכל מטרה אחרת שתאושר פה אחד על-ידי ועדה שתורכב מנציגי משרד החינוך, נציגי

     הבעלויות ונציגי הסתדרות המורים ו/או נציגי ארגון מורי בתי-הספר העל-

     יסודיים.

 

5 מצא מְנהל בית-הספר שאצלו מועסק המורה הנ"ל שאין באפשרותו להיענות לבקשת המורה

בגלל קשיים בעבודת בית-הספר, או משום שלדעתו מטרתה של החופשה אינה מוצדקת,

יובא העניין להכרעה לפני ועדה שתורכב מנציג משרד החינוך התרבות והספורט, מנציג

הבעלות (איגוד בתי-הספר התיכוניים או מרכז השלטון המקומי), מנציג הסתדרות

המורים בישראל ו/או ארגון מורי בתי-הספר העל-יסודיים. החלטת הוועדה תתקבל ברוב

דעות.

 

6 החופשה ללא שכר תינתן לעובדי הוראה רק בתחום משרה אחת, ולא תכלול שעות נוספות.

 

7 החופשה ללא שכר תקנה למורה את הזכות לחזור לעבודה בבית-הספר ולרציפות הוותק.

היא לא תקנה לו זכויות סוציאליות עבור שנת החופשה.

על המורה היוצא לחופשה ללא שכר לדאוג בעצמו לרציפות זכויותיו הסוציאליות

(כגון: שמירת זכויות הפנסיה, שמירת זכויותיו בביטוח הלאומי וכיו"ב).

 

עובד הוראה היוצא לשנת חל"ת שלא דרך קרנות ההשתלמויות, וקונה בשנה זו

זכויות פנסיה באחת מקרנות הפנסיה המצטברות המוכרות, תיחשב שנה זו גם כשנת

ותק בהוראה.

כדי לממש זכאות זו על עובד ההוראה לפנות למדורי כוח אדם בהוראה במחוזות

בצירוף -

1. אישור המעביד האחרון על חופשה ללא תשלום;

2. אישור קרן הפנסיה על קניית שנת-שנות חל"ת בקרן.

תחולה 1.9.94. (8)

 

8 מורים הנמצאים בשנת חופשה ללא שכר, אשר לא יודיעו עד ה - 15 באפריל להנהלת

   בית-הספר על שובם לעבודה לקראת שנת הלימודים הקרובה - ייחשבו כמתפטרים

   מעבודתם.

 

9 באשר לחופשה ללא שכר לנבחרים לתפקידי ראש רשות מקומית וסגן ראש רשות מקומית -

   נא ראה בפרק 1.39 לתקנון.

 

10באשר להכללת תוספת שהייה בחישוב המשכורת לצורך רכישת זכויות גִמלה בתקופת

    החופשה ללא שכר - נא ראה בפרק 1.17 לתקנון.

 

 

הוראות נוהל בחינוך הרשמי (9)

 

עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים, ובכללם מורים עובדי מדינה בחטיבות-הביניים,

המבקשים לצאת לשנת הלימודים הבאה לחופשה ללא שכר, יגישו את בקשתם המנומקת

ללשכה המחוזית.

לבקשה יש לצרף אישורים או תעודות מתאימות. את טופסי הבקשה אפשר לקבל

בלשכות המחוזיות.

 

המועד האחרון להגשת הבקשות לחופשה ללא שכר הוא ה - 31 במרס. עובד הוראה שיפסיק

את עבודתו בלי לקבל על כך אישור בכתב מראש, ייחשב כמתפטר מרצונו ויאבד על-ידי-כך

את מרבית זכויותיו.

 

בקשות שיוגשו לאחר ה - 31 במרס לא יובאו לדיון, אלא אם כן סיבת האיחור, שתפורט

בכתב על-גבי הטופס, תיראה סבירה בעיני המשרד.

 

משרדנו לא יטפל בבקשותיהם של עובדי הוראה, שעדיין לא המציאו, מסיבה כלשהי, אישור

על סיום בדיקותיהם הרפואיות.

 

עובד הוראה, שבקשתו לחופשה ללא שכר נדחתה והוא מערער על כך - מחייבת אותו, עד

לקבלת התשובה על הערעור, ההחלטה הראשונה.

 

עובד הוראה, שקיבל אישור מהנהלת קרן ההשתלמות לצאת להשתלמות בשנת הלימודים

התשמ"ד, חייב אף הוא להגיש בקשה לחופשה ללא שכר.

 

עובד הוראה החוזר מחופשה

עובד הוראה הנמצא בחופשה ללא שכר, יודיע ללשכה המחוזית על רצונו לשוב לעבודה

בשנת הלימודים הבאה, עד ה - 31 במרס. עובד הוראה שלא יעשה כן, ייחשב כמוותר

מרצונו על משרתו ויאבד על-ידי-כך את מרבית זכויותיו.

 

 
אסמכתא :

  1 אמח"י, פרק II, עמ' 22.

  2 חוזר מנכ"ל תשס/ 8(א) הוראות קבע, סעיף 8.5-12.

  3 חוזר מנכ"ל מיוחד, ה' התשל"ט, עמ' 13, סעיף 26.

  4 חוזר מנכ"ל נג/3, עמ' 15 סעיף 138.

  5 חוזר מנכ"ל שם/10, עמ' 4, סעיף 270; חוזר מנכ"ל מב/5, עמ'4, סעיף 156.

  6 חוזר האגף למוסדות חינוך, מס' 6, מיום 26.5.71.

  7 חוזר מנכ"ל לז/9, עמ' 32, סעיף 327; חוזר מנכ"ל לז/10, עמ' 40,סעיף

    373א'; חוזר מנכ"ל לח/7, עמ' 21, סעיף 237.

  8 חוזר מנכ"ל נד/10, עמ' 17, סעיף 455 (ועדה פריטטית מ- 4.4.94).

  9 חוזר מנכ"ל מג/7, עמ' 7, סעיף 188.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss