education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.26 השתלמות עובדי הוראה
 
1.26.1 גמול השתלמות
 
1.26.1.2 גמולי השתלמות בטיפול גף ההשתלמות‏
 

4 גמולי השתלמות רגילים בטיפול גף ההשתלמות

 

א  השתלמויות מוכרות

   התנאי להכרה בהשתלמויות כמזכות בגמולי השתלמות רגילים הוא השתתפות פעילה של

   עובד ההוראה בתכנית הלימודים לפחות ב - % 80 משעות הלימוד ועמידה בדרישת

   ההשתלמות תוך חודש מיום סיומה. במקרים מיוחדים תוארך תקופה זו עד שנה ממועד

   סיום השתלמות.

 

   להלן רשימה של השתלמויות מוכרות:

   (1)  השתלמויות הנערכות על-ידי גף השתלמות עובדי הוראה.

   (2)  השתלמויות הנערכות על-ידי משרד העבודה והרווחה והמאושרות על-ידי האגף

          להכשרה ולהשתלמות מקצועית של משרד זה.

          הטיפול בהכרה בזכאות ייעשה במשותף על-ידי נציג משרד העבודה שימונה לכך

          ועל-ידי המפקח על ההשתלמויות בגף השתלמות עובדי הוראה במשרד החינוך

          התרבות והספורט. מימוש הזכאות יהיה לפי התקנות המפורטות בחוזר זה.

   (3)  השתלמויות הנערכות על-ידי נציבות שירות המדינה לצוות הבכיר של משרד החינוך

          התרבות והספורט.

   (4)   לימודים סדירים לקראת תואר אקדמי במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה

          ובשלוחותיהם, בתנאים המפורטים בהמשך סעיף זה. לימודי חוץ וקורסים שאינם

          לקראת תואר חייבים בהכרה מראש, על-ידי גף השתלמות עובדי הוראה.

   (5)   השתלמויות הנערכות על-ידי מכללות אזוריות, שהוכרו מראש על-ידי גף השתלמות

          עובדי הוראה.

   (6)   השתלמויות הנערכות על-ידי מוסדות להכשרת עובדי הוראה, שהוכרו מראש על-ידי

          גף השתלמות עובדי הוראה.

   (7)  קורסים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה. קורסים לא אקדמיים חייבים בהכרה מראש

          על-ידי גף השתלמות עובדי הוראה.

   (8)  השתלמויות הנערכות על-ידי בית-הספר לעובדי הוראה בכירים.

   (9)  השתלמויות הנערכות במרכז להשתלמויות בשלומי.

   (10)הקורסים להכשרת מנהלים הנערכים על-ידי משרדנו.

   (11)לימודים בישיבה גבוהה מוכרת. לימודים אלה יוכרו לצורך גמול השתלמות

       בתנאים שנקבעו להלן, ב-טו.

   (12)השתלמויות הנערכות על-ידי מוסד או גורם אחר, בתנאים אלה:

         (א) הכרה מראש לצורך גמול השתלמות על-ידי גף השתלמות עובדי הוראה בהתאם

             להנחיות שנקבעו על-ידו;

         (ב) אישור גף השתלמות עובדי הוראה על ביצוע ההשתלמות בהתאם להנחיות

              שנקבעו.

 

         מוסד הפועל כמוסד לימודים לאוכלוסיות יעד שאינן עובדי הוראה, ולפי שיקול דעתו

        של גף השתלמות עובדי הוראה ויש למערכת החינוך עניין בלימודים אלה - מוסד כזה

        יוכל להציע במשך השנה 2 קורסים מזכי גמולים אם מספר הלומדים בו שאינם עובדי

        הוראה הוא 500 עד 1,000 בשנה, ו - 4 קורסים מזכי גמולים, אם מספר הלומדים

        בו שאינם עובד הוראה הוא 1,000 ויותר בשנה.

  (13)שעות ההשתלמות הבית-ספרית (המוסדית) שהצטברו בתקופה 31.8.94-1.1.94,

        תיכללנה במאגר השעות הנצברות לצורך גמולי השתלמות של עובד ההוראה, לפי

        הכללים שנקבעו בחוזרים המיוחדים של ההשתלמות המוסדית, מיוחד ד' ומיוחד

        ו' התשנ"ד, וכן בחוזרי שכפול 14 ו - 22 התשנ"ד

 

ב לימודים לקראת תואר אקדמי בארץ

   (1) עובד הוראה שלמד לתואר אקדמי כלשהו במוסד להשכלה גבוהה או במכללה מוכרת,

        ולא השלים את לימודיו, זכאי לגמול השתלמות בתנאים הבאים:

        (א) אם הוא עבד בהוראה לפני לימודיו אלה, ועבודה זו זיכתה אותו בשנת

             ותק.

        (ב) אם הוא המציא אישור הכולל ציונים חיוביים על לימודים אלה. לימודים

              אקדמיים ללא ציון לא יזכו את עובד ההוראה בגמול. לא ניתן לאשר

              גמולים בעד לימודים לקראת תואר לעובד המגיש את בקשתו לאחר קבלת

              התואר. יוצאת מכלל זה בקשה לגמולי השתלמות רגילים בעד תואר אקדמי

              מקביל נוסף (ראה ב-יב להלן).

        (2) עובד הוראה בעל תואר אקדמי שני הלומד לקראת תואר ד"ר ועובד הוראה בעל תואר

              ד"ר הלומד לימודים אקדמיים במוסד מוכר להשכלה גבוהה, יהיו זכאים לגמול

              השתלמות על-סמך אישור מהמוסד להשכלה גבוהה שלפיו הם עמדו בדרישות

              ההשתלמות (הקביעה "עמד בדרישות ההשתלמות" תיחשב כציון עובר).

 

ג  לימודים אקדמיים בחו"ל

   (1) לימודים לקראת תואר במוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו"ל מזכים בגמול השתלמות

        לפי ההוראות המפורטות בחוזר זה ולפי הכללים הרשומים ב-ב(1) לעיל.

   (2) עובד הוראה היוצא להשתלמות בחו"ל, שאינה במסגרת לימודים לקראת תואר אקדמי,

        יהיה זכאי לגמול השתלמות בתנאי שלימודיו אלה הוכרו מראש על-ידי גף

        השתלמות עובדי הוראה לצורך גמול (במסגרת מסלול אישי; ראה ה(3) להלן)

   (3) עובד הוראה במשרד העבודה והרווחה ימציא מראש לגף השתלמות עובדי הוראה

        אישור על ההשתלמות בחו"ל מטעם המפקח האחראי במשרדו. גמול ההשתלמות ימומש

        לאחר שהעובד ימציא לגף השתלמות עובדי הוראה, עם שובו ארצה, אישורים

        מקוריים ואת תרגומם לעברית, ובהם פירוט שם המוסד וכתובתו, נושאי הלימוד,

        מספר השעות, מועדי הלימודים והציונים הסופיים.

 

ד  השתלמות גננות

   (1) עד שנת הלימודים התשמ"ה הייתה גננת מוסמכת חסרת תעודת בגרות שלמדה 240

       שעות השתלמות זכאית לדרגת שכר של מורה מוסמכת, ובעד 960 שעות השתלמות

       היא זכאית לדרגת שכר של מורה בכירה. גננת שלא השלימה את מכסת השעות

       הנדרשת לקבלת  דרגת השכר,  או שצברה  שעות  עודפות  מעבר למכסה (כמפורט

       לעיל), תהא זכאית לקבל גמולי השתלמות לפי צבירה של יחידות השתלמות

       (בעבור השעות שבין 112 לבין 239 שעות הנלמדות לדרגת שכר של מורה מוסמך,

       או בעבור השעות שבין 241 לבין 959 שעות הנלמדות לדרגת שכר של מורה מוסמך

       בכיר).

   (2) משנת תשמ"ו ואילך הושוותה דרגת השכר של גננת מוסמכת לדרגת השכר של מורה

       מוסמכת, ולקבלת דרגת שכר של מורה בכירה נדרשות 720 שעות השתלמות בלבד

       גננת שלא השלימה את מִכסת השעות הנדרשת לקבלת דרגת "בכיר" או שצברה שעות

       עודפות מעבר ל - 720 שעות, תהיה זכאית לקבל גמולי השתלמות לפי צבירה של

       יחידות השתלמות.

       התחולה: מתחילת שנת הלימודים התשמ"ח (1.9.87).

 

ה לימודים במסלול אישי

   (1) השתלמות במסלול אישי כוללת לימודים סדירים מן המניין במוסדות להשכלה

        גבוהה בארץ ובחו"ל, במכללות להכשרת עובדי הוראה, בישיבות גבוהות מוכרות,

       בהשתלמויות שלא הוכרו כמקנות גמול על-ידי גף השתלמות עובדי הוראה.

   (2) עובד הוראה הלומד לימודים סדירים מן המניין במוסדות שהוזכרו לעיל אינו

        חייב באישור מוקדם לצורך גמול השתלמות (פרט להשתלמויות שלא הוכרו כמקנות

        גמול על-ידי גף השתלמויות).

   (3) עובד הוראה המתכוון ללמוד בהשתלמות שאינה מוכרת להקניית גמול השתלמות יפנה

        מראש אל המפקח על ההשתלמות במחוזו כדי לקבל אישור לתכנית לימודים אישית,

        להיקף השעות ולתנאים שעל-פיהם יוכרו לימודיו כמקנים גמול. נכללים במסגרת

        זאת גם לימודים במדורים ללימודי חוץ במוסדות להשכלה גבוהה שאינם מיועדים

        למורים.

   (4) מורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה ומפקחי משרד החינוך התרבות והספורט יפנו

        אל מנהל גף השתלמות עובדי הוראה לקבלת אישור לתכנית לימודים במסלול

        אישי.

 

ו לימוד עצמי מודרך

   זכאים לגמול השתלמות במסלול זה עובדי הוראה מוסמכים בעלי ותק של 8 שנים.

   המשתלמים במסלול זה יעסקו במחקר או בכתיבה בתחומי החינוך וההוראה ודרכי

   ההוראה. פעילות זו תתבצעבהנחייתו ובהדרכתו של מומחה בעל תואר שני לפחות,

   ותכלול מפגשי הנחיה מובְנים במהלך שנת הלימודים. לימוד עצמי מודרך זה יסתיים

   בהגשת עבודה כתובה (מודפסת). העבודה תענה על הדרישות המקובלות בתחום, הן

   מבחינת המבנה והן מבחינת התכנים (ברמת עבודה סמינריונית לפחות).

   הטיפול במסלול זה יהיה בידי מטה גף ההשתלמות בירושלים. עובד הוראה המבקש

   להשתלם במסגרת זו יגיש בקשה מפורטת לפני תחילת הלימודים. הבקשה תכלול פרטים

   על  המנחה. בסיום שנת הלימודים ימסור עובד ההוראה את העבודה,בצירוף הערכת

   המנחה ודו"ח קצר על המפגשים המובְנים. מטה גף השתלמות יבדוק  את הבקשה, ויקבע

   את התנאים לאישורה. מטה גף השתלמות רשאי לאשר למשתלם מגמול אחד עד שני

   גמולים.זאת על-פי היקף העבודה, הערכתה ומספר המפגשים המובְנים שהתקיימו.

   התחולה: 1.9.93. (2)

 

ז סדנאות לאמנות ולמלאכה

   (1) מורים למלאכה בכיתות כלשהן, מורים בחינוך המיוחד, גננות ומורים בכיתות א'-

       ג' זכאים לגמול מלא, לפי ההוראות המפורטות בחוזר זה, על השתלמותם במלאכה

       ובאמנות בהשתלמויות המיועדות לעובדי הוראה, ובכלל זה השתלמות בסדנאות.

   (2) מורים שלא נמנו ב-(1) לעיל - כל שתי שעות בסדנת אמנות ו/או מלאכה ייחשבו

       להם שעה אחת לצורך גמול השתלמות. שעת הרצאה תיחשב כשעת השתלמות.

   (3) כל עובד הוראה שישתלב בסדנאות לאמנות ולמלאכה שאינן מיועדות לעובדי הוראה

       יוכל לזכות בגמול השתלמות על בסיס של הכרה מראש במסלול אישי. במקרים אלה

       תיחשבנה כל שעתיים של השתלמות כשעה אחת לצורך גמול השתלמות.

 

ח  לימודים לקראת תואר "טכנאי" או "הנדסאי"

   (1) עובד הוראה שהוא מדריך מקצועי מוסמך, שלמד נוסף להסמכה זו גם לקראת תואר

       "טכנאי" או "הנדסאי", וקיבל דיפלומה עם סיום לימודיו, זכאי לגמול

       השתלמות בגין לימודים אלה, בתנאי שלא קיבל דרגת שכר בעדם ולימודיו

       התקיימו לאחר היותו עובד הוראה בפועל (ראה סעיף 2 ד לעיל). חישוב הגמול

         ייעשה לפי מספר שעות הלימוד.

   (2) עובד הוראה שהוא מדריך מקצועי מוסמך, שלמד נוסף להסמכה זו גם לקראת תואר

       "טכנאי" או "הנדסאי" וטרם סיים את לימודיו, זכאי לגמולים בגין לימודים

       חלקיים אלה. האישור לגמול יינתן על-סמך אישור לימודים רשמי מהמוסד, ובו

       פירוט מספר שעות הלימוד והציונים. למניעת כפילויות יינתנו אישורים אלה

       על-ידי המוסדות, לשם קבלת גמול ההשתלמות, פעם אחת בשנה, בתום כל שנת

       לימוד.

 

ט השתלמות מעשית בתעשייה

   עובד הוראה בחינוך הטכנולוגי רשאי להשתלם בעבודה מעשית בתעשייה בתחום התמחותו

   ועיסוקו. ההשתלמות תהיה בהיקף של 112 שעות לפחות, ותזכה את המשתלם בגמול

   השתלמות בתנאים אלו:

   (1) ההשתלמות תואמה ואושרה מראש על-ידי:

       (א) המפקח המקצועי במגמה והמפקח על "שילוב לימודים בתעשייה";

       (ב) הנהלת המפעל שבו ההשתלמות אמורה להתבצע;

       (ג) המפקח על ההשתלמויות בחינוך הטכנולוגי מטעם גף השתלמות עובדי הוראה.

   (2) שעות ההשתלמות תהיינה בנוסף לשעות השהייה של עובד ההוראה עם תלמידיו

        במפעל.

   (3) המשתלם יונחה במהלך ההשתלמות על-ידי מדריך מטעם המפעל.

   (4) המשתלם יעמוד בדרישות ההשתלמות כפי שנקבעו על-ידי המפקח על ההשתלמות

        בחינוך הטכנולוגי.

 

י  גמול השתלמות בעד קורס לחינוך מיוחד

   עובד הוראה שקיבל בעת עבודתו בחינוך המיוחד תוספת חינוך מיוחד בגין קורס הסמכה

   לחינוך מיוחד והפסיק לעבוד בחינוך המיוחד ועבר לעבוד בחינוך הרגיל - עובד כזה

   יוכל לקבל גמול השתלמות בעד לימודיו בקורס לחינוך מיוחד על-סמך אישור גף

   השתלמות שייקבע את מספר הגמולים (לפי לימודים במסלול אישי). הוראה זו אינה

   חלה, כמובן, על מי שקיבל תוספת חינוך מיוחד על-סמך תעודת הוראה סמינריונית

   במגמה לחינוך מיוחד, או על מי שקיבל תואר בחינוך מיוחד מאוניברסיטה.

 

יא לימודים לקראת תעודת הסמכה נוספת

   לימודים בקורסים לבחינות מילואים או לבחינות השלמה לקראת תעודת הסמכה נוספת,

   לרובד חינוכי אחר או למקצוע הוראה נוסף, יְזכו בגמולי השתלמות על-פי מספר שעות

   הלימוד בקורסים.

 

יב לימודים המזכים בכפל תואר נוסף

   עובד הוראה שאושר לו גמול כפל תואר והשתלם בלימודים נוספים המזכים בגמול כפל

   תואר נוסף, זכאי להגיש את המסמכים לשם קבלת גמול לפי פירוט שעות הלימוד.

   לחילופין, הוא זכאי לבקש מאגף כוח-אדם בהוראה (ולא מגף השתלמות) גמול כפל תואר

   נוסף, בשיעור 4 גמולים רגילים (ולא 8.75 גמולים).

 

יג קורס להכשרת מנהלים

   מסיימי הקורס להכשרת מנהלים - הנערך על-ידי משרדנו, בשיתוף עם האוניברסיטאות

   ועם המכללות האקדמיות (ושנערך בעבר על-ידי ביה"ס לעובדי הוראה בכירים) - זכאים

   לגמולי השתלמות רגילים לפי מספר שעות הלימוד בקורס. אם ערב תחילת לימודיהם

   בקורס הם היו בעלי הסמכה מלאה להוראה, הם יהיו רשאים לבקש גמול כפל תואר במקום

   גמולים רגילים בעד תעודת הגמר של קורס המנהלים (כדין תעודת הוראה מוסדית),

   בתנאי שלמדו 720 שעות לפחות ובתנאי שהם בעלי תעודת מורה מוסמך בכיר או בעלי

   דרגת שכר מורה מוסמך בכיר על-סמך לימודים אחרים, או בעלי תואר אקדמי (הכול לפי

   בחירת העובד; ראה בקשר לכך את סעיף 7 יב ו-כד).

 

יד לימודים באוניברסיטה הפתוחה

   (1) כל יחידת לימוד אקדמית המקנה נקודת זכות אקדמית מלאה באוניברסיטה הפתוחה

        תְזכה את עובד ההוראה המשתלם ביחידת גמול אחת. יחידת לימוד אקדמית המקנה

        מחצית נקודת זכות אקדמית במוסד זה תיחשב כ - 2 ש"ש אקדמיות או כ - 56

        שעות לימוד בודדות הניתנות לצבירה, בצירוף שעות השתלמות אחרות.

   (2) קורסים לא-אקדמיים יוכרו כמקנים גמול השתלמות, רק אם הם הוכרו מראש על

        -ידי המפקח על ההשתלמות לקראת שנת הלימודים שבה הלימודים מתקיימים.

         האוניברסיטה הפתוחה תביא לידיעת המשתלמים את רשימת הקורסים שאושרו

         כמקנים גמול עם פתיחת שנת הלימודים, לאחר סיכום עם המפקח על ההשתלמות.

 

טו לימודים בישיבות גבוהות מוכרות

   לימודים בהיקף של 8 ש"ש במשך שנה מזכים את עובד ההוראה בגמול השתלמות אחד.

   הגמול יאושר על-ידי המפקח על ההשתלמות על-סמך אישור מראש הישיבה, ויפורטו בו

   משך שעות הלימוד, ימי הלימוד בשבוע ונושאי הלימוד. כן יאשר ראש הישיבה כי עובד

   ההוראה המשתלם עמד בדרישות הישיבה. שנת לימודים בישיבה פירושה מספר ה"זמנים"

   המקובלים בתכנית הלימודים באותה ישיבה.

   ראש הישיבה ימלא טופס כדוגמת הטופס המובא בנספח 8 של חוזר זה.

 

טז לימודים של עובד הוראה העומד לפרוש לגִמלאות

    (1) עובד הוראה העומד לפרוש לגִמלאות והממציא תעודות על לימודיו במוסדות

          להשכלה גבוהה לפני 1964, גם ללא ציונים, זכאי לגמול השתלמות: כל 6 ש"ש

          תיחשבנה יחידת גמול.

    (2) עובד הוראה העומד לפרוש לגִמלאות והממציא תעודות על לימודים שהתקיימו לפני

         פרישתו במסלול אישי, בהיקף של 168 שעות, ללא ציונים, יכול להגיש בקשה

         מיוחדת לוועדת החריגים, בראשות מנהל גף השתלמות עובדי הוראה. הפרישה

         לגִמלאות תהיה הקריטריון המנחה בוועדת החריגים.

   (3) עובדי הוראה שכבר פרשו ומקבלים גִמלה ממינהל הגמלאות שבאוצר יוכלו לפנות

        לגף השתלמות בבקשה לבדוק השתלמויות שנערכו לפני פרישתם. החלטה חיובית של

        גף ההשתלמות תועבר לאגף כוח-אדם בהוראה, והוא יפנה אותה למינהל הגִמלאות.

        מינהל הגִמלאות יחליט, אם ניתן לכלול גמול זה במשכורת הקובעת לגִמלה,

        וממתי.

 

 

5 חישוב גמולי השתלמות רגילים (בטיפול גף ההשתלמות)

 

א. חישוב גמולי ההשתלמות הרגילים ייעשה לפי יחידות השתלמות.

    יחידת השתלמות היא -

    (1)השתלמות בהיקף של 112 שעות לימוד בודדות, מוערכת בציון חיובי, או:

    (2)השתלמות בהיקף של 4 שעות שבועיות שנתיות במוסד להשכלה גבוהה או במוסד

         להכשרת עובדי הוראה, מוערכת בציון חיובי, או:

    (3)השתלמות בהיקף של 8 שעות שבועיות סמסטריאליות, במוסד להשכלה גבוהה או

         במוסד להכשרת עובדי הוראה, מוערכת בציון חיובי, או:

    (4)השתלמות בישיבות גבוהות מוכרות, כמפורט בסעיף 4טו לעיל.

 

ב. השתלמויות בנות פחות מ - 112 שעות ושעות עודפות מקורסים ארוכים יותר

     תיצברנה לזכותו של המשתלם, ותוכרנה כיחידות גמול בתנאים אלו:

     (1) תהיה הערכה בציון חיובי לפחות ל - 56 מתוך 112 השעות המקנות יחידת

           גמול. ניתן לפצל ציון של 56 שעות לשתי השתלמויות מוערכות בציון,

           בתנאי ששתי ההשתלמויות החלקיות תהיינה באותו נושא. הסדר זה אינו חל

           על צבירת שעות השתלמות לקראת התואר "מורה בכיר".

      (2) יינתן אישור שעובד ההוראה עמד בדרישות ההשתלמות, כפי שנקבעו מראש,

            בתיאום עם המפקח על ההשתלמות.

      (3) ההשתלמות הקצרה ביותר שתוכר לצורך גמול השתלמות היא בהיקף של 14 שעות

           לימוד לפחות.

 

השתלמויות שהתקיימו לפני תחילת שנת הלימודים התש"ם (1.9.79) אינן מוכרות

לגמול השתלמות, פרט ל -

           א. לימודים במוסד להשכלה גבוהה לקראת תואר אקדמי;

           ב. לימודים לקראת תואר "הנדסאי" או "טכנאי";

           ג. לימודים בישיבות גבוהות מוכרות;

           ד. השתלמות שהוכרה לצבירת גמול על-ידי המחלקה להשתלמות עובדי הוראה

                עוד לפני 1.9.79, אך לא זיכתה בגמול מאחר שמספר השעות היה בהיקף הנמוך

                מהמינימום שנדרש באותו זמן לפי התקנות הישנות פחות מ-450 שעות; ראה

               במבוא). תחולת הגמול עבור השתלמות זו: תחילת שנת הלימודים התשנ"ה,

               1.9.94.

 

ג.  קורס ממושך, המקנה יותר מגמול אחד, יוערך לצורך הזכאות לגמולים

     בציון כולל אחד.

 

ד.  עובד הוראה שהשתלם בקורס המקנה גמול השתלמות,

     בהתאם להוראות המפורטות בחוזר זה, בשנים התשל"ט-התשמ"ו בלבד,

     זכאי לקבל גמול השתלמות אחד בעד 168

    שעות, ללא ציון, במקום 112 שעות מוערכות בציון.

    תחולת הגמול על פי סעיף זה:1.02.1994 (3)

 

 
אסמכתא :

1 חוזר מנכ"ל מיוחד ה' (התשנ"ה)‏.

2 חוזר מנכ"ל נח / 3, עמ' 18, סעיף 116.

3 חוזר מנכ"ל נז/7, עמ' 29, סעיף 299.‏

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss